02 Simson- Zo ben je getrouwd, en zo ben je haar kwijt

Van de jeugd van Simson weten wij bijzonder weinig af. Er staat dat hij opgroeit en dat de Heer hem zegent, ook dat hij zich gedrongen voelt om zich onder de vijand van Israël, de Filistijnen, te begeven.

Het onvermijdelijke gebeurt. Hij ziet daar een mooie vrouw, (waarom zijn die ongelovige vrouwen toch altijd zo verleidelijk mooi?)

Simson gaat met het bericht naar zijn ouders dat hij verliefd is op een Filistijns meisje. Met name zijn vader vindt, dat hij veel beter een vrouw kan zoeken onder zijn stamgenoten, kan hij daar niemand vinden, dan zijn er altijd nog elf andere stammen in Israël waar hij zijn geluk kan beproeven. Het mag niet baten, hij moet en zal deze Filistijnse hebben. Zij, zijn vader, zijn moeder en hijzelf gaan op weg naar Timna, de stad waar het meisje woont.

 

Een jonge leeuw

Als Simson en zijn ouders de stad Timna naderen, zij zijn al bij de wijnbergen, die de naam van de stad dragen, dat er een jonge leeuw al brullend Simson tegemoet komt. Kennelijk reist Simson apart van zijn ouders. Want wat er hierna gebeurt vertelt hij aan niemand, ook niet aan zijn vader en moeder.

Als iemand van ons een leeuw, jong of oud, tegen zou komen, al dan niet brullend, zouden wij een goed heenkomen zoeken. Maar met Simson verloopt het anders. Er staat dat de Geest van God hem aangreep. En in plaats van voor de leeuw te vluchten, grijpt hij de leeuw, en scheurt hij hem in tweeën. Nu staat er: Zoals men een bokje uiteenscheurt. Ik vraag mij af, of één van u in staat is om een bokje uiteen te scheuren, ik vermoed, dat ook dat mijn kracht ver te boven gaat. Nog buiten het feit dat ik het niet over mijn hart zou krijgen om zo’n beestje dood te maken. Nou ja het waren andere tijden zullen wij maar zeggen. Als hij uiteindelijk met het meisje gesproken heeft, en er een soort verloving is, gaan hij en zijn ouders weer naar huis.  

 

Een dode leeuw

Na verloop van tijd gaat de familie weer op weg, om het huwelijk te sluiten en te consumeren. Ook in dit geval reist Simson apart van zijn ouders. Hij is benieuwd hoe het met het karkas van de leeuw is. Hij wijkt van de weg af om te gaan kijken. En heel opmerkelijk, hij vindt in het overblijfsel van de leeuw een bijenzwerm. (Die vestigen zich toch in holle bomen en niet in rottende dieren?) Niet alleen heeft een bijenzwerm zich er in gevestigd, maar zij hebben er ook al een honingraat in gemaakt. Hij neemt de honingraat en eet er al lopend van. (Pas maar op voor de steken van die zwerm.) Bij zijn vader en moeder aangekomen, geeft hij hen er ook van, zonder hen te vertellen waar hij dit vandaan heeft. In Timna aangekomen gaat zijn vader naar de bruid. Voor Simson als bruidegom heeft men dertig  jongen mannen uitgekozen om het huwelijksfeest van zeven dagen te vieren. Ik hoop dat Simson (hij was tenslotte Nazireeër) van de drank af kon blijven.

 

Rara

Aan het begin van het feest, geeft Simson een raadsel op aan de dertig mannen die bij hem zijn. De beloning voor het oplossen van het raadsel zou voor alle dertig mannen een boven en een onderkleed zijn. Hij zegt: Spijze ging uit van de eter, en zoetigheid van de sterke. Drie dagen lang proberen zij het raadsel op te lossen, maar zij komen er niet uit. Dan proberen zij via de bruid (zij dreigen haar en haar familie te doden) achter de oplossing te komen. En eindelijk op de zevende dag, weet zij Simson zo ver te krijgen dat hij het haar vertelt. En net voordat de zon ondergaat komen zijn bruidsjonkers bij hem met de oplossing: Wat is zoeter dan honing, wie is sterker dan een leeuw? Simson realiseert zich direct dat hij door zijn vrouw verraden is.

Daar Simson niet in het bezit is van dertig boven en onderkleden, gaat hij naar Askelon, hij slaat daar dertig Filistijnen dood, (zo deed je dat in die tijd) en lost zijn schulden af. Maar Simson is nog steeds erg boos. Zonder de huwelijksnacht bij zijn bruid door te brengen, (het huwelijk wordt niet geconsumeerd) gaat hij terug naar zijn woonplaats. De vrouw waar hij zoveel voor gedaan heeft, wordt aan zijn beste vriend gegeven, dit was een goede manier om hem woedend te maken.

 

Waar is de blijde boodschap in deze geschiedenis?

Als wij geloven dat ook het verhaal van Simson een Christocentrische uitleg moet hebben, dan moeten wij zien waar die dan wel ligt.

Als Simson een type is van Jezus, dan is de vrouw een type van Zijn gemeente. Wij zien dat Simson tweemaal naar deze vrouw komt. De eerste keer voor zijn verloving, de tweede keer voor het huwelijk. Zo komt Jezus ook de eerste keer om de verlossing mogelijk te maken, en de tweede keer om Zijn bruid mee te nemen voor het bruiloftsmaal. Voordat Simson de vrouw kon krijgen moest hij eerst een brullende leeuw, die hem wilde doden overwinnen. Ook Jezus moest satan de kop vermorzelen voordat Hij aanspraak kon maken op Zijn bruid. Wat moeten wij met die honing? Het is tegen natuurlijk dat een bijenzwerm in een rottend karkas gaat wonen, daarom moet er wel een geestelijke verklaring voor zijn. De leeuw die al brullend rondgaat, is volgens de bijbel altijd een beeld van satan die de gelovigen probeert te doden. Wij de gemeente hebben te maken met een vijand die al overwonnen is door onze Messias. Wij, de kinderen van God, smaken de zoetheid van de overwinning, door Christus op satan voor ons behaald.

 

De oplossing van het raadsel

De Filistijnen hadden zeven dagen de tijd om het raadsel op te lossen. (De zeven duizend jaar van de wereld geschiedenis?) Het is de vrouw, hier de gemeente van Christus die het evangelie, door de hele zevenduizend jaar bestudeert en tracht te duiden. Pas aan het eind van de zevende dag zal de gemeente het volle evangelie begrijpen en kenbaar maken aan de hele wereld. Die boodschap is dat wij allemaal, die behouden zijn in Christus, door Hem bekleed worden met de klederen van Zijn gerechtigheid. En zij die menen dat die klederen door hen zelf zijn verdiend, (hier de inwoners van Askelon) die verliezen zowel die kleding als ook hun leven bij de wederkomst.

Wat is er gebeurd met de bruid die Jezus op aarde achter liet na Zijn hemelvaart? Is zij niet de bruid van de tegenstander geworden? De bruid van Christus die Hij hier op aarde achter liet, met de zon bekleed de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd (Op.12) zien wij in Op.17 in rood gekleed op de draak zitten, daar heet zij moeder van de hoeren.

   

Piet Westein

 

P.S.

Laten wij dagelijks onze bijbel bestuderen zodat het geheimenis van het evangelie aan ons wordt geopenbaard, en wij die boodschap, nu kort voor de wederkomst, nog eenmaal aan de hele wereld kunnen verkondigen.