1. Parallel profetieën - Adam

 

De bijbel is een profetisch boek. Dat is wat anders dan te zeggen dat de bijbel een boek is waar ook profetieën in staan. Wij mogen in de geschiedenissen die er in zijn opgetekend meer zoeken dan het verhaal alleen. Niet dat het verhaal zelf niet waar of onbelangrijk zou zijn, maar in de manier waarop de geschiedenis verhaald word, liggen vaak, zo niet altijd, een of meerdere profetieën verborgen, die in Christus en Zijn volk hun vervulling vinden. Zowel in Zijn eerste alsook bij Zijn tweede komst. Dit is goed te begrijpen, als wij geloven dat de bijbel, een door God geïnspireerd boek is, dan zal het in zijn diepste zin ook over God gaan. Veel mensen zullen dan roepen: Dat is inlegkunde, en dat gevaar bestaat, maar ik maak liever de fout dat ik te veel van het woord van God verwacht dan te weinig.

                                                                    

 God openbaart de toekomst

Om de principes van de profetieën te vinden, zullen wij naar de oorsprong of het begin van de profetieën moeten gaan, en dat is zoals met alle dingen in de bijbel het boek Genesis. De eerste profetie is te vinden in Gen. 2:16 en 17. “Van alle boom in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij zeker sterven.” Deze voorwaardelijke profetie legt de basis voor alle andere profetieën, en alle andere profetieën zijn een uitbreiding en verdieping van deze eerste. Hier claimt God dat Hij de eigenaar is van de hof en van de mens die daarin woont. Hij geeft de mens het recht om in zijn dagelijkse behoefte te voorzien, het eten van het fruit, de noten en de granen. Ook hebben zij recht eeuwig te leven door te eten van de boom des levens. Dat eeuwige leven krijgen zij gratis, zij hebben er niets voor hoeven te doen, het was een gave van de Almachtige. God vertelt hier ook dat Hij in staat is om de toekomst te voorzeggen: Gij zult zeker sterven. Daarin ligt gelijk Zijn recht om te oordelen, en de zekerheid van een oordeel, evenals de strafmaat, de dood.

Als Adam en Eva zich aan deze profetie hadden gestoord en zich hadden laten waarschuwen, dan hadden wij een bijbel gehad met slechts twee hoofdstukken, Gen. 1 en 2. Door de zonde zijn alle andere profetieën en wetten noodzakelijk geworden. God is in Zijn profetieën en Zijn wetten met ons meegereisd op onze donkere tocht door een van God afkerige wereld. Zonder deze wetten en profetieën waren wij de weg in de tijd (wanneer is het oordeel) en onze plaats (waar sta ik tegenover God) volkomen kwijt geraakt. De mens, zonder de profetie van een komende Verlosser en een oordeel waar alle dingen in rechte staat hersteld zullen worden, kan slechts in opperste wanhoop zelfmoord plegen.

 

Het principe van het parallellisme

Na de zondeval krijgen wij voor het eerst te maken met een serie profetieën die parallel lopen in de tijd. Gen. 3:14-20. Daarop zeide de Here God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren, en naar de man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen. En tot de mens (Adam) zei Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegend zult gij daarvan eten zolang gij leeft, en doornen en distels zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.  

Eerst krijgt de slang (satan) te horen dat er een einde aan zijn leven zal komen: Zolang gij leeft. Er zou vijandschap komen tussen de slang en het zaad van de vrouw, dat zijn in eerste instantie de gelovigen en uiteindelijk de Messias die hem de kop zou vermorzelen. De slang zou stof eten. Daar een slang niet letterlijk stof eet moet dat op iets anders slaan. De mens was uit het stof van de aarde gemaakt en zou weer tot stof wederkeren. Dat stof eten van de slang slaat daarom op de satan die de mens probeert te vernietigen, (op te eten) want hij is een mensenmoordenaar van de beginne. De vrouw krijgt te horen dat zij met smart kinderen zou baren. De eerste vervulling vinden wij natuurlijk bij Kain en Abel. Kain vermoordt zijn broer Abel, daarna emigreert hij, zodat Adam en Eva lijden onder het krijgen van kinderen. Het gaat dus niet alleen om de geboorte hier, hoe pijnlijk die ook kan zijn. Het werkelijke Zaad van de vrouw is eigenlijk enkelvoudig, en vind zijn vervulling in de Christus, die satan aan het kruis de kop vermorzelt (zijn lot bezegelt).

Het bewijs daarvoor vinden wij in Op. 12:2. En de vrouw was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. De man die zij baart is Christus. De Man, naar wie het verlangen van de vrouw zou uitgaan, is daarom de Messias, in wie al haar (de kerk) verlangen vervuld zou worden. Van de vrouw, de bruid van Christus, wordt niet gezegd dat zij sterven zou, voor haar is er daarom hoop op een eeuwig leven. Als derde en laatste krijgt ook Adam te horen dat hij sterven zal. Net als met de slang wordt er gezegd zolang gij leeft, en tot stof zult gij wederkeren. Om de man een geestelijke en universele duiding te geven, moeten wij hem stellen tegenover de vrouw. Waar de vrouw staat voor de religieuze macht, (de reine vrouw is dan de bruid van Christus) daar staat de man voor de politieke macht. Waar het verlangen van de vrouw naar haar Man (Christus) zou zijn, zou de man zich bezig houden met deze aarde, maar de opbrengst zou slechts zweet, dorens en distels zijn.

Dit is de eerste serie parallel profetieën in de bijbel. Zij worden door God (Christus) zelf gesproken. Zij beslaan de hele geschiedenis van de zondeval tot de vernietiging van de duivel. De komst van de Messias word er in voorzegt, en de drie profetieën (satan, Adam en Eva) lopen parallel in de tijd. Zij vullen elkaar aan, en zijn niet los van elkaar te begrijpen. Deze profetieën gaan iedereen aan, van Adam, tot de laatste mens die zal leven.

                                  

Piet Westein

P.S.

De volgende parallel profetie gaat over Jozef.