03. Esther - Een goede huisvrouw, wie zal haar vinden?

Een goede huisvrouw, wie zal haar vinden?

Het duurt nogal een tijdje voordat koning Ahasveros over zijn boosheid heen is, maar tenslotte mist hij toch wel een eega, die naast hem op de troon kan en wil zitten. Daar de wet van de Meden en de Perzen het hem verbiedt ooit weer naar Vasthi te kijken, moet hij een ander zoeken. Nu zal hij, als koning der koningen, wel een ruim gesorteerde harem hebben gehad, maar ja, daar kon je moeilijk zomaar een koningin vandaan halen.

De koning wendde zich daartoe tot zijn dienstdoende adviseurs om raad. Hun advies is, jonge maagden te zoeken, de mooisten van het hele land. Deze jonge meisjes kwamen in een speciale afdeling waar alleen jonge vrouwen heengingen die nog maagd waren. De bijvrouwen van de koning gingen naar een andere afdeling. Als wij de geschiedenis zo lezen, hoe deze meisjes behandeld worden, dan lijkt het wel een kuuroord waar zij terecht komen met een wellness afdeling. Deze dames krijgen een jaar lang allerlei schoonheidsmiddelen die zij nodig hebben om zich zo mooi mogelijk te maken. Na dat jaar worden zij voor één nacht bij de koning geroepen, waarna zij in de harem verdwijnen. Als één van deze meisjes de koning buitengewoon zou bevallen dan zou zij de plaats van ex koningin Vasthi innemen. 

Dit advies, zoals u zich misschien voor kunt stellen, beviel de koning zeer. Hij gaf dan ook de opdracht dat dit plan onmiddellijk zou worden uitgevoerd. De koning wees een zekere Hegai [eerbiedwaardig of hij die veel mooie koeien bezit] aan, die deze vrouwen onder zijn hoede zou nemen. Hij moest zorgen dat het hen aan niets ontbreekt en dat zij oogverblindend mooi waren aan het eind van dat jaar in het wellnesscentrum. 

 

                                                                     ESTHER OF HADASSA?  

Nu woonde er in de burcht Susan een joodse man met de naam Mordechai. Mordechai had een geadopteerde dochter, zij was een verweesd nichtje van hem, haar naam was Hadassa [myrthe]. Deze jongedame zullen wij leren kennen onder de naam Esther [stralende ster, of zij die verborgen is], het boek wat wij bestuderen draagt ook haar naam. Deze Esther werd, net als zoveel mooie jonge dames, opgeroepen om zich in het paleis te melden voor een jaar lange voorbereiding om haar koning te ontmoeten. Hoe haar oom daar over dacht, en wat zij daar zelf bij voelde, vertelt de geschiedenis niet. Uit het feit dat haar oom iedere dag bij het paleis ging informeren hoe het met haar ging kunnen wij opmaken dat hij zo zijn bedenkingen had. 

Koning Ahasveros had zeven jaar geregeerd toen Esther bij hem geroepen werd. Daar zij de koning meer aansprak door haar schoonheid én haar bijzondere karakter, dan al die andere mooie jonge maagden, koos hij haar uit om koningin te worden en naast hem te regeren op zijn troon met de koningskroon op haar hoofd. Zo werd Esther koningin in de plaats van Vasthi. Van Esther wordt ook vermeld dat zij een vriendelijk karakter had en dat iedereen die haar ontmoette haar aardig vond.  Het grote feest dat koning Ahasveros had aangericht, toen hij drie-en-een-half-jaar had geregeerd, maar wat toen was afgebroken door dat Vasthi niet wilde komen, wordt nu opnieuw gevierd, zij het met Esther op de troon in plaats van Vasthi. Of Esther daar enige zeggenschap in had wordt niet direct duidelijk. 

 

                                      ESTHER ALS BEELD VAN DE BRUID VAN JEZUS.  

Laten wij eerst naar de genoemde tijden kijken van deze twee feesten. Het eerste heeft plaats in het vierde jaar van de regering van Ahasveros. Als wij dat profetisch willen zien als het vierde millennium, dan brengt ons dat bij de eerste komst van Jezus naar deze aarde om Zijn volk Israël te roepen, maar zij willen niet luisteren. Het tweede feest dat in het zevende jaar door koning Ahasveros wordt gevierd, met Esther als koningin, staat dan voor de tweede komst als Jezus komt om zijn bruid op te halen. 

Er wordt in deze geschiedenis ook nog vermeld dat er tijdens dit feest vrijdom van belastingen was en dat er grote geschenken werden gegeven door de koning aan zijn volk. Deze geschenken en die vrijdom van belasting kunnen dan staan voor de kwijtschelding van al onze zonden en de gaven van de gerechtigheid van Christus die wij ontvangen. Ahasveros is hier dan natuurlijk een type van Jezus die alle zonden van de hele wereld op zich neemt en ons, de ware gelovigen, het eeuwige leven schenkt, met als enige betaling dat wij God voor eeuwig zullen lofzingen.

 

LATEN WIJ DE KONING VERMOORDEN!

Koning Ahasveros had onder vele anderen twee bodyguards in dienst. Zij moesten hem beschermen tegen alle gevaar. Er is kennelijk in al die eeuwen niet veel veranderd. Deze twee heren, Bigtan [wijnpers] en Teres [streng oordeel] genaamd, besluiten op een dag de koning te doden. Zij waren op één of andere manier woedend geworden op hun koning Ahasveros. Maar voor zij hun plan konden uitvoeren praten zij hun mond voorbij en wordt het complot aan Mordechai bekend. Mordechai neemt onmiddellijk actie en vertelt aan Esther dat haar man koning Ahasveros in levensgevaar verkeert. Als zij deze boodschap aan de koning bekend maakt, worden deze twee boosdoeners ingerekend, verhoord en ter dood veroordeeld. Zij sterven allebei doordat zij op een paal worden gespietst. Voorwaar een onplezierige dood. Dit hele verhaal wordt in de annalen van het koninkrijk van de Meden en de Perzen opgetekend.

Wat moeten wij met die Bigtan en die Teres? Wij weten dat de naam Bigtan in het Nederlands vertaald wijnpers betekent. Nu weten wij ook dat in het boek Openbaring de wijnpers staat voor het oordeel van de zondaars. Zie Openbaring 14:17-20. De naam van Teres is, streng oordeel, dat is ook wat deze twee moordenaars in spé ervaren hebben. Ook degenen die zich niet willen bekeren zullen, na de wederkomst, diezelfde  ervaring hebben. 

                                     Piet Westein

P.S.

Deze geschiedenis zou nog een hele lange staart krijgen. Maar daarover een andere keer.