Voeding in de Bijbel (2) Noach en zijn dieet

Voeding in de Bijbel (2) Noach en zijn dieet

Noach en zijn dieet

Vanaf de schepping tot de zondvloed is ongeveer 1600 jaar in die dagen werden de mensen nog zeer oud, tussen de 900 en de 1000 jaar. Er wordt over die tijd zeer weinig informatie gegeven in de bijbel. Het is redelijk te veronderstellen dat de mensheid aanvankelijk het dieet, dat God hen gegeven had, gevolgd heeft. Dit zal één van de redenen zijn dat zij zo’n hoge ouderdom bereikten. Een ander is dat het genenpakket wat de mensen doorgaven aan hun kinderen nog dicht bij het ideaal stond. Wij zien ook geen verval in de lengte van het leven, het is zelfs zo dat Methusalah, voor zover wij dat uit de bijbel weten, ouder werd dan Adam. Na de zondvloed zien wij de leeftijdsgrens dramatisch zakken. Waarom is dat zo, wat was er veranderd?

 

Gebod of toestemming

Ergens in de tijd vóór de zondvloed, is de mens, waarschijnlijk de nakomelingen van Kain, gaan experimenteren met het dieet, en zijn zij daar dierlijke producten aan toe gaan voegen. Hoewel het tegen het uitdrukkelijke gebod van God inging, zijn zij dieren gaan doden, en hebben zij het vlees toegevoegd aan hun dieet. In Genesis 6:11 staat dat de aarde vol was met geweld. Waar dit geweld tegen gericht was, wordt niet vermeld. Het kan zijn dat het verwijst naar het feit dat de mensen dieren doodden om aan hun ontaarde smaak toe te geven, of dat de mensen elkaar naar het leven stonden. Het kan zelfs zo zijn dat het verwijst naar een vervolging van de ware gelovigen c.q. Noach en de zijnen door wat genoemd wordt, de kinderen der mensen. 

 

Hoe het ook zij, dat geweld verwijst naar het doden van schepselen die God gecreëerd heeft, mens en dier, waarvan God had gezegd dat het zeer goed was. Toen God zag dat de mens Zijn schepping in tomeloze vaart aan het vernietigen was, heeft Hij, om de weinige mensen die nog wel in hem geloofden te redden, hen een mogelijkheid gegeven, om aan de collectieve ondergang te ontsnappen. Noach kreeg een opdracht van God om een schip te bouwen, om aan de komende vernietiging door water te ontkomen. Wat hebben Noach, en de zijnen dat jaar dat zij in de ark waren gegeten? Er waren zo weinig dieren, één paar van de onreine, en zeven paar van de reine, dat, als zij die hadden gedood om op te eten, er geen dieren waren overgebleven om de aarde opnieuw te bevolken. 

 

Het is logisch te veronderstellen dat de mensen in de ark een vleesloos dieet hadden. Als de mensen na de zondvloed uit de ark komen, en zij de wereld opnieuw gaan bevolken, komt God met een nieuw dieetlijstje. Van nu aan staat God toe dat de mens onder zeer strenge voorwaarden vlees van reine dieren eet. Let wel! Mag, niet moet. Tegelijkertijd zien wij de leeftijden die de mensen bereiken teruglopen. Ook zien wij, daar waar in de hof van Eden, mens en dier geen angst voor elkaar hadden, de dieren doodsangst voor de mens ontwikkelen die hen naar het leven staat. Er gebeurt nog iets opmerkelijks. Daar waar vóór de zondvloed wordt gesproken over mensen van zeer grote lengte, reuzen, daar gaat de lengte van de mens die zich is gaan voeden met een dieet dat van de oorsprong afwijkt snel omlaag. De laatste reuzen waar de bijbel melding van maakt vinden wij in het boek Samuel als David slag levert met de reus Goliath.

 

En wij?

Wat kunnen wij uit het voorgaande leren, mogen wij geen vlees eten, mogen wij de mensen die wel vlees eten als minderwaardig zien? Daar is de informatie, noch in dit stukje noch in de bijbel voor bedoeld. Wij moeten kijken naar wat Gods oorspronkelijke bedoeling met ons was, en daar door Zijn Geest geleid naar streven. Hoe dichter wij bij God komen, hoe dichter wij ook naar Zijn oorspronkelijke dieet zullen willen leven.

 

Kauw daar maar eens even op.

 

Piet Westein.