01. Simson - Inleiding

01. Simson - Inleiding

De geschiedenis van Simson vinden wij in het boek van de Richteren. Zijn geschiedenis begint al vóór zijn geboorte in Richteren 13 en eindigt met zijn begrafenis in hoofdstuk 16. Zijn geschiedenis is te vergelijken met die van Mozes, ook zijn geschiedenis wordt beschreven van de geboorte tot zijn begrafenis. Waar Mozes de eerste door God zelf geroepen richter is, daar is Simson de laatste richter die in het boek van de Richteren wordt beschreven. Het is daarom niet zo vreemd dat wij daar ook een profetische lading voor de eindtijd in kunnen zien. Simsons naam kan worden vertaald met: Schitterende Zon. In het leven van deze richter zelf kunnen wij van alles zien, behalve een schitterend voorbeeld voor ons leven. Nee, die schitterende Zon moet wel verwijzen naar Jezus. Uiteindelijk is het Jezus die de schitterende Zon van onze gerechtigheid is.

 

Je zult maar onvruchtbaar zijn.

De geschiedenis begint met de vaststelling dat: De Israëlieten opnieuw deden wat kwaad was in de ogen van de Heer. Dit refrein zien wij zevenmaal herhaald in het boek van de Richteren. Het kwaad wat het volk van Israël overkwam, was niet zozeer een straf van God, als wel een gevolg van het zichzelf buiten de bescherming van God plaatsen. Het gevolg was dat zij nu al veertig jaar overheerst werden door de Filistijnen. Gegeven het feit dat de levensverwachting in het Midden Oosten in die tijd ongeveer vijf en dertig jaar was, hadden de meesten nooit in vrijheid geleefd. Het had net zolang geduurd als de doortocht door de woestijn met Mozes, 40 Jaar.

Maar nu grijpt God in. Er woont een man uit de stam van Dan (rechtspreken), Manoah (vrijgevig) genaamd, in het plaatsje Zora, (plaats van de horzels) en zijn vrouw blijkt onvruchtbaar. Dan op een dag verschijnt haar een Engel van God. Nu wordt in de vertaling die Engel met een hoofdletter geschreven, dat betekent dat God zelf aan haar verschijnt in de vorm van een Engel. De Engel van de Heer zegt haar dat hoewel zij onvruchtbaar is, zij toch een kind zal baren. Dit zal volgens deze Godsverschijning een bijzonder kind zijn, hij zal een begin maken met de verlossing van Israël.

 

Je moet van de drank af

God maakt aan deze vrouw bekend, dat het kind van de moederschoot af een Nazireeër zal zijn. Het Nazireeërschap was er in twee soorten, je kon daar, op welke leeftijd dan ook, voor kiezen. Het was ook mogelijk om dat voor een bepaalde tijd op je te nemen, om een gelofte te vervullen, of voor welke reden je ook maar kon bedenken. Maar het Nazireeërschap waar het hier over gaat was van vóór de geboorte tot na de dood van de door God geroepenen. Hij was een aan God gewijde.

Wij zien dat God al met de ouders van zo’n kind bezig was, ver voordat het kind geboren werd. Dat de moeder zich moest onthouden van hersen vernietigende alcohol is, in dit kader, goed te begrijpen. Ook dat hij niets wat onrein was mocht eten, (dat mocht toch niemand?) zien wij de logica wel van in. Waar de meesten van ons wat minder begrip voor op zullen kunnen brengen, is dat scheermes wat niet op het hoofd mocht komen. Nooit naar de kapper, waar slaat dat nou op?

Nu even over dat zwanger worden. Tot nog toe, was het langs de natuurlijke weg niet gelukt. Toch zegt de Engel dat zij niet alleen een kind zal krijgen, maar hij weet ook te vertellen dat het een zoon zal zijn. Iedere keer als God ingrijpt bij onvruchtbare vrouwen (en dat zijn er veel) in de heilige schrift, moeten wij extra opletten of er geen verborgen verwijzing is naar de komende Messias (er komen alleen maar Jongentjes na zo’n belofte). Ook Hij werd op een wonderbaarlijke manier verwekt. Zij het dat het bij Jezus natuurlijk door de Geest van God gebeurde. In het geval van Simson werd de vader er bij betrokken. Het is de vraag, of de moeder van Simson nadat hij geboren was, ook onvruchtbaar bleef.

Toen de Engel deze dingen aan de vrouw meedeelde was haar man daar niet bij. Toen de vrouw het voorval aan haar man meedeelde, was Manoah kennelijk met de zaak verlegen, het was ook zo’n vreemd verhaal, en tsja het was ook maar een vrouw die het hem vertelde.

