02. Esther - Opstand in de harem

OPSTAND IN DE HAREM

Koning Ahasveros zit drie-en-een-half jaar op de troon als hij in de burcht Susan een groot feest geeft dat zeven dagen zal duren. Dan op de zevende dag van het feest, op het hoogtepunt, als iedereen naar de koning kijkt en zich afvraagt wat er nu zal gebeuren, geeft de koning opdracht om zijn vrouw te halen. De naam van de koningin is Vasthi, [mooie vrouw, ook geliefde]. Ook Vasthi heeft een groot feest gegeven maar dat is slechts voor vrouwen bedoeld. De koning stuurt niet één boodschapper naar de koningin, geen twee, maar zéven. Hun opdracht was om de koningin, getooid met de koninklijke kroon bij de koning te brengen. De koning wilde haar aan de vertegenwoordigers van zijn rijk laten zien, zodat zij hem gelukkig konden prijzen met zo’n volmaakt mooie vrouw.

 

Maar ondanks dat het een bevel was van de koning en overgebracht werd door de zeven machtigste dienaren van Ahasveros, die dagelijks voor zijn troon stonden, weigert koningin Vasthi, zonder opgaaf van redenen, te verschijnen. Dit is een ongelofelijke klap in het gelaat van de koning der koningen. De hele wereld is hier getuige van de afgang van de machtigste heerser van deze wereld. Je verwacht dat een absoluut monarch als Ahasveros haar onmiddellijk en publiekelijk zal laten terechtstellen.

De koning echter, hoewel hevig verontwaardigd, besluit eerst tot een onderzoekend oordeel. Hij, Ahasveros, geeft opdracht aan zeven van de belangrijkste vorsten van het Medo-Perzische rijk, [dit zijn anderen dan degenen die hij had gestuurd om haar op te halen] om Vasthi volgens de wetten van de Meden en de Perzen, die onveranderlijk zijn, te laten oordelen. Deze zeven machthebbers van de koning komen tot het besluit dat Vasthi nooit meer in de tegenwoordigheid van koning Ahasveros mag verschijnen. Zij wordt als het ware uitgestoten in de buitenste duisternis, waar geween zal zijn en tandengeknars. Dit besluit wordt nauwkeurig opgetekend in de annalen van de Meden en de Perzen die voor eeuwig onveranderlijk zijn. 

 

Het lijkt wel of koningin Vasthi er genadig van afkomt, zeker in die tijd waar de doodstraf voor veel kleinere vergrijpen werd uitgevoerd. Laten wij daarom maar eens kijken of in deze geschiedenis ook een geestelijke, profetische, les verbogen ligt. Wellicht moeten wij het lezen en uitleggen als een type van hoe Christus omgaat met Zijn bruid in de tijd van de wederkomst. 

 

EEN MOOIE MAAR ONWILLIGE GEMEENTE

In het eerste hoofdstuk van de geschiedenis van Esther lopen er twee feesten parallel. Die van Ahasveros, de koning, en de andere die van Vasthi de koningin. Het feest van de koning wordt uitgebreid beschreven, van het feest van de koningin wordt alleen maar gezegd dat er slechts vrouwen bij zijn uitgenodigd.

Daar er in het verhaal keer op keer het getal zeven voorkomt, moeten wij maar eens zien waar dat in dit kader naar kan verwijzen. Wij weten dat het getal zes bij de mens hoort, hij is op de zesde dag geschapen. Het getal zeven volgt op zes, dit is het getal van God als Schepper van hemel en aarde. Op de zevende dag had God de schepping volbracht en creëerde voor ons mensen de sabbatsrust, die Hij na Zijn werk te hebben volbracht ervaarde. Dezelfde gebeurtenis zien wij als Jezus is gestorven aan het kruis, ook dan roept Hij: Het is volbracht, om daarna de sabbatsrust te vieren in het graf.

 

In vers 10 wordt gesproken van het hart van de koning, dat op de zevende dag vrolijk is. Deze koning der koningen is een typische verwijzing naar niemand anders dan Jezus die in het begin van het zevende millennium van deze wereldgeschiedenis, Zijn bruid, dat zijn wij, de gemeente, toeroept zich klaar te maken om Hem tegemoet te komen en Hem te ontmoeten in de lucht. Zij kunnen dan met Hem een duizendjarige sabbat vieren.

 

Er staan hier zeven hovelingen voor Zijn troon. Deze hovelingen zijn niet anders dan een verwijzing naar Openbaring 1:4. Daar wordt immers ook gesproken over de zeven geesten die voor de troon van God zijn? In vers vijf van hetzelfde hoofdstuk wordt Jezus voorgesteld als de overste van de koningen der aarde. Dat is de rang die koning Ahasveros letterlijk op zichzelf toepaste. De zevende dag waarop Vasthi geroepen wordt, is niet anders dan het einde van de heilsgeschiedenis. Wij als mensenras hebben 6000 jaar de tijd gehad om te reageren op het aanbod van verlossing dat God ons aangeboden heeft. Het is maar beter dat wij die zevende dag nu al leren apart te zetten, zodat wij de rust van het volbrachte werk van Jezus hier kunnen ervaren.

 

EEN VROUWENFEEST

Een vrouw in de profetie ziet, zoals u misschien wel weet, op een kerk, of op een religieuze gemeenschap. Daarom is koningin Vasthi, als wij het boek Esther profetisch willen uitleggen, ook een beeld van een kerk, en wel één die haar Heer ongehoorzaam is. Als de Heer haar in het zevende millennium roept om in zijn rust in te gaan, geeft zij geen gehoor. Maar koningin Vasthi is niet alleen op dat feest, er zijn veel andere vrouwen. Als een vrouw staat voor een kerk dan staan veel vrouwen voor veel kerken. Als onze redenering klopt, dan moeten wij in de eindtijd, vlak voor de wederkomst, een samensmelting zien van veel [alle?] kerken. Alle kerken zullen zich aansluiten bij de moederkerk waaruit zij ook zijn voortgekomen. Voor u die dat nog niet weten, dat is de kerk van Rome. Zij die zich de moederkerk noemt, wil niet luisteren naar de oproep van haar Heer om zich te tooien met haar kroon [de helm des heils]. Deze moederkerk wordt in Openbaring 17:5 beschreven als de moeder van alle hoeren.

 

Zoals de daden van Vasthi werden onderzocht voordat zij veroordeeld werd, zo zal het ook met ons gaan, wij die in de eindtijd leven. Ook voor ons is er een onderzoekend oordeel, of wij er wel op gesteld zijn om het zoenoffer van Jezus te aanvaarden, zodat Hij ons de overwinnaarskroon op ons hoofd kan plaatsen. Of zijn wij er meer op gesteld om ons eigen feestje te vieren, hebben wij het hier op deze aarde veel te goed om met Hem die lange reis te beginnen die ons uiteindelijk tot bij de poorten van het Nieuw Jeruzalem zullen brengen? Wij moeten nog maar eens goed over onze keus nadenken met wie wij feest willen vieren.

 

                    Piet Westein

 

P.S.  Nu zit die arme Ahasveros zonder vrouw. Ik ben benieuwd of hij nog een beetje gehoorzame vrouw kan vinden in plaats van Vasthi?