Openbaring H13

Openbaring H13

Lees Openbaring 13

 

Hoofdstuk twaalf eindigt met de woorden: ”en hij bleef staan op het zand der zee”. Die hij slaat op satan waar het in dit stuk over gaat, satan aapt de Engel van God na die wij in hoofdstuk tien met de ene voet op de aarde zien staan en met de ander op de zee. De duivel manifesteert zich niet alleen onder de heidenen (de zee) maar ook binnen de kerk (de aarde). Als wij dit stukje tekst er niet bij nemen wordt het volgende moeilijker te verstaan. Sommige mensen willen voor dat hij (satan) ík lezen, die ik zou dan op Johannes slaan. Als wij dat doen dan verliezen wij die grote strijd tussen Christus en satan uit het oog.

 

Het beest uit de zee.

 Zelf kies ik voor hij, verwijzend naar satan, hij (satan) roept uit de zee van volken een gedrocht op, een soort draak. Als wij terug gaan naar Daniël zeven, zien wij uit dezelfde zee (de volken) vier dieren (vier koninkrijken) opkomen. Dit dier in Openbaring dertien is een samensmelting van de eerste drie van deze dieren (machten) van Daniël zeven. Waar deze dieren in het boek Daniël als aparte koninkrijken worden aangeduid, daar zien wij ze hier als onderdeel van hetzelfde draakachtige wezen. De draak is natuurlijk de duivel, hier op aarde heeft hij echter een macht die hem vertegenwoordigt. Het probleem voor ons als kinderen van God is dat deze macht een masker draagt, dit wezen noemt zichzelf niet de plaatsvervanger van satan op aarde, maar plaatsvervanger van God op aarde. Hij claimt de naam van de Zoon van God, maar hij doet het werk van de tegenstander, zijn kracht wordt hem volgens vers twee gegeven door de draak (satan).

 

De wond

Een van de zeven koppen van dit gedrocht krijgt een dodelijke wond. Welke van die zeven koppen is dat? Als wij consequent zijn en die zeven koppen parallel laten lopen met de zeven gemeenten en de zeven zegels, dan moeten wij ons afvragen in welk van deze zeven tijdperken dit monster deze dodelijke wond ontving. Was het toen de paus van Rome gevangen werd genomen in 1798 door Berthier als generaal van het Franse leger, was het tijdens de reformatie toen het evangelie luid en duidelijk de aanspraken van de kerk van Rome verwierp, of was het aan het kruis toen Christus satan de kop vermorzelde? Hoe het ook zij, het kwaad richt zich telkens weer op, wij als kerk van Christus moeten en zullen in ieder tijdsgewricht de strijd met de boze aangaan. Het meest ontstellende is dat vers drie zegt dat nadat de dodelijke wond geneest, de hele wereld het beest achterna gaat en aanbidt. Het is in ons persoonlijke leven niet anders, als wij ons bekeren, lijkt het dat God door Zijn Geest een overwinning heeft behaald in ons, maar keer op keer richt het kwaad zich in ons op en moet de strijd tegen de boze opnieuw worden gestreden.

 

Wie is overwinnaar?

Het lijkt er op of het beest uit de zee de overwinnaar is, want de hele wereld gaat vol verbazing het beest achterna (vers drie). De mensen aanbaden de draak (satan) en het beest (de afvallige kerk) omdat zij de zichtbare macht op deze wereld hadden en wel twee en veertig (profetische) maanden lang (1260 Jaar). Deze lange tijd van de middeleeuwen als de kerk van Rome zowel de geestelijke alsook de politieke heerschappij over de Christelijke wereld heeft veroverd, verkondigt zij een Godslasterlijke leer (vers vijf en zes). De macht die zich aanvankelijk beperkt tot de Christelijke wereld breidt zich volgens de verzen zeven en acht uit over alle stam en taal en natie, iedereen die op de aarde woont zal in de eindtijd onder haar macht vallen. Het zijn slechts degenen die in het levensboek van het Lam staan die buiten haar machtsgebied vallen. De overwinnaar mag dan satan en het beest uit de zee lijken, maar uiteindelijk zullen zij vallen door het zwaard dat uit de mond komt van de Man die op het witte paard zit en die alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. (Openb. 12:6).

 

Het beest uit de aarde.

