Dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden

Dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden

Het heiligdom en zijn betekenis hebben al veel mensen bezig gehouden. Wat is het, waar is het, en wat is zijn betekenis. Vanaf de eerste pagina’s van de bijbel zien wij die begrippen opduiken hoewel nog niet met die woorden beschreven. Als wij beginnen met de schepping van de mens, zien wij dat God eerst de mens maakt van het stof van deze aarde en daarna door zijn Geest (Ruach) in hem gaat wonen. Adam wordt dus een woning voor de Geest van God, een heiligdom voor Gods Geest, zie ook Genesis 6:3. Als de mens Adam zondigt, verontreinigt hij daarmee de tempel van God, die dan reiniging behoeft.

 

Het heiligdom zoals wij dat bijvoorbeeld tegenkomen in het boek Daniel doelt niet primair op een gebouw, een tabernakel of tempel, maar doelt in de eerste plaats op de mens, de mens die toestaat dat zijn handelen bepaald wordt door de inwonende Geest van God, of zich overgeeft aan de tegenstander die dán zijn handelen bepaalt, waardoor het heiligdom verontreinigt wordt. Als de apostel Paulus vraagt “weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest” (2 Cor. 6:16) dan maakt hij duidelijk dat ook hij eerder de gelovige mens ziet als de tempel waar God wil wonen dan een gebouw dat ergens in Jeruzalem staat.

 

Als het waar is dat de mens een tempel is van de Heilige Geest van God, waarom was er dan een gebouw nodig? God heeft in Zijn wijsheid besloten dat het goed was dat het volk van Israel een afbeelding of gelijkenis zou hebben van wat God vóór en in hen wilde doen. Overigens was die tempel niet alleen voor Israel maar ook voor alle andere volken die daar kennis van wilden nemen, en niet alleen voor hun tijd, maar ook voor de onze. De bedoeling van God was dus dat de hele wereld Hem zou leren kennen door een tempel en een tempeldienst waarvan de blauwdruk in de hemel is, en waarvan Hij de ontwerper is.

 

Wat of wie is dan die ware tempel in de hemel? Als wij in Openbaring 21: 22 lezen dat God, en het Lam de tempel zullen zijn in het Nieuw Jeruzalem dan begrijpen wij misschien ook dat het hier niet gaat om een gebouw maar om een Wezen. En welk Wezen is dat dan, in wie God Zichzelf geopenbaard heeft? Is dat niet het vlees geworden Woord. Jezus zegt tegen Zijn tijdgenoten in Johannes 2:19: breekt deze tempel af dan zal ik hem in drie dagen weer opbouwen. Hij verwijst hier duidelijk naar de tempel van Zijn lichaam. Nu het duidelijk is dat hoewel God door Zijn Geest in de aardse tempel aanwezig was, en Hij door de tempeldienst duidelijk wilde maken hoe het plan voor de verlossing van de mens werkte, het de mens was die centraal stond en niet het gebouw.

 

In de tempeldienst was er een dagelijks offer dat vooruit zag op de komende Messias die de zonde van de mens zou dragen. Hij, de ware tempel van God werd dus verontreinigd door onze zonden, die Hij voor ons droeg, en die uitgewist moesten worden. In de tempeldienst werd dit gedaan door de jaarlijkse dienst, de Grote Verzoendag, dan werden de zonden van het volk die in de tempel gebracht waren en daar als het ware opgeslagen waren, genomen en op een bok gelegd die een beeld was van de veroorzaker van de zonde, satan. Die droeg dan de zonde met zich de woestijn in. 

 

Als wij terug gaan naar de tekst van Daniel 8:14 waar God ons laat weten dat het heiligdom na 2300 jaar gereinigd zou worden, dan kunnen wij ons afvragen wat er nu precies gebeurd is, aan het eind van die profetische tijd die in 1844 afliep? Daar wij niet in de hemel kunnen kijken, moet onze informatie over de hemel komen van het aardse heiligdom. De cyclus van de bijbelse feesten was een profetie van de wereld geschiedenis, waarop tijdens de grote verzoendag het heiligdom gereinigd werd. Maar dat was niet alles, de mensen moesten zich ook bewust worden van hun zonden, ze belijden en ze laten.

 

Het menselijk lichaam is volgens de bijbel een tempel van de Heilige Geest. Door de zonde is die tempel verontreinigd, maar onze zonden zijn gelegd op de Zoon van God, de tweede Adam. Als Zijn lichaam de blauwdruk is van de aardse tempel dan moet de zondelast van deze wereldgeschiedenis die Hij met zich meedraagt eens worden afgelegd. Dan komen de zonden op de veroorzaker van dit onheil. De duivel zal ze uiteindelijk dragen. Kunnen wij hier op aarde daar wat van ervaren? Wat gebeurde er hier op aarde na 1844? Als de grote tegenstander weet dat zijn tijd beperkt is, en dat hij vernietigd wordt aan het eind van de tijd, dan mag je verwachten dat hij al zijn macht zal aanwenden om dat te voorkomen.

 

Wij gelovigen zijn de zichtbare vertegenwoordigers van het rijk van God hier op aarde. De tegenstander van God zal zijn pijlen vooral richten op hen die dat rijk hier gestalte willen geven. Als het zo is dat de wereldgeschiedenis zijn laatste fase is ingegaan, dan zal de tegenstander ook al zijn kracht aanwenden om dat Godsrijk hier op deze aarde te vernietigen. Satan is immers overtuigd dat deze planeet hem toebehoort. De wederkomst van Christus is een noodzaak om de gelovigen van de eindtijd te redden van het gevaar van algehele vernietiging.

 

Degenen die in Christus hebben geloofd zullen allemaal een nieuw, onsterfelijk lichaam krijgen, een nieuwe tempel zullen zij bewonen. De tempel van God zal geheel gereinigd zijn. Lucifer zal niet alleen met zijn eigen zonde beladen de woestijn in worden gestuurd, maar op hem zullen ook al de zonden gelegd worden die hij de gelovigen heeft doen begaan, en die Jezus voor ons gedragen heeft.  Het plan dat God voor de mens had vanaf het begin, zal uiteindelijk toch worden uitgevoerd. Een universum vrij van zonde en dood, bevolkt met wezens die van nature de wil van God doen, omdat de Geest van God in zijn volheid in hen woont.

 

Piet Westein