Bijbelse feesten

De veertigdagen tijd

 De veertig dagen tijd   Het is in de katholieke kerk en in steeds groter mate bij verschillende protestantse richtingen ook de gewoonte om de veertig dagen voor Pasen apart te zetten als een bezinningstijd of vastentijd. Is dat een bijbels gegeven of is het een menselijke instelling, wat moet ik als protestants gelovige hiermee?   In de Bijbel kan ik hierover niets vinden, zeker niet als ik naar het oorspronkelijke Pasen (Pesach) kijk. Het zijn wel veertig andere dagen die wij...

De Sedermaaltijd

De sedermaaltijd Als het volk van Israël vierhonderd jaar in Egypte heeft gewoond, onder wisselende omstandigheden, komt er een tijd dat de heersende Farao angst krijgt voor dat volk. Het volk is met slechts zeventig mensen het land binnen gekomen en nu dreigt het de Egyptenaren in aantal voorbij te streven. De druk op het volk wordt door de Egyptenaren steeds verder opgevoerd, totdat zij besluiten dat alle jongetjes die geboren worden in de Nijl worden geworpen. Het is op dit moment dat God...

Na pinksteren

Na pinksteren De gemeente zoals hij bestond direct na de pinksterdag, zag zichzelf niet anders dan een sekte binnen het Joodse geloof. Zij hadden grote en wonderlijke dingen meegemaakt, maar die waren allemaal gebeurd binnen de  context van de profetieën uit de bijbel zoals zij die kenden. De afgelopen twee maanden waren hectisch geweest. Eerst hadden zij gedacht dat Jezus koning zou worden in Jeruzalem toen Hij zijn intocht hield, toen zagen zij hoe Hij met Pasen gekruisigd werd, maar...

De aardevaart

De aardevaart.  Nee u hoeft dit woord niet in een woordenboek op te zoeken, u zult het daar niet in terug vinden. Dit is een woord wat wij eigenlijk zouden moeten gebruiken met het feest wat wereldwijd bekent staat als kerstfeest. Ook al weet vrijwel iedereen dat Jezus niet op die tijd geboren is, is het toch handig om er rond die tijd over te schrijven als je wilt dat iemand het leest.    Waarom een nieuw woord?  Met hemelvaart vinden wij het...

Pinkster Woord en Geest

Als wij aan Pinksteren denken, dan denken wij vooral aan de machtige manifestatie van de Geest. Maar het is niet door de vurige tongen noch door het geluid van de wind dat de mensen zich bekeerden. Het is pas als Petrus en de andere discipelen het Woord verkondigen dat de mensen zich bekeren en zich laten dopen. De discipelen zelf zijn drie en een half jaar lang bij Jezus in de leer geweest, voordat zij de uitstorting van de Geest krijgen. Wij kunnen zeggen dat de Geest niet van zichzelf...

Pinksterpijn

Als wij aan Pasen denken, dan is daar automatisch de gedachte aan het lijden en sterven van God, die in Zijn Zoon Jezus hier op de aarde kwam, om de zonde van de mensheid weg te nemen. Waarom realiseren wij ons niet dat met Pinksteren, waar diezelfde God in Zijn Heilige Geest hier op de aarde kwam, en woning maakte in de mens, die pijn van God toenam.   Pijn met Pasen Dat God al onze zonden op Zich nam, toen Hij in Jezus al onze zonden aan het kruis droeg, gedenken wij met Pasen. Die pijn...

Diverse Bijbelstudies

De drie koningen

De drie koningen De zesde dag van Januari wordt het feest van de drie koningen gevierd. Een feest waarvan de bijbel geen aanwijzingen geeft. Het is eigenlijk een soort voortzetting van het kerstfeest. Wij weten vanuit de bijbel niet eens hoeveel wijzen er gekomen waren om Jezus te eren. Slechts uit het feit dat er drie verschillende dingen (mirre, wierook en goud) gegeven werden, meent men te kunnen distilleren dat er drie wijzen waren. Hoe dan ook ik wil het over drie koningen hebben die wél...

