Een vrolijk Pasen

 ZIT ER BLOED AAN DE DEURPOST VADER?  

U weet natuurlijk allemaal dat onze Paasviering zijn oorsprong kent in de uittocht van het volk van Israël op de nacht dat zij uit het land Egypte bevrijd werden. Daarom is het ook een soort bevrijdingsfeest. De vijand is overwonnen en zij zijn uit de slavernij ontsnapt.

Ik kan mij voorstellen dat iedere oudste zoon op de dag vóór de uittocht aan zijn vader deze vraag stelde: Is er al bloed aan de deurposten van ons huis vader? Het ging om leven of dood van alle eerstgeboren jongens in Egypte. Niet alleen de eerstgeboren jongens van Israël maar ook van de Egyptische jongens. Zelfs alle andere volken die in dat grote Egyptische rijk woonden konden blijven leven. Het enige wat van hen gevraagd werd, was het bloed van het Lam aan de deurposten van hun huis te doen.

Maar waarom zou ik, nu, in 2022, die gebeurtenis herdenken, die zo’n 3500 jaar geleden aan een ander volk ten deel viel? En daar nog blij om zijn ook, en delen in hun feest? Daar al de feesten in de bijbel terug te voeren zijn naar dit feest, is het goed het van jaar tot jaar te gedenken en de Naam van Hem, die het deed gebeuren, groot te maken.

Toch is er nog een andere en betere reden om dát feest tot óns feest te maken. Die reden is gelegen in wat diezelfde Macht 3500 jaar geleden voor het volk van Israël deed, Hij 2000 jaar geleden deed voor de hele wereld. God zond Zijn Zoon Jezus, de Messias, om niet alleen één volk te bevrijden, maar de hele wereld uit de klauwen van de vijand te verlossen. Daarom is het Paasfeest, een groter feest, met een bredere, diepere, geestelijke, betekenis, dan dat het Pesach ooit kon zijn.

God was in Zijn Zoon, toen Hij het offer aan het kruis bracht. Hij nam al onze zonden op zich, zodat wij allemaal vrij zouden zijn van de vloek van de wet, die de dood tot gevolg heeft. Je moet natuurlijk wel bereid zijn uit die zondige wereld uit te trekken onder de banier van Jezus, de banier die gedoopt is in het bloed van het Lam. Zoals het volk van Israël het bloed van het letterlijke lam aan de letterlijke deurposten moest aanbrengen, zo zullen wij in het geloof ons stellen onder het bloed van dat Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.

Ik ben, met u, geroepen om te kiezen tussen het bloed van een letterlijk lam, dat ons een letterlijk aards koninkrijk geeft, of het bloed van het Lam van God dat ons leidt naar een eeuwig koninkrijk van vrede. Ik raad u aan te kiezen voor dat bloed wat ons werkelijk kan verlossen uit dit tranendal, het is namelijk béter bloed. Het hoefde slechts éénmaal vergoten te worden, en toch is het nog steeds even effectief als toen het 2000 jaar geleden uit Zijn geopende zijde vloeide.

Maar er ligt nog een profetie op ons te wachten om vervuld te worden.  Een belofte, die wij vinden in Mattheüs 26:29, waar Hij ons belooft dat Hijzelf eens dat feest met ons zal vieren in Zijn nieuwe koninkrijk. Ik hoop jullie daar allemaal te zien.

                                  Vrolijk Pasen van, Piet en Ria Westein.

P.S.    Vergeet dat bloed dus niet aan de deurposten van je hart te doen!