Gelijkenissen

De Zaaier (1)

Als Jezus de gelijkenis vertelt van de zaaier die zijn zaad uitstrooit, dan moeten wij ons afvragen...

De Zaaier (2)

Nadat Jezus de gelijkenis van de zaaier heeft verteld en uitgelegd, vertelt Hij weer een gelijkenis...

De rijke man en de arme Lazarus

De rijke man in deze gelijkenis is gekleed in purper en linnen. In de bijbel was het zo dat de...

De elfde maagd

De gelijkenis van de tien maagden volgt direct op de rede die Jezus houdt over de eindtijd. Hij...

Gelijkenissen in het OT

Als wij aan gelijkenissen denken, dan denken wij meestal aan de gelijkenissen die Jezus vertelde,...

De doornstruik

Gelijkenissen komen in heel de bijbel voor. De eerste gelijkenis die wordt verteld is die van...

De onrechtvaardige pachters

Als wij de gelijkenis van Jezus lezen over de onrechtvaardige pachters, en wij kijken in onze...

Profeten en profetiën

Een verkenning in de profetie

Als wij de profetieën van de bijbel proberen te begrijpen, dan moeten wij terug gaan naar het...

Jona, een ontmoeting met het Woord

Het Woord des Heren kwam tot Jona. Als wij dit lezen vertalen wij dat direct naar hij zal wel een...

Jezus de vervulling van wet en profeet

Alle bijbelse wetten en profetieën vinden hun oorsprong en hun zingeving in Hem die ze gegeven...

Voeding en gezondheid in de Bijbel

Genezingen in de Bijbel, de schoonmoeder van Petrus

In Mattheus hoofdstuk acht, vanaf vers veertien tot en met vers zeventien, staat een verhaal over...

Vast wel

Wat is vasten, en waarom zouden wij het doen? Is het wel bijbels om te vasten, en zo ja hoe doe je...

Voeding in de Bijbel (1) Het zaaddragend gewas

Als God deze aarde maakt, dan maakt Hij hem volmaakt. Zo volmaakt, dat Hij de mensen die Hij er op...

Voeding in de Bijbel (2) Noach en zijn dieet

Noach en zijn dieet Vanaf de schepping tot de zondvloed is ongeveer 1600 jaar in die dagen werden...

Voeding in de Bijbel (3) Een volk met een dieet

Vierhonderd jaar lang had het volk Israël in Egypte gewoond. Vierhonderd jaar ook waren zij...

Voeding in de Bijbel (4) In de cirkel?

Vanaf het begin van de schepping van de mens zijn er onder hen geweest die zich op een bijzondere...

Bijbelse feesten

Een vrolijk Pasen

 ZIT ER BLOED AAN DE DEURPOST VADER?   U weet natuurlijk allemaal dat onze...

Paasgroet uit Babel

  Wij weten allemaal dat Pasen de tijd is dat wij de dood en opstanding van Jezus gedenken....

De veertigdagen tijd

De veertig dagen tijd   Het is in de katholieke kerk en in steeds groter mate bij...

De Sedermaaltijd

De sedermaaltijd Als het volk van Israël vierhonderd jaar in Egypte heeft gewoond, onder wisselende...

Na pinksteren

Na pinksteren De gemeente zoals hij bestond direct na de pinksterdag, zag zichzelf niet anders dan...

De aardevaart

De aardevaart.  Nee u hoeft dit woord niet in een woordenboek op te zoeken, u zult...

Pinkster Woord en Geest

Als wij aan Pinksteren denken, dan denken wij vooral aan de machtige manifestatie van de...

Pinksterpijn

Als wij aan Pasen denken, dan is daar automatisch de gedachte aan het lijden en sterven van God,...

Eindtijd

Duistere machten

Wij leven temidden van twee werelden. De ene is zichtbaar de andere niet. Dat wil niet zeggen dat...

Aan geen ding gebrek

Als wij de brief aan de gemeente Laodicea lezen, die in het boek de Openbaring staat, (Openbaring...

Dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden

Het heiligdom en zijn betekenis hebben al veel mensen bezig gehouden. Wat is het, waar is het, en...

De genadedeur

De genadedeur is een begrip dat in de Bijbel als zodanig niet voorkomt. Toch is het een uitdrukking...