Er waren herders

Er waren herders Lucas vermeldt dat er herders waren die in het veld de nachtwacht hielden over hun kudden. Het was die nacht dat Jezus geboren werd in een stal. En nee, het was niet met kerst! Het zal volgens de bijbel ergens rond Oktober geweest zijn. Het was nog warm genoeg voor de herders om de nacht buiten te zijn. Ook waren er geen dieren in de stal, daarom was de voerbak (de kribbe) leeg.   De plaats Bethlehem ligt in de landstreek Efratha, dat betekent land van dubbel licht. De...

Kaïn en Abel

Kain en Abel.Daar de eerste hoofdstukken vande bijbel tot ons komen in telegramstijl, is het aan ons om de lacunes op tevullen. Zo ook in de geschiedenis van Kain en zijn broer Abel. Wanneer gebeurdehet verhaal, hoe oud was de wereld toen Kain zijn broer vermoordde, wat was deware reden? Er moeten in ieder geval tientallen jaren en meer waarschijnlijkhonderden jaren verstreken zijn voordat dit gebeurde. Dit is geen uit de handgelopen kinderspel, dit is oorlog tussen twee volwassen mannen en het...

Jezus, de alomtegenwoordige afwezige

Jezus, de alomtegenwoordige afwezigeAls wij aan Jezus denken, dan is dat meestal als de langverwachtte Messias. Dat Hij ook de Schepper God is, zoals Hij in het evangelievan Johannes omschreven wordt, staan wij niet altijd bij stil. Alles in het Universumis door Hem geschapen, alle levende wezens hebben hun leven aan Hem te danken.Hij is de Koning der koningen en de Heer der heren. Hij is een God die zichniet verbergt. Alle ongevallen engelen hebben toegang tot zijn troon. Adam enEva konden...
Onderdelen 1 - 4 van 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Eindtijd

Duistere machten

Wij leven temidden van twee werelden. De ene is zichtbaar de andere niet. Dat wil niet zeggen dat wat wij niet zien ook niet belangrijk zou zijn. In de zichtbare wereld hebben wij te maken met het tastbare, en onze relatie is direct. Wij zien het voedsel wat wij eten, wij voelen de kleding die wij dragen, wij vinden dingen mooi of lelijk.   Met de onzichtbare wereld is onze relatie anders. Te beginnen met God, wij moeten geloven dat hij bestaat voordat wij een relatie met Hem op kunnen...

Aan geen ding gebrek

Als wij de brief aan de gemeente Laodicea lezen, die in het boek de Openbaring staat, (Openbaring (3:14-22) dan lijkt het alleen maar kommer en kwel, alleen de oproep tot bekering geeft hoop dat er nog verandering mogelijk is. Het is de laatste brief in een serie van zeven. En hoewel de brief gericht is aan de gemeente in Laodicea, en is geschreven aan het eind van de eerste eeuw, heeft hij ook een wereldwijde en tijdloze betekenis. Hij spreekt over de eeuwen heen in het bijzonder tot ons...
Onderdelen 1 - 2 van 7
1 | 2 | 3 | 4 >>

Gelijkenissen

De onrechtvaardige pachters

Als wij de gelijkenis van Jezus lezen over de onrechtvaardige pachters, en wij kijken in onze bijbel naar de verwijsteksten, dan zien wij een verwijzing naar Jesaja. Als wij dan Jesaja vijf opslaan, dan zien wij een gelijkenis van dezelfde strekking. Wij mogen ons hier afvragen wie Jesaja geïnspireerd heeft om deze gelijkenis te schrijven. Was het niet de Zoon van God zelf die Jesaja geroepen had om het volk van Israel weer terug te roepen naar het rechte pad waarvan zij waren...

De doornstruik

Gelijkenissen komen in heel de bijbel voor. De eerste gelijkenis die wordt verteld is die van Jotam, de zoon van Gideon. Richteren 9.   Gideon krijgt zeventig zonen. Zijn zoon Abimelech wil het richterschap van zijn vader overnemen als hij gestorven is. Hij maakt daarop geen kans want hij is de zoon van een slavin. Hij besluit daarom om al zijn broers te doden. Hij dood hen op een steenrots, maar een van hen, de jongste, Jotam, ontsnapt.   Op de dag dat de burgers van het land...
Onderdelen 1 - 2 van 7
1 | 2 | 3 | 4 >>

Profeten en profetiën

De drie bergen van Elia

Als wij het leven van Elia bestuderen dan zien wij dat de hoogtepunten letterlijk en figuurlijk op één of andere berg zijn. Zijn geschiedenis vinden wij in het eerste boek van de koningen van Israël. Zijn geschiedenis begint zonder inleiding met een profetie dat er geen dauw of regen zal zijn dan tenzij op zijn woord 1Kon. 17:1. Elia leeft en profeteert in de tijd dat Achab koning is over het tien stammen rijk.    De profetie die hij van God heeft gekregen en die hij...

