Daniël H4

Daniël H4

Lees Daniël 4

 

Waar hoofdstuk twee en drie eindigen met de belijdenis van Nebukadnezar dat de God van Israël de ware God is, daar begint hoofdstuk vier ermee. Dit hoofdstuk is geschreven door Nebukadnezar om Gods grootheid en zijn eigen zonden, kleinheid en afhankelijkheid te laten zien. Het is ook niet geschreven aan een beperkte groep, maar voor allen die op aarde wonen. Hier blijkt de bekering van Nebukadnezar.

 

De droom.

Nebukadnezar krijgt een droom die hem angst aanjaagt. Net als in hoofdstuk twee laat hij de wijzen van Babel komen, maar zij kunnen ook nu de van God gegeven droom niet begrijpen noch uitleggen. De droom laat een boom zien die zo groot is als de hele wereld, de hele wereld wordt erdoor gevoed en alle vee zoekt schaduw eronder en alle vogels nestelen in zijn takken. Dan daalt een engel neer met het bevel de boom om te hakken en zijn boomstronk met een band van ijzer en koper te omsluiten. Ten laatste laat Nebukadnezar Daniël roepen, om hem de oplossing van de droom te vragen. De koning vertelt wat hij gedroomd heeft, dit in tegenstelling tot hoofdstuk twee, waar zowel de droom als ook de uitleg gegeven moest worden. Als Daniël voor zijn geestesoog de droom en zijn uitleg ziet is hij verbijsterd. Toch geeft hij de uitleg.

 

U, o koning, bent die boom. Alles wat die boom overkomt zal U overkomen als U zich niet bekeert.

Wij zien hier dat Gods oordeel pas komt als wij herhaaldelijk gewaarschuwd zijn. Na deze waarschuwende droom verloopt er toch nog een jaar voordat het oordeel voltrokken wordt. Wanneer Nebukadnezar op het dak van zijn paleis loopt en Babel overziet wordt hij hoogmoedig, en prijst zijn eigen macht in plaats van God. Daarna voltrekt zich het vonnis. Hij verliest zijn verstand, leeft als een dier, en is zeven jaar van zijn macht ontheven. Totdat God hem doet inzien wie hij werkelijk is. Hij wordt genezen en in zijn koninklijke waardigheid herstelt. Nu prijst hij God uit het diepst van zijn hart.

 

De uitleg.

Dit alles overkwam de mens Nebukadnezar. Wat doet deze geschiedenis in een profetisch boek? Is er soms meer dan een oppervlakkige lezing laat zien? Wat hebben wij er nu aan, voor onszelf in onze tijd?

 

Ik geloof dat in deze geschiedenis het verhaal van de gevallen mens schuilgaat. En wel van schepping tot herschepping. Adam is de eerste mensheid. Hij zou heersen over de hele schepping. Totdat hij net als Lucifer hoogmoedig werd. Let op het dieet van Adam voor de zondeval, het zaadzaaiend gewas Gen 1:29. Na de zondeval krijgt Adam een ander dieet n.l. het gewas des velds, Gen 3:18. Nebukadnezar eet ook het gewas des velds, na zijn val.

De zeven jaar van de waanzin van Nebukadnezar zouden dan kunnen wijzen op de 7000 jaar van deze wereldgeschiedenis. Maar wat is dan die stronk van die boom en die band van ijzer en koper? De stronk staat in de geestelijke uitleg voor de kinderen van de eerste Adam, dus de gevallen mensheid. Die banden van ijzer en koper, hebben ook met de zonde te maken, maar daar moeten wij wat dieper zoeken.

 

In Leviticus 26:19, 20 lezen wij: Indien gij niet naar mij luistert, dan zal ik u blijven tuchtigen vanwege uw zonden, tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper. Dan zal uw kracht tevergeefs verbruikt worden; uw land zal zijn opbrengst niet geven en het geboomte des lands zal zijn vrucht niet dragen.

Hier zien wij een profetie bedoeld voor het volk van Israël, maar ook voor een groot deel in vervulling gegaan in het leven van Nebukadnezar. Na herhaalde waarschuwingen blijft hij hoogmoedig, de grote boom wordt omgehakt, dus geeft zijn vrucht niet meer en zijn straf duurt zeven jaar.

 

Voor de kinderen van Adam, is de leertijd geen 7 maar 7000 jaar, voordat wij de waanzin van de zonde achter ons laten en God weer zullen loven. Tenslotte is er de vervulling van deze profetie in het joodse volk. Zij worden 70 jaar in ballingschap gevoerd vanwege hun zonden. Als wij ze achter elkaar zetten zien wij:

  • 7 jaar voor Nebukadnezar

  • 70 jaar voor Israël

  • 7000 jaar voor de wereld.

 

Verborgen in de geschiedenis van Nebukadnezar zien wij het handelen van God met de mens die kiest voor de zonde. Wie regeerde er eigenlijk in plaats van Nebukadnezar toen hij waanzinnig was? Wat denkt u van Daniël? Hij was de macht achter de troon toen Nebukadnezar regeerde. Hij was degene die wist dat Nebukadnezar weer zou regeren, en hij heeft als regent op het rijk gelet. Als één van de vorsten van Babel de macht had gegrepen, dan had hij die zeker niet vrijwillig afgestaan, en had Nebukadnezar dat niet overleefd. Nu zien wij dat hij een groter en machtiger rijk terugkrijgt en dat hij alle reden heeft om God te loven, en Hem groot te maken.

 

Piet Westein