Jezus de vervulling van wet en profeet

Jezus de vervulling van wet en profeet

Alle bijbelse wetten en profetieën vinden hun oorsprong en hun zingeving in Hem die ze gegeven heeft. Als wij de profetieën willen opdelen, dan zouden wij kunnen zeggen dat er profetieën zijn waar de mens centraal lijkt te staan. Zoals de profetieën die gaan over het opkomen en de ondergang van koninkrijken, maar ook hier moeten wij beseffen dat God die voorzeggingen deed om Zijn kinderen te laten zien waar zij waren in de geschiedenis van deze wereld.

De tweede groep van profetieën hebben te maken hebben met het ingrijpen van God in Christus in deze wereld om het zonde vraagstuk op te lossen.

 

De eerste vraag die wij moeten beantwoorden is, was Jezus werkelijk de Messias die hij claimde te zijn? Die vraag kan alleen beantwoord worden als al de heilsprofetieën uit het oude testament in Hem vervuld zijn. De eerste profetie waar wij mee te maken krijgen vinden wij in Genesis 3:15. Er zou een voortdurende oorlog zijn tussen Christus en Satan, die zijn hoogtepunt zou krijgen op Golgota, waar de gevallen engel zou proberen de Schepper van hemel en aarde te doden.

 

Het lijkt er op of de tegenstander van God wint, maar met de dood van Jezus verliest hij de grote strijd tussen goed en kwaad. Hoewel satan God veel pijn doet, (de hiel vermorzelt) is hij zelf de grote verliezer (hij verliest zijn kop).

 

De meest uitgebreide uitleg van wie de Messias zou zijn en hoe wij hem kunnen herkennen, vinden wij in de tabernakel dienst. Christus wordt daar aangewezen, niet alleen als het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt, maar ook als onze hogepriester. Alle functies in het heiligdom zien op de verschillende facetten van het werk van God in Christus voor de redding van de mens. Als wij ons bepalen bij het lam dat in de morgen en de avond als brandoffer werd gebracht, dan zien wij dat het zonder gebrek moest zijn. Net zoals Jezus zonder enige zonde was.

 

Als wij naar de psalmen en de profeten kijken zien wij een massa verwijzingen naar een komende Verlosser.  

Jesaja 7:14 zegt dat Hij geboren zou worden uit een maagd, hij zegt dat 600 jaar voordat het gebeurt. Jesaja 9:5 noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Dit zijn titels die Jezus op zichzelf toepast.

Jesaja 11:2 zegt dat de Geest des Heren op hem zou zijn, zowel bij Zijn conceptie, Zijn doop, de verheerlijking op de berg, en Zijn kruisdood zien wij de aanwezigheid van de Geest.

Jesaja 42:4 zegt dat “Op Zijn wetsonderricht zullen de kustlanden (de volken) wachten. Is Hij niet degene die de wet van God zijn werkelijke betekenis heeft gegeven?

 

Maar al ver voor Jesaja heeft God aan Abraham laten weten dat uit zijn zaad iemand zou voortkomen door wie de hele wereld zou worden gezegend. Ook Jakob naar wie het volk van Israel is genoemd, geeft in een profetie te kennen dat de Messias uit Juda geboren zou worden.  Genesis 49:8-12.

Het boek van de Psalmen is vol met verwijzingen naar de komst van de Messias en zijn lijden en sterven. In psalm 40:7-9 staat dat God geen behagen had in offers, maar dat er iemand zou komen die de profetieën zou vervullen. Er wordt gezegd dat zijn kleding zou worden verloot. Dat Zijn handen en voeten zouden worden doorboord, en dat men Hem zure wijn met gal vermengd te drinken zou geven. Hij zou als misdadiger worden veroordeeld maar zou liggen in het graf van een rijk man.

Hij zou sterven maar ook weer opstaan, Zijn naam zou over de hele wereld gaan.

Voordat de Messias kwam zou er een profeet opstaan die de weg bereiden zou voor de Knecht des Heren. Maleachi 4:4-6 .

 

Ook in het nieuwe testament vinden wij profeten die de komst van Jezus en Zijn werk aankondigen. Johannes de doper verwijst naar hem als de rechter van de aarde. Matt. 3:12.

In Lucas 2:22-39 vinden wij het verhaal van twee mensen die een heel bijzondere profetie over Hem zeggen. Het zijn Simeon en Hanna die toen zijn ouders hem in de tempel kwamen voorstellen aan de Heer, het kind herkenden als de Messias die komen zou. Door de Geest spreken zij een profetie over het werk wat Hij zal doen, en hoewel zij het zelf niet meer meemaken gaat het wel in vervulling. Lucas 2:32 Hij zou een licht zijn voor de heidenen en heerlijkheid voor het volk van Israel.

 

Zelfs Zijn tegenstanders duchten de profetieën. Als Hij in het graf ligt komen de leiders van Juda bij Pilatus die hem ter dood veroordeeld had, en zij vragen hem om het graf te verzegelen. Zij weten van de profetieën over Zijn opstanding, en zijn bevreesd dat die hoe dan ook uit zullen komen. Maar ook gewapende soldaten kunnen niet voorkomen dat de profetie in vervulling gaat.

 

Na Zijn opstanding zien honderden mensen Hem, en Hij trekt veertig dagen met hen op en onderwijst hen in het feit dat Hij de vervulling van alle profetie is. (Lucas 24:27 En Hij begon bij Mozes en de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op Hem betrekking had.)

 

Tenslotte hebben wij ook vier getuigen die alle vier een boek over Hem geschreven hebben. De vier evangeliën geven een betrouwbaar verslag van wie Jezus was en wat Hij gedaan heeft, als dit duidelijke getuigenis ons niet kan overtuigen dan is er misschien sprake van onwil om de waarheid onder ogen te zien.

 

Ook nu nog gaan er profetieën in vervulling. Als wij de bijbel bestuderen en oprecht zijn kunnen wij maar tot één conclusie komen, God heeft zijn enig geboren Zoon gezonden, zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren hoeft te gaan, maar eeuwig leven kan hebben.

 

Piet Westein