Een verkenning in de profetie

Als wij de profetieën van de bijbel proberen te begrijpen, dan moeten wij terug gaan naar het begin. De eerste profetie zien wij al gelijk bij het begin van de bijbel. Nog voordat er sprake is van zonde geeft God een profetie. Deze profetie vinden wij in Genesis 2:16-17. Hier vinden wij een gift van God. Van alle bomen mag je vrij eten, maar er is ook een gebod. Van de boom van kennis van goed en kwaad zult gij niet eten. En tenslotte een profetie. Als je ervan eet zul je sterven.   Het is...
Onderdelen 1 - 2 van 6
1 | 2 | 3 >>

Bijbelboek Daniël

Daniël H1

Voorwoord   Het boek Daniël is een boek dat door God gegeven is om de gelovigen te begeleiden door de geschiedenis van deze wereld. Wij hoeven dus niet te verdwalen in de tijd. Wij kunnen ongeveer weten waar wij zijn in de geschiedenis. Het grote eindpunt is de wederkomst van de beloofde Messias. Alle heilsprofetieën eindigen in de eerste of in de tweede komst van Christus.    Daniël beschrijft de tijd van het wereldrijk Babel tot de komst van Jezus specifiek aan...

Daniël H2

 Lees Daniël 2   Het tweede hoofdstuk geeft ons net als het eerste een tijdsaanduiding. Het tweede jaar van de regering van Nebukadnezar. Het is dus vroeg in zijn regeerperiode. Hij regeert over een machtig en uitgestrekt rijk. Hij vraagt zichzelf af of dit rijk altijd zo zal blijven. Tot zijn schrik krijgt hij in een droom antwoord op die vraag, en wel op een manier waarbij hij hulp nodig heeft bij de interpretatie.   Hij, de politieke macht, wendt zich tot de religieuze macht,...

Daniël H3

Lees Daniël 3   In reactie op de droom die Nebukadnezar gekregen heeft, laat hij een beeld maken dat lijkt op dat uit zijn droom. Er is echter een opvallend verschil en dat is dat het geheel van goud is. Iedereen in zijn rijk heeft gehoord van zijn droom en de uitleg. Nu wil hij duidelijk maken dat de uitleg hem maar matig bevalt. De hele wereld zal weten dat zijn rijk zal duren tot in eeuwigheid. Hij laat het beeld maken met specifieke maten, 60 el hoog en 6 el breed. Als in de bijbel de...
Onderdelen 1 - 3 van 12
1 | 2 | 3 | 4 >>

Bijbelboek Openbaring

Openbaring van Jezus Christus H1

Lees Openbaring H1   Als wij het over het boek de Openbaring hebben, dan noemen wij die meestal de Openbaring van Johannes. Maar is dat ook terecht? In de aanhef van hoofdstuk één staat, dat het de Openbaring van Jezus Christus is die God hem gegeven heeft. Dit moet ook wel de juiste volgorde zijn, want het is alleen God die de toekomst kent. Dat het niet Jezus Zelf is die die boodschap aan Johannes geeft, maar dat Hij het door middel van een engel doet, is in overeenstemming met de rest...

Openbaring van Jezus Christus H2

Lees Openbaring H2   Hoewel het juist is dat Johannes zijn brieven adresseert aan zeven met name genoemde gemeenten in wat nu Turkije is, is zijn boodschap kennelijk niet alleen bedoeld voor deze gemeenten, maar voor de hele christelijke kerk van zijn tijd en voor de hele christelijke wereldgeschiedenis, tot de wederkomst van Jezus. Er waren veel meer gemeenten in klein Azië, dan de door hem genoemde zeven. Deze met name genoemde gemeenten heeft hij gekozen, omdat zij een bepaalde...

