08. Zacharia - Een vrouw in de pot

Een vrouw in de pot

 

De engel die met Zacharia spreekt vraagt hem om dichterbij te komen. Dan zegt hij: kijk eens omhoog, en zie eens wat daar naar voren komt. De profeet vraagt aan de engel: Wat is dat dan? Het antwoord van de engel is: Dat is een efa, die daar aankomt, zo zien zij er uit in het hele land. Deze efa had een loden deksel, dat werd opgelicht toen de profeet er naar keek. In de efa, zag hij een vrouw zitten. De engel zei, dat is de goddeloosheid. Hij nam de vrouw op en wierp haar in de efa neer, toen wierp hij het loden deksel op de opening, zodat zij gevangen zat. Hiermee is het visioen nog niet afgelopen. Er komen namelijk nog twee vrouwen aanvliegen, zij hadden namelijk vleugels. En het bijzondere van die vleugels was, dat het ooievaarsvleugels waren. Toen zij dichtbij waren pakten zij de efa met de vrouw op, en droegen haar weg, tussen hemel en aarde, voor iedereen te zien. Als Zacharia dit ziet, is hij zo verbaasd dat hij vraagt: waar gaan zij met deze efa heen? De engel antwoord: Zij brengen haar naar het land Sinear, om voor haar een huis te bouwen. Als dat huis eenmaal klaar is, dan zetten zij haar daarin, op haar plaats.

 

Naar het land Sinear

Deze hele profetie doet een beetje vreemd aan. Waar wij in de andere profetieën tot nog toe ook een uitleg van de engel ontvangen, daar moeten wij het hier doen met wat er staat.

 

Laten wij eerst maar eens naar die efa kijken of die wat te betekenen heeft. Wij weten dat een efa een maatbeker was, van omgerekend naar onze maten  ongeveer veertig liter. Gewoonlijk werd er graan of meel mee gemeten of in opgeslagen. Er wordt specifiek bij gezegd, dat het deksel op de pot van lood was. Volgens sommige theologen hebben de verschillende metalen in de bijbel ook een getalswaarde. Bovendien lopen die metalen ook parallel met de scheppingsdagen. Zo is goud getalswaarde één en hoort het bij de eerste scheppingsdag. Zilver is twee (maandag), ijzer drie (dinsdag), kwik is vier (woensdag), tin is vijf (donderdag), koper zes (vrijdag) en lood zeven (sabbat). Gewoonlijk werd een efa, of een ander vat, afgesloten met een bakstenen deksel. (Veel goedkoper). In dit visioen, wordt een vrouw als beeld van de zonde gebruikt, en in een maatbeker geplaatst. Wat moeten wij daarmee?

 

Wij weten dat in de bijbel, en dan met name als het gaat om profetische visioenen, de vrouw staat voor een kerk of een religieuze macht. Hier gaat het om een zondige vrouw, daarom verwijst deze profetie naar een afgodische macht. Op dit moment, in de tijd van Zacharia, heerst het Medo-Perzische rijk met al haar afgoden over Israël. De koningen van zowel van Babel als Medo-Perzië, werden ook als god aanbeden. Volgens deze profetie zou er een tijd komen dat ook zij geoordeeld zouden worden. Ook zij zouden in een maatbeker (Efa) worden gestopt, gemeten worden en naar hun eigen land terug worden gevoerd. (Mene, mene, tekel ufarsin zie Dan 5:25 = Gewogen en te licht bevonden.). Nu nog even dat loden deksel, dat wordt toch niet voor niets genoemd? Als het zo is dat lood staat voor het getal zeven, en bovendien verwijst naar de sabbatdag, als wij deze profetie ook willen gebruiken als een vingerwijzing naar onze tijd, dan moeten wij die kunnen toepassen op een religieuze macht of kerk in het hier en nu.

 

Het universele Babel

Ook in onze tijd is er een wereldwijde macht aan wiens hoofd iemand staat die zich als een god laat aanbidden. Ook deze macht zal in de tijd van het einde worden geoordeeld. Dat oordeel zal worden uitgevoerd aan de hand van de wet van God. (De maat beker) Een van de geboden van dat oordeel dat een duidelijk onderscheid maakt tussen de mensen die God en Zijn geboden serieus nemen is het sabbatsgebod (dat loden deksel). In onze tijd staat die efa die Zacharia zag voor het onderzoekend oordeel van God dat nu over de wereld gaat, en de gelovigen in twee groepen verdeelt. Het loden deksel stond toen voor de sabbat van de zevende dag, en dat is nu niet veel anders. Iedereen die de sabbat houdt erkent Hem daarmee als de Schepper van hemel en aarde. Iedereen die hem tegen beterweten in verwerpt, aanbidt de heerser van deze wereld. Hij zal gemeten worden in die efa, ook zal hij opgenomen worden door die twee vrouwen met ooievaarsvleugels en naar Babel worden gebracht naar zijn plaats.

 

Zo zien wij dat een profetie veelal meerdere betekenissen kan hebben. Zéker voor de tijd waarin zij wordt gegeven, maar óók voor de tijd waarin wij leven, een tijd waarin volgens de profeet Maleachi men kan zien wie God dient en wie Hem niet dient (Maleachi 3:16).

 

Ik zou dan ook met de woorden van Elia willen zeggen: Kies dan heden wie je dienen wilt, als God de Schepper van de hemel en de aarde is, dien Hem. Als u een andere machthebber wilt dienen, kan dat ook, maar noem uzelf dan niet bij Zijn naam.

 

Piet Westein