Geboorte van Jezus

Geboorte van Jezus

Er ging een gebod uit van keizer Augustus. Een keizer in die tijd was een god. Zijn naam betekent dan ook:  'de verhevene' Jozef en Maria gingen niet zomaar naar Judea, het was de bedoeling dat Jezus daar geboren zou worden.

 

Psalm 132 :11

11 De HEERE heeft David in waarheid gezworen,  en Hij zal daar niet van afwijken:  Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten.

Mattheus 1:1

1 Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham.

 

Jozef kwam uit het geslacht van David. Ook was het de zo dat Jezus uit het geslacht van David was.

- Jezus betekent: Jahweh, de Heiland. God zelf zal Mens worden

- Jezus komt van het Hebreeuwse ישוע ('Jesjoea'), wat betekent "JHWH is redding" of "JHWH redt". In het Latijn Jesus en in het Grieks Ιησους (Jèsoes).

- Christus komt via het Latijn van het Griekse Χριστός ('Christos'), hetgeen 'gezalfde' betekent.[1]

- Messias komt van het Hebreeuwse משיח ('masjiach'), wat 'gezalfde' betekent; In het Grieks Μεσσιας ('Messias'),

 

Maria was maagd, het was al voorspeld.

Jesaja 7:14

14 Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel (God met ons) geven.

 

Bethlehem

Jezus werd geboren in Bethlehem. De naam van de stad Bethlehem is in het Hebreeuws Beet Lechem en betekent broodhuis of huis van brood. Jezus zegt van zichzelf dat hij het brood des levens is.

Johannes 6:35 en 48

35 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

48 Ik ben het Brood des levens.

Hij wordt ook in een kribbe gelegd andere vertalingen zeggen een voederbak. Jezus is hier letterlijk het "voer" of het brood.

Er wordt echter niet gesproken van het letterlijke brood, maar van het geestelijke brood dat is de Bijbel.

 

Herberg

Er was geen plaats in de herberg voor Hem. In de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan zien we dat de herberg voor de kerk staat. Er is geen plaats voor Jezus in de kerk. In het vervolg van zijn leven zullen we dat ook zien.

 

Linnen doeken

Jezus werd bij zijn geboorte en sterven in doeken gewikkeld. Waarschijnlijk bij zijn geboorte ook in linnen doeken zoals bij zijn sterven. Linnen was kleding voor priesters.

Lukas 24:12

12 Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was

 

Herders in het veld

De herders zijn een beeld van Jezus. Jezus is de goede Herder. Hij weidt Zijn schapen.

Johannes 10:11 en 14

11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,

De herders worden als eerste door de Engelen geïnformeerd. Herders waren in die tijd de mensen waar men niet op zat te wachten. Denk aan David, toen hij werd uitverkoren dachten zijn vader en zijn broers niet aan hem. David was ook een herder en later koning.

Lukas 2:8

8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.

De herders waren in het open veld. Wat betekent dat het zeker niet "midden in de winternacht" was. Ze hielden in de nacht de wacht over hun kudde. Wij wandelen in de nacht van deze wereld. Jezus houdt ook de wacht over ons

Jesaja 9:1

1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.

Johannes 8:12

12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Lukas 2:17

17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was.

De herders verkondigen de geboorte van Christus. Zij gingen al uit de "wereld" in om te evangeliseren.

 

De wijzen uit het Oosten

De wijzen kwamen uit het Oosten. In het Oosten was de woestijn of Babel. Zeer waarschijnlijk kwamen ze uit Babel. En zijn het Joden die hun geloof vastgehouden hebben na de ballingschap. Ze hebben dan vermoedelijk de profetieën bestudeerd en de tijd van de geboorte van Jezus nauwkeurig berekend.

1 Petrus 13

13 U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Markus, mijn zoon.

Hier wordt duidelijk dat er zeker nog Joden in Babel waren.

 

Ster

De ster die ze zagen was een zeer waarschijnlijk een engel. Zie hier dat Engelen ook als sterren gezien worden.

Openbaring 1:20

20 Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten.

 

Eerst gingen ze naar Jeruzalem, omdat daar de koningen zetelden. Hieruit blijkt dat we de Bijbel goed moeten bestuderen.