Openbaring van Jezus Christus H3

Lees Openbaring H3   Sardes De lange tijd van de vervolgingen van de kerk van Jezus Christus is voorbij, de kerk heeft lang geleden, maar zij heeft stand gehouden. De vraag is of, nu de vervolging met zwaard en brandstapel voorbij is, het ware geloof zal toenemen. De titel geeft te denken, zij betekent waarschijnlijk, dat wat overblijft. Als wij de tijdrekening aanhouden zoals wij die tot nog toe hebben gehanteerd, dan begint deze gemeente op het moment dat de kerk van Rome haar macht om...

Openbaring van Jezus Christus H14 en Daniël H3

Als wij het derde hoofdstuk van het bijbel boek Daniël lezen, dan lijkt dat vooral een spannend verhaal. Dat het ook een profetische lading heeft wordt over het algemeen niet herkend. Toch moeten wij achter de letterlijke geschiedenis, die het óók is, vooral het evangelie, en de profetie voor de tijd van Jezus en onze tijd zien. Als wij dit niet doen dan is het niet meer dan een spannend verhaal dat misschien aan de kinderen kan worden verteld, maar geen plaats heeft in de heilsgeschiedenis, en...

Openbaring van Jezus Christus H4

Lees Openbaring H4 Waar hoofdstuk één de inleiding is tot het hele boek, en wij de auteur (Jezus) leren kennen. Daar zijn de hoofdstukken twee en drie een profetisch vergezicht tot de wederkomst van Christus.   In het vierde en vijfde hoofdstuk, wordt onze blik, met die van Johannes, omhoog gericht naar de hemel. De profeet ziet een deur in de hemel, en die deur is geopend. Die deur hebben wij in hoofdstuk drie tweemaal eerder gezien, in vers acht: Ik weet van uw werken, en zie, Ik...
Onderdelen 1 - 5 van 24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sabbat

De Sabbat als rustdag

Oude testament Dat de sabbat een gegeven is door de hele bijbel heen is wel duidelijk. Wat wij ons af kunnen vragen is, is er een verandering opgetreden in de betekenis van die dag? Laten wij beginnen bij het begin, de sabbat wordt voor het eerst genoemd bij de schepping. Als God de wereld heeft geformeerd, met al wat daarop leeft, en hij neemt met de mens die Hij als laatste geschapen heeft een dag om zich te verheugen in Zijn volbrachte werk, dan als die dag van vreugde voor hen voorbij is,...

Exodus 19 en de sabbat

Wij zijn gewend wanneer wij de wet van God willen bestuderen ons te beperken tot Exodus 20 en Deuteronomium 5. Hoewel het correct is te zeggen dat daar de woorden van de wet van God staan is het toch belangrijk te weten in welk kader het volk deze wet ontving. Met name het: waar, hoe en wanneer.   Als we beginnen met het wanneer, dan zien wij dat vanaf de uittocht uit Egypte tot de ontmoeting met God op Horeb er 50 dagen verlopen zijn. Is dat een toevalligheid of verwijst dat al naar de...
Onderdelen 1 - 2 van 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Voeding en gezondheid in de Bijbel

Genezingen in de Bijbel, de schoonmoeder van Petrus

In Mattheus hoofdstuk acht, vanaf vers veertien tot en met vers zeventien, staat een verhaal over verschillende genezingen die Jezus verricht. Het stuk volgt op de genezing van de knecht van de hoofdman van Kapernaum. Je zou denken dat al die genezingen onder de zelfde noemer zouden passen, maar als wij goed kijken dan zien wij dat deze genezingen er van afwijken. De eerste genezing gebeurt op een Sabbatdag, het is de schoonmoeder van Petrus die met koorts op bed ligt.    In de tijd...

Vast wel

Wat is vasten, en waarom zouden wij het doen? Is het wel bijbels om te vasten, en zo ja hoe doe je dat dan? Het vasten in de bijbel is veelal een methode om een dringend gebed tot God te brengen, er wordt dan ook vaak in één adem gesproken over vasten en bidden. De eerste keer dat wij dat idee in de Bijbel tegenkomen, is in het eerste boek van de Koningen, hoofdstuk 21: 27. Het gaat hier om koning Achab, de koning heeft een moord op zijn geweten en de profeet Elia is bij hem gekomen om hem het...
Onderdelen 1 - 2 van 6
1 | 2 | 3 >>