02. Zacharia - Een smid smeedt

Een smid smeedt

 

Het tweede visioen wat God aan de profeet Zacharia geeft, gaat over horens en smeden. Zacharia ziet vier horens. Als hij aan de engel die bij hem staat vraagt naar de betekenis van die horens, is het antwoord van de engel: Dit zijn de horens die Israël, Juda en Jeruzalem verstrooid hebben. (In de profetie wordt de hoorn gebruikt als een verwijzing naar een koning, of een koninkrijk). Het getal vier staat voor de vier windstreken. Israël was jaren lang belaagd, door alle landen rondom haar, en zij hadden er uiteindelijk voor gezorgd, dat zij zeventig jaar lang in ballingschap waren gegaan.

 

In hetzelfde visioen ziet de profeet vervolgens vier smeden. Waar hij bij de horens nog vraagt wat de horens betekenen, daar vraagt hij bij deze vier smeden, wat zij komen doen. Ook hier geeft de engel een antwoord. Hij zegt: de smeden zijn gelijk aan de horens, maar deze smeden zijn gekomen om de horens (de volken) neer te slaan. Zij die Israël zo verdrukt en verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd kon opheffen, zullen zelf verstrooid worden.

 

Waarom horens en smeden?

Het lijkt een beetje vreemd om tweemaal een beeld te gebruiken om dezelfde volken aan te duiden, horens en smeden. Maar hoewel het gaat om dezelfde machten, zijn het niet dezelfde gevolgen. De horens waren een beeld van wat deze volken het volk van Israël hadden aangedaan. De smeden waren een beeld van diezelfde volken die God nu gebruikte, om elkaar te vernietigen als straf, omdat zij Israël buiten proportie hadden vervolgd. God had Israël een les willen leren, om te stoppen met de afgodendienst. Hij had daarvoor de andere volken gebruikt. Maar deze waren ver voorbij het doel van God gegaan, zij hadden gepoogd het volk geheel uit te roeien.

Nu was het de beurt van de volken, om te ervaren wat het is, als men zonder mededogen en zonder oorzaak wordt vervolgd en afgeslacht. Zo was het niet alleen Israël, die een pijnlijke les leerde, maar iedereen in het gebied om Israël heen.

 

De les voor ons?

Ook in onze tijd, zijn er christelijke kerken waar mensen langdurig God mishagen, door hun zondig gedrag.  Als deze zonden openbaar worden, is iedereen direct bereid, om met de vinger te wijzen. Ik vraag mij af of dat bijdraagt aan de oplossing van het probleem? Hoewel het niet goed is om alle zonden te bedekken met de mantel der liefde, is vervolging van de medegelovigen, gevaarlijk voor de ontwikkeling van ons karakter.

 

In de christelijke geschiedenis, zien wij eerst een vervolging van de christenen door de Joden. Deze zorgt er slechts voor, dat het evangelie over de hele wereld gebracht wordt. Het is de vervolger die uiteindelijk een zeer zware prijs betaalt, als het Romeinse rijk Israël vernietigd. De kerk van Rome vervolgt daarna de ware gelovigen twaalf honderd zestig jaar lang, maar ook zij zullen uiteindelijk vervolgd en vernietigd worden.

 

Wij als christenen zijn niet geroepen om anders gelovigen, op wat voor manier dan ook, te vervolgen. Onze opdracht is vanaf het eerste begin altijd al geweest, het evangelie aan de hele wereld te verkondigen. Het is als wij dit weigeren, of er in tekort schieten, dat God toestaat dat er een vervolger komt, om ons aan te zetten aan het werk te gaan. Terwijl het zoveel makkelijker is, de boodschap nu te brengen, nu er mogelijkheden zijn, die onze voorvaderen niet hebben gekend.

 

Laten wij dan niet zijn als het volk van Israël, in de dagen van Zacharia, die de tempel van God onafgebouwd lieten liggen terwijl zij zelf in huizen als paleizen woonden. Laten wij dan, zonder onze tijd te besteden aan kritiek op onze medegelovigen, de hand aan de ploeg slaan, en nog eenmaal die evangelieboodschap met kracht over de hele wereld laten horen. Het is uiteindelijk onze opdracht!

 

Piet Westein