Micha 5:1

1 En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen. Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.

 

De wijzen kwamen niet in de stal, maar in het huis. Dus Jozef en Maria zijn in Bethlehem blijven wonen. Er staat ook nergens in de Bijbel hoeveel wijzen er waren. Dus het beeld van de stal met drie wijzen, klopt niet.

  

Goud, wierook en mirre

 

Goud spreekt van de heerlijkheid van God.

Openbaring 21

21 En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas,

De hemel (waarover in symbolische taal over goud gesproken wordt) is een plaats waar geen zonde is, waar alles rein en zuiver is. Goud spreekt ook van de heerlijkheid, die God in Zichzelf bezit. Goud is niet aan verandering onderhevig, daarom wordt van Hem gezegd, dat Hij gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid Dezelfde is.

 

Wierook

Wierook is een doorzichtige hars die spontaan of als gevolg van een inkeping uit een tak of stam van een struik komt. De meest blanke wierook is het kostbaarst. Wierook verspreidt een aangename geur. Het spreekt van het volmaakte leven, dat de Here Jezus hier op aarde geleefd heeft. Zijn hele leven was één groot wierookoffer aan de Vader. Het was Zijn spijze de wil van de Vader in alles te doen. Hij leefde 'spontaan', geheel vrijwillig, Zijn leven in volkomen overgave en afhankelijkheid aan God de Vader. Het hebreeuwse woord voor wierook komt van een stam, die ook wit betekent, dwz. rein, zuiver. Christus was in Zijn leven als Mens op aarde volkomen rein en zonder zonde. Wierook was destijds ook bepaald geen gebruiksartikel, het was iets bijzonders. Ook het leven van Christus is, door Zijn volmaaktheid bijzonder.

 

Mirre

Mirre spreekt van het lijden van de Here Jezus. Een boom of struik moest worden 'verwond of geslagen' om de mirre te voorschijn te laten komen. De smaak van mirre is bitter maar komt het in aanraking met vuur dan verspreidt het een aangename geur. Toegepast op de Here Jezus, zien we dat Hij geslagen is aan het kruis van Golgotha: 'door Zijn striemen is ons genezing geworden'. Het lijden was voor Hem ontzettend bitter.

 

Jesaja 53:5

5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Toen de Here Jezus in het oordeel kwam, het vuur, verspreidde Hij een lieflijke reuk ter ere van God de Vader, daarom is Hij uitermate verhoogd.

 

Naar Egypte

Mattheus 2:13-15

13 Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen.

14 Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. 

15 En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

Het volk Israël werd ook eens naar Egypte gebracht en weer teruggeroepen

               

De kindermoord

Ook in Egypte werden de jongetjes vermoord. Er staat meerdere keren het woord nauwkeurig. De jongetjes onder de twee jaar werden gedood.

Jeremia 31:15

15 Zo zegt de HEERE:  Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween:  Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want zij zijn er niet meer.  

Rachel betekent: moederschaap, ooi of lam. Zij is een beeld van de moeders van Bethlehem. Ze is ook begraven dicht bij Bethlehem.

Genesis 35:19

19 Zo stierf Rachel en zij werd begraven langs de weg naar Efrath, dat is het tegenwoordige Bethlehem

Rama betekent letterlijk: 'trilling' en 'huivering'

1 Samuel 22:6

6 Saul hoorde dat de verblijfplaats van
David en de mannen die bij hem waren, bekend was geworden. Saul zat op een heuvel onder het geboomte in Rama en had zijn speer in zijn hand, terwijl al zijn dienaren bij hem stonden.

Saul zat op een heuvel, hoogte Rama, God  heeft als het ware de "stem van Rachel gehoord" in de Hemel. De moeders van Bethlehem heeft Hij gehoord.

 

Dit is de troost, de kinderen zullen bij God zijn.

Jeremia 31:6 en 17

6 Zo zegt de HEERE:  Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de HEERE. Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen,

17 en er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE, uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied.

Het land van de vijand is de dood. Terugkomen naar hun gebied, het was de bedoeling dat we op een zondeloze aarde zouden wonen. Ook deze kinderen zullen eens weer op een zondeloze aarde wonen.

Lukas 18:16

16 Jezus echter riep die kleinen tot Zich en zei: Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.

 

Greetje Jansen