1260 dagen lang

In het boek de openbaring vinden wij een tijdsaanduiding die in de bijbel op meerdere plaatsen...

1844 de ram en de bok

In Daniel 8:14 staat dat na 2300 avonden en morgens het heiligdom in rechte staat hersteld zou...

Johannes, Jezus en de eindtijd

Als wij het evangelie van Lucas lezen, dan zien wij dat hij het verhaal van Jezus begint met de...

Het leven van Jezus

Hij droeg sandalen

Wij gaan regelmatig eenmaal per maand met een kerkgroepje een dagje wandelen. Meestal hebben wij daar wel goed weer bij. Zondag de twaalfde December...

Vieren we Pasen of Pesach

Waar komt ons huidige paasfeest vandaan? De heidenen vierden vroeger het lentefeest en dat werd gevierd vanaf het moment dat er in een etmaal meer...

Geboorte van Jezus

Er ging een gebod uit van keizer Augustus. Een keizer in die tijd was een god. Zijn naam betekent dan ook:  'de verhevene' Jozef en Maria gingen...

Sabbat

De Sabbat als rustdag

Oude testament Dat de sabbat een gegeven is door de hele bijbel heen is wel duidelijk. Wat wij ons...

Exodus 19 en de sabbat

Wij zijn gewend wanneer wij de wet van God willen bestuderen ons te beperken tot Exodus 20 en...

Gedenk

Het 4de gebod wat naar de Schepper verwijst, begint met het woord “gedenk”. Betekent dit gewoon,...

Sabbat en de dieren

Wat hebben dieren te maken met het vieren van de sabbat? Is het niet zo dat God de sabbat gemaakt...

Sabbat de troon van God

In het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring, worden wij telkens geconfronteerd met de troon...

Daarom sabbat

Wanneer wij het sabbatsgebod lezen in Exodus 20:11 staan wij niet altijd stil bij ieder woord...

Een Gezegende Sabbat

Wij wensen het elkaar iedere week toe, wanneer de geheiligde uren van die dag over ons komen, vaak...

Zes dagen zult gij arbeiden

Als wij over de sabbat nadenken dan staat voor ons vooral de rust centraal, en dat is terecht. Toch...

Vanuit de rust

Toen ik begon met sabbatvieren was dat voor mij niet echt vreemd. Van huis uit was ik gewend om de...

Een cyclus van zeven

De zevendaagse cyclus vóór Exodus 20. Volgens de Bijbel stamt de zevendaagse cyclus al vanaf de...

Diverse Bijbelstudies

De zegen van een verzoeking

Als mij iets naars overkomt, dan heb ik de neiging nog wel eens om omhoog te kijken en te vragen...

Wie zijn wij?

Vanuit bijbels perspectief zijn wij door God gewild. God formeerde de mens Adam met Zijn eigen...

Eerst voor de Jood dan voor de Griek?

Volgens Openbaring veertien is de boodschap van de bijbel een eeuwig evangelie. Dit is iets wat wij...

Engelen en demonen

In de bijbel komen een aantal soorten geesten voor. Dit zijn wezens die wij onder normale...

Geestvervoering

  In het eerste boek van Samuel in het negentiende hoofdstuk in de verzen achttien tot...

Hemels brood

  In het zestiende hoofdstuk van Exodus, wordt beschreven hoe het volk van Israël, nadat zij...

Balak en Bileam

  Als het volk van Israël vanuit Egypte door de woestijn getrokken is, en de veertig jaar van...

Het harde hart

  De geschiedenis van de uittocht uit Egypte door het volk van Israël, bevat een opmerkelijk...

De zegen van een verzoeking

Als mij iets naars overkomt, dan heb ik de nijging nog wel eens om omhoog te kijken en te vragen...

Om de dooie dood niet

Ik ben zeven en zeventig jaar oud, mijn ouders zijn dood, ik ben dus wees. Ik zie mijn...

Bruiloft te Kana

Als wij de geschiedenis van de bruiloft te Kana lezen, dan begint die met de uitspraak: en op de...

Er zal een rijsje voortkomen

Jesaja elf is een profetie over de komende Mesias, en het vrederijk dat Hij zou stichten. De tweede...

Ik ben (bijna) perfect

Wij christenen zitten allemaal met hetzelfde probleem. Wij zijn zondaars, en dat terwijl de bijbel...

