Wet en verbond

Wet en verbond

Er is nogal een spraakverwarring als wij christenen spreken over wet en verbond. Het is goed de begrippen te omschrijven, zodat in de discussie duidelijk zal zijn wat wij onder de begrippen verstaan.

 

Te beginnen met het woord wet. Wat is het en waartoe dient het. De wet zoals hij in de meeste gevallen in de bijbel wordt gebruikt is niet de 10 geboden maar de eerste vijf boeken. Dus als David uitroept “hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn overdenking dag en nacht”, dan heeft hij het over de vijf boeken van Mozes en niet over de 10 geboden, hoewel die er deel van zijn. Van de vijf boeken valt Genesis af omdat dat een geschiedschrijving is van de schepping tot Jacobs tocht naar Egypte. Het boek Exodus gaat over de uittocht, de rondzwervingen in de woestijn en de sluiting van het verbond. Deuteronomium is een herhaling van wat het volk heeft meegemaakt in een oproep om er van te leren.

 

Numeri en Leviticus zijn de boeken waar God spreekt en met name in Leviticus worden Gods wetten voor het volk van Israël gegeven. Het boek Leviticus, de naam zegt het al, was een wetboek voor de stam van Levi. Zij moesten de wetten van God aan het volk bekend maken. Zij waren de leraren in Israël. Hoewel het grootste deel van Leviticus uit wetten bestaat, gaat een deel over de tabernakel dienst, zodat als een mens gezondigd had tegen de wetten van God hij de vergeving kon zien in de offerdienst. De wetten hadden niet alleen betrekking op de relatie van de mens naar God en God naar mens, maar ook tussen mensen onderling, tussen mens en dier, en de verantwoording van de mens voor het land dat hij bewoonde en de grond die hij bewerkte.

 

Het verbond van God met de mens, in het bijzonder met het volk Israël vinden wij in Exodus 20. God schreef met eigen vinger de woorden van het verbond op de stenen tafels en liet ze in de verbondskist sluiten. De tekst van het verbond die wij de 10 geboden noemen is een soort huwelijksverbond. Het volk Israël en een ieder die ja zegt tegen de voorwaarden van het verbond is de bruid des Heren. Ieder die het verbond verwerpt, verwerpt de Gever van het verbond. In de schrift wordt iemand die het verbond afwijst, dat is de 10 geboden als niet bindend ziet, vergeleken met een overspelige vrouw. 

 

Hoe zit dat nu met mensen die wel ja zeggen tegen dat verbond en toch wel eens tegen de regels van het verbond overtreden? Zijn zij nog steeds verbondskinderen of zijn zij afvalligen? Zijn zij de bruid des Heren of de bruid van satan?Het geheim zit in het verzoendeksel wat op de verbondskist was. De woorden van het verbond lagen in de kist en waren zo heilig dat het zien ervan gelijk stond met de dood. De glorie van God, Zijn tegenwoordigheid, was boven de ark, en tussen de wet waartegen overtreden was en God was het verzoendeksel dat duidelijk maakte dat als zij tegen de verbondswoorden overtreden hadden er vergeving van zonde mogelijk was. Voor iedere overtreding tegen de tien woorden was vergeving mogelijk, de mens hoefde dus niet in angst te leven. Zolang men het verbond als heilig zag was er zekerheid van behoud.

 

Heeft dat verbond ooit zijn kracht verloren? Is Gods houding tegen de mens veranderd? Ziet God zijn gemeente nog steeds als Zijn bruid? Openbaring 21 vertelt dat het nieuwe Jeruzalem versiert als een bruid neer zal dalen. Verder spreekt Johannes over een reine vrouw, de gemeente, en een onreine vrouw, de afvallige kerk. De eerste heeft zich aan het verbond gehouden, de tweede meende dat er buiten het verbond om behoud was.

 

Een ieder die meent dat de 10 geboden hebben afgedaan als een uitdrukking van Gods liefde voor zijn bruid zullen buiten dat verbond moeten leven. Zij moeten ook zonder verzoendeksel voor God verschijnen. Het één kan niet zonder het ander. Geen wet, dan ook geen verbondskist. Geen verbondskist, dan ook geen verzoendeksel.

Het argument dat de wet is weggedaan met de kruisdood van Jezus is over het algemeen toegesneden op één gebod en wel het vierde. Ieder die zich moeite geeft om na te gaan waar de argumentatie over gaat in de discussie wet of genade ziet dat er duizenden boeken zijn verschenen over het vierde gebod en zijn validiteit en nauwelijks enige over de andere negen geboden.

 

Het komt dus hier op neer, is de sabbat deel van het verbond, en is het verbond nog steeds geldig. De bijbel geeft geen ruimte voor twijfel bij deze vragen. God is een verbonds God, en Zijn trouwring aan Zijn geliefde gemeente is Zijn sabbat. Wil je aan de wereld laten zien dat je een liefdesrelatie met Jezus hebt, draag dan Zijn zegelring, de sabbat.

 

Piet Westein