Vieren we Pasen of Pesach

Vieren we Pasen of Pesach

Waar komt ons huidige paasfeest vandaan?

De heidenen vierden vroeger het lentefeest en dat werd gevierd vanaf het moment dat er in een etmaal meer licht is dan dat het donker is (equinox). Het lente feest was een heidens feest en bedoeld om het ontwaken van de lente te vieren. Zo hadden de heidenen in december het feest hadden van de geboorte van het licht (wat we nu Kerst noemen).

De paasvuren waren waarschijnlijk bedoeld om de boze geesten te verjagen en de paas eieren zijn een beeld van vruchtbaarheid. Baäl was de zonnegod en Astarte (zijn vrouw) was de maangodin van de liefde (vruchtbaarheid) en oorlog. Ons huidige Pasen wordt gevierd op de dag van de zon en de dag van de maan, zondag en maandag.

 

Constantijn werd in 300 na Chr. bekeerd tot het christendom. Hij heeft de kerk veel macht gegeven om te doen wat nodig was om mensen tot het christendom te bekeren. De kerk voegde in samenwerking met de politiek veel heidense en Bijbelse rituelen samen en klaar was het nieuwe Christendom. In 325 na Chr. Werd unaniem besloten dat Pasen op de eerste dag van de week gevierd moest worden. Jezus zou op zondag zijn opgestaan en daarbij maakte de kerk van de vrijdag de dag van de kruisiging. Er werden zelfs decreten opgelegd voor mensen die wel de sabbat of Pesach vierden.

 

 

Het Pesach uit de Bijbel is een heel ander feest.

Een dag in de Bijbel begint bij de zonsondergang, tot de volgende dag zonsondergang.

Leviticus 23:5 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE.

Numeri 28:16 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, is het Pascha voor de HEERE,

Lukas 22:1 Het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij.

Exodus 12:15 Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid.

We hebben van God de opdracht gekregen om Pesach te vieren op de 14e Nissan. Dat is elk jaar een andere dag, dus het kan niet altijd op zondag en maandag zijn. Met het Pesach feest moest het volk van Israël er aan denken dat God ooit zijn volk uit Egypte heeft bevrijd van slavernij, zoals God ook ons eens van deze wereld zal bevrijden. Israël werd gebracht naar het aardse Kanaän, zo zullen wij allen ook eens naar het hemelse Kanaän gebracht worden.

 

Het avondmaal

Johannes 13:12 Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb? 13 U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. 14 Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. 15 Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.

Lukas 22:14 En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem.

Mattheus 26:20 Toen het avond geworden was, lag Hij aan met de twaalf.

Markus 14:17 En toen het avond geworden was, kwam Hij met de twaalf. 15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden.

22:15 vurig - Letterlijk: met begeerte. 16 Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. 17 En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar. 18 Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is.

Lukas 22:19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

Mattheus 26:26 En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam.

Markus 14:22 En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam.

 

Ook de vroeg christelijke kerk vierde Pesach zoals God het bevolen had.

1 Korinthe. 11:23 Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, 24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

 

 

Heel belangrijk was met Pesach het slachten van lam. Het Lam Gods werd geofferd aan het kruis.

Johannes 1:29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!

Johannes 1:36 En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!

Jesaja 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Jesaja 53:7 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.

 

Is Jezus op vrijdag gestorven?

Ook zou Jezus op vrijdag gekruisigd zijn. Nu is het op zich niet zo heel belangrijk om te weten op welke dag hij precies voor onze zonden is gestorven. Maar het is wel belangrijk om te bedenken dat hij drie dagen in het graf zou zijn. Dus als Jezus op vrijdagmiddag gestorven is, is hij niet op zondagmorgen opgestaan, maar op maandagmiddag.

De Farizeeën vroegen Jezus om een teken, een bovennatuurlijke aanwijzing, als bewijs dat Hij de Messias was.

Mattheus 12:40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.

Jona 1:17 En de HEERE beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis. Jona 2:10 Toen sprak de HEERE tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.

 

 

Jezus’ dood

Jezus riep met luider stem kort op "het negende uur", d.w.z. drie uur in de middag.

Mattheus 27:46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

Mattheus 27:50 Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest.

Markus 15:37 En roepend met luide stem gaf Jezus de geest.

Johannes 19:30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Handelingen 7:59 En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest.

 

De dag voor een sabbat of feestdag noemden ze “de dag van de voorbereiding”. De joodse wetten geven aan dat de alle doden voor het begin van een sabbat of feestdag begraven moeten zijn. Dus Jezus’ lichaam werd voor de het begin van de Pesach begraven, dat is dus voor zonsondergang, rond 18:00 uur.

Lukas 23:54 En het was de dag van de voorbereiding en de sabbat brak aan.

Markus 15:42 En toen het al avond geworden was, en omdat het de voorbereiding op het Pascha was, dat is de voorsabbat,

Mattheus 27:57 Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was.

Johannes 19:42 Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was.

 

U mag het zeggen, welk feest viert u.

 


Greetje Jansen