07. Simson - Afgoden

Schandalig

Met de dood van Simson, lijkt het verhaal afgelopen. Wij hadden natuurlijk liever gezien, dat het verhaal geëindigd was met de woorden: Hij leefde nog lang en gelukkig. Maar dat gebeurt meestal alleen in sprookjes, en de bijbel is de geschiedenis van mensen als Simson, die beladen met zonden, God aannemen of afwijzen.

 

Als wij in hetzelfde boek Richteren verder lezen, dan zien wij, in de geschiedenis die er direct op volgt, weer 1100 zilverlingen, die net als die 1100 die ieder van de stadsvorsten van de Filistijnen aan Delila gaven weer terug komen. Dat noopt ons tot een verdere verklaring. Hoe zijn die 1100 zilverlingen verder verbonden met het verhaal van Simson? Of eigenlijk het evangelie?

 

Richteren zeventien begint met, dat er een man woonde in het bergland van Efraïm die elfhonderd zilverstukken van zijn moeder steelt. Zijn moeder spreekt een vervloeking uit over de man die dat geld gestolen heeft. Als zij hoort dat het haar zoon is die haar bestolen heeft, vergeeft zij het hem en zij krijgt het zilver weer terug. De moeder neemt twee honderd van deze zilverstukken en laat daar een afgodsbeeld van maken. Dat beeld komt in het huis van haar zoon Micha (wie is aan God gelijk?) te staan, hij had namelijk een tempel (godshuis) gebouwd.

 

Nu kun je wel een afgod maken en hem in een tempel zetten, maar je hebt ook nog een priester nodig. Die priester vindt Micha in een jonge zwerver, een Leviet uit Bethlehem (huis waar brood is). Deze Leviet zoekt een plek waar hij van nut kan zijn en kan werken voor zijn eten. Daar Micha net op zoek was naar een priester voor zijn tempel, (tot nu toe had zijn zoon dat waargenomen) kwam dat mooi uit. De leviet wordt priester (dat kon toch niet?). Hij krijgt eten, drinken, kleding en onderdak, daarbij ontvangt hij ieder jaar ook nog tien zilverstukken.

 

Hiermee eindigt hoofdstuk 17, maar niet het verhaal. Als wij doorlezen dan zien wij dat vanaf de aankondiging van de belofte van Simsons geboorte, tot het einde van het boek Richteren, het een doorlopende geschiedenis is.

Wat is het doel van hoofdstuk zeventien, mogen wij ons afvragen? De bijbel is toch een door God gewild boek, om ons de weg te leren die wij gaan moeten hier op deze aarde naar Zijn hemels koninkrijk?

 

Laten wij met de naam Micha beginnen, zijn naam betekent, wie is aan God gelijk. Je zou mogen verwachten dat hij die naam in zijn leven uit zou dragen. In plaats daarvan, zien wij dat hij een afgodstempel bouwt, er een afgod in zet en één van zijn zonen afgodspriester maakt. Bovendien is deze Micha zo verdorven, dat hij zijn eigen moeder besteelt. De enige gelijkheid met God in het verhaal van Micha zien wij dat hij zijn beeld als een god tentoonstelt. Als wij hier al een profetie voor onze tijd in willen zien, dan moet dat zijn in het feit dat de moeder van Micha degene is die dat beeld laat maken. Daar een vrouw in de profetie altijd voor een kerk staat, zou dat in onze tijd betekenen dat er een kerk bestaat die iemand anders dan de Schepper als god ziet. Het moet een religieuze macht zijn die zichzelf als God tentoonstelt en zelf priesters aanstelt.

 

1100.

Dat getal 1100 zijn wij nu al een paar keer tegen gekomen, het getal heeft in beide hoofdstukken waar het in voorkomt met geld te maken. Ook heeft het met zonden te maken, eerst met het verraad van Simson door een hoer, dan met de diefstal van Micha, die zijn eigen moeder het zilver afhandig maakt. Dit getal zelf blijft moeilijk te interpreteren. Daarom moeten wij er nog een ander getal bijhalen. Dat is het getal tien, ook hier gaat het over zilver. Als er een leviet bij Micha langs komt, dan zalft Micha hem tot priester en betaalt hem 10 zilverstukken per jaar. Als wij die 1100 zilverstukken verdelen in 1000 en 100, dan krijgen wij de volgende reeks, 10, 100, 1000. Het getal 10 staat voor alles, op het laagste aardse niveau, 100 is alles op het hoogste aardse (politiek) niveau en 1000 is alles of allemaal op het geestelijk vlak. Als wij nu naar dat vreemde getal 1100 kijken dan zien wij daar een getal waar de religie (1000) en de politiek (100) in dat ene getal 1100 gevangen zijn. Profetisch hebben wij hier dus te maken met een macht die in de eindtijd waar alle politieke (100) en religieuze (1000) machten verenigd zijn onder één zondige noemer. De priester Leviet staat hier dan voor het getal 10, of alle mensen die deze macht vrijwillig zullen dienen.

 

Als onze Micha zijn tempel af heeft, er een afgodsbeeld in heeft gezet en een priester heeft aangesteld die hij zelf gezalfd heeft, meent hij dat de God van de hemel hem welgezind zal zijn. Vreemd toch dat je alle door God gegeven wetten kunt breken en dan kunt geloven dat je daarmee een Gode welgevallige dienst hebt gedaan.

 

Laten wij daarom in deze laatste fase van de wereldgeschiedenis opletten, dat als wij een macht zien waar politiek en religie wereldwijd hand in hand gaan en die zichzelf laat zien als een aan God gelijke, met absolute macht dat wij hem dan niet zullen volgen.

 

Piet Westein

 

P.S.

Ik hoop dat jullie niet duizelig geworden zijn van al die enen en nullen. Laten wij die Éne maar trouw blijven, Hij die waarlijk God is.