De drie koningen

De drie koningen De zesde dag van Januari wordt het feest van de drie koningen gevierd. Een feest...

Er waren herders

Er waren herders Lucas vermeldt dat er herders waren die in het veld de nachtwacht hielden over hun...
1 | 2 | 3 >>

Bijbelboek Daniël

Daniël H1

Voorwoord   Het boek Daniël is een boek dat door God gegeven is om de gelovigen te begeleiden...

Daniël H2

 Lees Daniël 2   Het tweede hoofdstuk geeft ons net als het eerste een tijdsaanduiding....

Daniël H3

Lees Daniël 3   In reactie op de droom die Nebukadnezar gekregen heeft, laat hij een beeld...

Daniël H4

Lees Daniël 4   Waar hoofdstuk twee en drie eindigen met de belijdenis van Nebukadnezar dat de...

Daniël H5

Lees Daniël 5   Koning Belsassar is de laatste koning van het Babylonische rijk die door...

Daniël H6

Lees Daniël 6   Als wij hoofdstuk zes oppervlakkig lezen, lijkt het een spannend sprookje....

Daniël H7

Lees Daniël 7   Het zevende hoofdstuk is een parallel lopende profetie met Daniël twee. De...

Daniël H8

Lees Daniël 8   Twee jaar na het visioen van de dieren krijgt Daniël weer een droom, nu over...

Daniël H9

Lees Daniël 9   Hoofdstuk 9 moet eigenlijk gelezen worden direct voor of na hoofdstuk 6....

Daniël H10

Lees Daniël 10.   Weer ontvangt Daniël een visioen over de toekomst. Daniël heeft de vorige...

Daniël H11

Lees Daniel 11   Uit vers 1 wordt niet direct duidelijk of Daniel of Gabriel koning Darius...

Daniel H12

Lees Daniël 12   Hoofdstuk 12 is een deel van hetzelfde visioen dat begint in hoofdstuk 10....

Daniel 6 en 9, Overdenking Apeldoorn 13-4 2019

Het negende hoofdstuk van Daniël, valt uiteen in twee delen. In het eerste deel staat het gebed van...
Onderdelen 1 - 13 van 13

Bijbelboek Openbaring

Openbaring H1

Lees Openbaring H1   Als wij het over het boek de Openbaring hebben, dan noemen wij die...

Openbaring H2

Lees Openbaring H2   Hoewel het juist is dat Johannes zijn brieven adresseert aan zeven met...

Openbaring H3

Lees Openbaring H3   Sardes De lange tijd van de vervolgingen van de kerk van Jezus Christus...

Openbaring H14 en Daniël H3

Als wij het derde hoofdstuk van het bijbel boek Daniël lezen, dan lijkt dat vooral een spannend...

Openbaring H4

Lees Openbaring H4 Waar hoofdstuk één de inleiding is tot het hele boek, en wij de auteur...

Openbaring H5

Lees Openbaring H5 Het visioen, dat begint in hoofdstuk vier, gaat verder in dit hoofdstuk. Het...

Openbaring H6

Lees Openbaring H6 Het zesde hoofdstuk begint met: En ik zag. Aan Johannes wordt een nieuw visioen...

Openbaring H7

Lees Openbaring H7 Hoewel Johannes aanheft met, daarna zag ik, is dit nog steeds deel van het...

Openbaring H8

Lees Openbaring H8   Zevende zegel. En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte...

Openbaring H9

Lees Openbaring 9   De vijfde bazuin, het eerste wee. Wij hebben vier bazuinen gehad, de...

Openbaring H10

Lees Openbaring 10.   Johannes ziet een andere engel nederdalen uit de hemel bekleed met een...

Openbaring H11

Lees Openbaring 11   In het elfde hoofdstuk wordt aan Johannes een riet (meetlat) gegeven, met...

Openbaring H12

Lees Openbaring 12   De vrouw Het hoofdstuk begint met een teken dat aan de hemel gezien...

Openbaring H13

Lees Openbaring 13   Hoofdstuk twaalf eindigt met de woorden: ”en hij bleef staan op het zand...

Openbaring H14

Lees Openbaring 14.   Het Lam, of de 144000? Het getal 144000 en waar het voor staat heeft in...

