18. Ela de zoon van Basa. ( 1Kon.16:8-14.)

Ela de zoon van Basa. ( 1Kon.16:8-14.)

Basa de koning van Israël sterft na een vrij lange regeringsperiode. Zijn zoon Ela wordt koning in zijn plaats. Niets hieraan is bijzonder zult u zeggen. En op het eerste gezicht is dat ook zo. Toch zullen wij in de loop van de geschiedenis van de koningen van Israël, die wij nu bestuderen, zien dat het zeker ook wel anders kon gaan met de troonswisseling in het tienstammenrijk.

Ela krijgt maar twee jaar om te laten zien uit welk hout hij gesneden is. Waar zijn vader nog een lange regeerperiode kende is het met hem snel afgelopen. Veel weten wij niet over deze Ela. Er wordt in vers zestien slechts gezegd dat Ela zijn vader volgde in de zonden die hij bedreef en God daarmee krenkte.

EEN ZONDAAR VERTROUWT ZONDAARS.

Nu had onze koning Ela een generaal bij de naam Zimri. Hij was de bevelhebber van de helft van zijn strijdwagens. Deze Zimri smeedde het snode plan om zijn koning te doden en de kroon voor zichzelf te nemen.

Hier krijgen wij toch een klein beetje zicht in het karakter van Ela. Als hij in de stad Tirsa is, in het huis van de maarschalk Arsa, drinkt hij zoveel wijn dat hij in een zware roes komt, met andere woorden hij wordt dronken. Het is dan, als hij zich niet kan verdedigen, dat Zimri naar hem toekomt en hem het leven beneemt.

Je zou verwachten dat als Ela een graag geziene koning was geweest dat zijn onderdanen deze onverlaat, Zimri, ter verantwoording zouden hebben geroepen. Maar wij lezen daar niets van. Hij kan ongehinderd zijn gang gaan en het hele geslacht van Ela uitroeien. Het is niet alleen de bloedverwanten die dit met de dood moeten bekopen. Ook alle mensen die bekend stonden als vrienden van de koning werden zonder uitzondering het leven benomen.

Nu waren in de tijd dat dit gebeurde, de meesten mensen misschien al vergeten dat God aan de vader van Ela, Basa, de profeet Jehu had gezonden met een profetie dat, door zijn opstand tegen God, zijn hele familie zou worden uitgemoord. Degene die zich deze profetie nog wel herinnerden konden zien dat de profetieën van God altijd uitkomen, ook al duurt het voor ons mensen soms lang.

VOORZIEN, VOORZEGGEN OF OPDRACHT GEVEN?

Het is niet de eerste keer dat wij in de geschiedenis van Israël zo’n gruwelijke misdaad hebben zien plegen. En ja zij waren door God en zijn profeet van te voren geprofeteerd.  Maar is die voorzienigheid van Gos hetzelfde als het dwingend voorschrijven van een gebeurtenis? Met andere woorden, was het de bedoeling van God dat al deze gruwelijkheden zouden plaatsvinden?

In mijn optiek is het zo dat God, anders dan wij, volkomen helder zicht heeft op de toekomst. Hij ziet ook de consequenties van onze daden. De directe en de indirecte, ja zelfs de eeuwige gevolgen zijn voor Hem helder. Het is daarom zo jammer dat wij vaak de waarschuwingen van God in de wind slaan. Te beginnen bij Lucifer en zijn verleiding van Eva en Adam. Je zou denken dat, nadat God ons 6000 jaar, keer op keer, heeft gewaarschuwd, en Zijn waarschuwingen altijd correct bleken, wij als mensenras ons, in zak en as, zouden hebben bekeerd.

Het tegendeel is natuurlijk het geval. Toen God, in Jezus, naar ons mensen toe kwam om de uiterste consequentie van de zonde te ondergaan, stond men niet te juichen. In tegendeel, keer op keer probeerden mensen, door satan geïnspireerd,  hem te doden. Dit begon al met de kindermoord in Bethlehem en het hield niet op totdat men Hem aan een kruishout had gehangen.

Om terug te keren naar de koningen van Israël en hun toenemende ongehoorzaamheid aan zowel de Schepper God alsook de door Hem gezonden profeten. Deze dingen zijn ook opgeschreven zodat iedere keer als wij ze lezen zij voor ons een les zullen zijn wat het afdwalen van God voor ons persoonlijke leven en voor onze samenleving tot gevolgen heeft.

TELT EEN GEWAARSCHUWD MENS VOOR TWEE?

Als wij de heilige schrift mogen geloven, is dat zelden het geval. De hele bijbel is niet anders dan een serie waarschuwingen van wat er met ons persoonlijk en met ons als samenleving gebeurt als wij niet naar God en Zijn profeten luisteren. En toch als wij om ons heen kijken zien wij dat noch God noch Zijn profeten veel bijval krijgen.

Het is niet meer een door God aangestelde koning die deze wereld en zijn natiën regeert. Satan zit op de troon van deze wereld, hij stelt aan wie hij wil, en de hele wereld gaat vol verbazing het beest [satan] achterna.

                                                                                                                 Piet Westein.

P.S.           Het vooruitzicht is niet goed beste lezer. Zowel in de tijd van de koningen van Israël, als ook in onze tijd neemt de afstand tussen God en de gevallen mens toe. Wat verdrietig voor God!