 

Dezelfde Engel, dezelfde opdracht

Manoah maakte er een gebedszaak van, hij vroeg God de Engel nogmaals te sturen om hen te onderrichten. Het gebed van Manoah wordt verhoord. Maar in plaats dat de Engel van God bij Manoah op bezoek komt, verschijnt hij weer aan de vrouw. Zij is, zonder dat haar man bij haar is, aan het werk op de akker. Zij vraagt de Engel te wachten, terwijl zij haar man in grote haast gaat halen. Manoah vraagt de Engel hoe zij met het kind om moeten gaan als het geboren is. Hij krijgt precies het zelfde te horen als zijn vrouw. Manoah nodigt de Engel uit om bij hen te blijven en de maaltijd met hen te gebruiken. De Engel van de Heer vertelt hem dat Hij dat niet gaat doen, maar als Manoah en zijn vrouw een brandoffer aan God willen brengen zal Hij wachten. Manoah vraagt wat de Naam van dit Wezen dan wel is, hij krijgt als antwoord dat die Wonderlijk is. Als Manoah en zijn vrouw het offer geslacht hebben, offeren zij het op de rots voor de Engel. Die doet dan een wonder. Terwijl zij toezien, vaart de Engel in de vlammen van het offer naar de hemel.

Het is pas dan dat zij beseffen met wie zij te doen hadden. Het is de man, Manoah, die denkt dat omdat hij God heeft gezien, te zullen sterven. Zijn vrouw is heel wat laconieker, zij zegt: Als de Here ons had willen doden, dan had Hij geen brandoffer uit onze hand aangenomen.

Dit is de inleiding van de geschiedenis van één van de meest bekende richters van Israël. Hoewel het waar mag zijn dat het één van de meest bekende figuren is voor de mensen, komen de meesten niet veel verder dan dat hij groot en sterk was en dat hij lang haar had. Ik vind dat wij maar eens moeten kijken waarom God vier hoofdstukken aan hem wijdt, terwijl andere richters het moeten doen met enkele verzen. Het zal wel weer een type zijn van de eerste en de tweede komst van de Zoon van God.

 

Een kwade tijd

Als wij al naar paralellen willen zoeken met de komst van de verlosser, dan ligt het voor de hand om te zien naar de tijd dat een vreemde natie het voor het zeggen had in Israël. Dat was zowel bij Simson als bij Jezus het geval. Maar daar het in de tijd van Simson de bedoeling was om het volk te verlossen van een menselijke vijand, de Filistijnen, daar was het in de tijd van Jezus de bedoeling dat de mens verlost werd van satan en de zonde. Het is duidelijk dat het koninkrijk van God niet van deze aarde is, maar van de toekomstige schepping, met een Koning die voor eeuwig regeren zal. Ook het feit dat God zich tweemaal openbaarde aan de moeder van Simson, zien wij weerspiegeld in de eerste en de tweede komst van Jezus. Wij moeten dan de moeder (een vrouw staat in de profetie voor een kerk) van Simson als de kerk zien, zowel bij de eerste alsook bij de tweede komst van Jezus.

 

De bok en de rots

Wij hebben gezien dat de Engel des Heren tweemaal verscheen aan de vrouw. Tweemaal moest zij de boodschap aan haar man brengen. Het is pas bij de tweede maal, doordat de vrouw hem roept dat ook Manoah de Godsverschijning ziet, en hoort dat er een verlosser in Israël geboren gaat worden. Als zij beiden de blijde boodschap hebben aangehoord, willen zij deze Boodschapper (Jezus) bij zich houden. Als de Engel zegt dat dat niet gaat lukken, en hen vertelt dat een offer uit hun hand welkom is nemen zij een geitenbokje, slachten het, en leggen dat op de rots bij de Engel.

Waar als God op bezoek komt bij Abraham hij een gemest kalf slacht, dat was een vrede offer, daar hebben wij hier een bokje. Nu was het offer van een bokje gereserveerd voor de grote verzoendag, een beeld van de wederkomst. God toont Zijn instemming en acceptatie van het offer door via de vlam ten hemel te varen (hemelvaart). Zo zien wij dat al in dat eerste hoofdstuk van het leven van Simson verwijzingen zijn naar Christus en onze tijd. Maar dit is pas het begin.

                                                                                                      Piet Westein

P.S.

Op de uitleg van dat scheermes, wat niet op zijn hoofd mocht komen, moeten wij nog even op wachten.