Openbaring H15

Lees Openbaring 15   De zee van glas Dit hoofdstuk begint met een groot teken dat Johannes...

Openbaring H16

Lees Openbaring 16   Hoofdstuk zestien is een vervolg op het vijftiende, het vertelt ons van...

Openbaring H17

Lees Openbaring 17   Johannes krijgt in dit hoofdstuk uitleg over wie of wat Babel is en wat...

Openbaring H18

Lees Openbaring 18   De val van Babel Als Johannes in hoofdstuk achttien een machtige engel...

Openbaring H19

Lees Openbaring 19   Een vreemd lied   Dit hoofdstuk begint met een lied, een lied wat...

Openbaring H20

Lees Openbaring 20   Duizend jaar lang Johannes ziet in dit hoofdstuk een Engel neerdalen uit...

Openbaring H21

Lees Openbaring 21.   Alles wordt nieuw.   Johannes ziet een nieuwe hemel en een nieuwe...

Openbaring H22

Lees Openbaring 22   De rivier De engel toont Johannes nu de rivier met het water des levens...

De 144.000

De 144 000   Als wij het getal 144 000 wat wij in Openbaring zeven lezen letterlijk nemen dan...

Het tweede wee

Ik schrijf dit stukje, om zelf een beter begrip te krijgen over wat er gebeurt onder de zesde...

Jozef

Jozef 1

Jozef de elfde zoon van stamvader Jakob is zeventien jaar oud als God hem roept tot profeet. Deze...

Jozef 2

Jozef de elfde zoon van stamvader Jakob is zeventien jaar oud als God hem roept tot profeet. Deze...

Jozef 3

Wij slaan hoofdstuk 38 van Genesis over, want hoewel het in dezelfde tijd gebeurt als de...

Jozef 4

 42 maanden in de gevangenis?     De geschiedenis van Jozef gaat verder vanaf...

Jozef 5

 Van gevangenisslaaf tot onderkoning   Een van [God] en mensen vergeten...

Jozef 6

Een slaaf heerst over een volk van heersers Jozef is dertig jaar oud als hij onderkoning wordt over...

Jozef 7

  Jozef ontvangt familiebezoek. De aartsvader Jakob had honger, en niet alleen hij, maar de...

Jozef 8

Met angst in het hart De honger bij Jakob en de zijnen wordt zo nijpend dat zij ondanks hun angst...

Jozef 9

Nogmaals naar Egypte   Aan het begin van de derde tocht naar Egypte staat dat Israël opbreekt...

Jozef 10

Jakob, de vader en de zoon van een profeet   Van de 17 jaar tussen de komst van Jakob en zijn...

Jozef 11

Op herhaling   Als wij aan het verhaal van Jozef de zoon van Jakob denken dan is het vaak dat...
Onderdelen 1 - 11 van 11

Zacharia

01 Zacharia - Na de ballingschap

Na de ballingschap.   Aan vrijwel alle profeten, vanaf Mozes tot Jeremia heeft God de opdracht...

2. Zacharia - Een smid smeedt

Een smid smeedt   Het tweede visioen wat God aan de profeet Zacharia geeft, gaat over horens...

3. Zacharia - Een muur van vuur

Een muur van vuur   Voor de derde maal slaat Zacharia zijn ogen op en ziet hij in visioen, een...

4. Zacharia

Ga uit van haar Mijn volk   Zoals wij gezien hebben, is het volk van Israël zeventig jaar in...

5. Zacharia

Jozua en de Spruit   In hoofdstuk drie krijgt Zacharia een nieuw visioen. Hij ziet de...

6. Zacharia

In Babel gezaaid   In het begin van het vijfde visioen van Zacharia, komt de engel die hem de...

7. Zacharia

Hij zag hem vliegen   Of al deze verschillende visioenen in één keer aan de profeet worden...

8. Zacharia

Een vrouw in de pot   De engel die met Zacharia spreekt vraagt hem om dichterbij te komen. Dan...

9. Zacharia

Vier wagens   Dit visioen van de vier wagens, is de laatste van deze serie. Deze acht...

10 Zacharia

Een spruit met een kroon.   Hoewel deze profetie volgt op de vorige acht, lijkt het een op...
Onderdelen 1 - 10 van 10