Waar Johannes eerst een beest uit de zee (de volken) ziet opkomen daar ziet hij in dit visioen een ander beest uit de aarde komen. Hoewel het er veilig en rein uitziet, met horens als van het Lam, daar blijkt het de leer van de draak te verkondigen. Dat niet alleen, het oefent ook alle macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, het dwingt de mensen in haar machtsgebied om het beest uit de zee te gehoorzamen. Waar komt dit beest vandaan? Als de zee staat voor de volksmassa’s van de oude wereld, dan staat dit beest voor de verenigde staten van Amerika (de nieuwe wereld), waar de vrouw (de bruid van Christus) heen vluchtte. Zij heeft een gedaante verandering ondergaan (Openbaring 17).  Dit beest zal vuur uit de hemel doen neerdalen, en iedereen zal zich hierover verwonderen. Wat is dit vuur? Moeten wij hier denken aan letterlijk vuur, zoals sommigen geloven, het vuur van atoombommen of napalm? Daar de Openbaring een geestelijk boek is moeten wij dit ook geestelijk uitleggen, waar God op de Pinksterdag het vuur van de Heilige Geest gaf daar zal dit beest werken met een vals evangelie, vreemd vuur, dat alleen maar te onderscheiden is van het ware door een gedegen Bijbelstudie (zie ook de geschiedenis van de profeet Elia en zijn strijd op de berg Karmel 1Koningen 18: 20-46). Het is beter in deze eindtijd zich te vullen met het woord van God dan te vertrouwen op wonderen, hoe overtuigend zij ook schijnen.

 

Het beeld van het beest.

Een van de meest bevreemdende dingen die het beest uit de aarde (Amerika) doet is dat zij een beeld maken voor het beest uit de zee (Rome). Dat het niet een gewoon afgodsbeeld is blijkt uit het feit dat het ook kan spreken. Het heeft een wereldwijde macht om iedereen te dwingen die het beeld niet wil aanbidden te doden. Hiermee is zijn macht niet ten einde, het zal aan iedereen op deze wereld een teken aan zijn rechterhand of aan zijn voorhoofd plaatsen, en iedereen die dat niet heeft zal buiten de gemeenschap worden geplaatst (hij zal niet kunnen kopen of verkopen). Wat moeten wij met dat beeld, is het er al en zo ja hoe kan ik het herkennen? Om enig idee te krijgen van hoe deze satanische machten werken, moeten wij het derde hoofdstuk van de Profeet Daniël lezen, daar werd een letterlijk beeld gemaakt, hier vond men ook de letterlijke dood als men dit niet aanbad, hier vond men ook de letterlijke zessen in zijn afmetingen. In onze tijd zal er niet een letterlijk beeld zijn waarvoor de mensen moeten knielen, het zal een wereldwijd systeem zijn, dat de religieuze macht van Rome en de politieke macht van Amerika samenbrengt om de hele wereld te dwingen de wil van satan uit te voeren. Wij kunnen denken aan de verenigde naties onder het politieke leiderschap van Amerika en het geestelijke leiderschap van het pauselijk Rome. En dat kopen en verkopen dan, is dat wel letterlijk? Daar de grote strijd gestreden wordt over geestelijke waarden, de aanbidding van óf God óf Zijn tegenstander de duivel, moeten wij dat kopen en verkopen ook in dat licht verklaren. Wat is voor de gelovige erger dat wij niet meer in de supermarkt kunnen kopen, of dat wij het woord van God niet meer vrij kunnen verkondigen?

 

Het zegel van God.

Het is van levensbelang dat wij dit teken zullen herkennen, het zal geen letterlijk zichtbaar teken zijn, maar wat dan wel? Satan aapt in alles God na, God geeft ook een teken dat aan onze hand en aan ons voorhoofd zal zijn. Dit teken is de viering van Zijn heilige sabbat, (zie Ezechiël 20:12 en Exodus 20:8-11). Dit is wel een zichtbaar teken, in de zin dat als wij op de sabbat rusten, iedereen dat kan waarnemen. Dat wij op de sabbat rusten is het teken aan de hand, het teken aan het voorhoofd gaat over de aanbidding, het gaat hier niet alleen om het uiterlijk houden van de sabbat, maar het oprecht geloven en God in onze geest ook werkelijk dienen.

 

Het merkteken van satan.

Als God een teken in de tijd gegeven heeft, (de sabbat) dan zal de tegenstander een vergelijkbaar teken hebben. Dat teken vinden wij in het vieren van een dag die nergens in de bijbel voorkomt als een door God gegeven rustdag, de zondag, een dag die vóór de Christelijke tijdrekening bekend stond als de eerbiedwaardige dag van de zon. Het is niet vreemd dat satan een rustdag heeft geplaatst voor en na de sabbat, de moslims vieren de vrijdag, de meerderheid van de christenen viert de zondag, daartussen vinden wij de sabbat. Zoals zo vaak zal ook hier de waarheid in het midden liggen.

 

Het getal van zijn naam is 666.

In vers achttien staat dat de wijzen het getal van de naam van het beest kunnen berekenen. Wat is het getal van een naam? Wij in onze tijd en in onze taal zijn niet gewend om woorden om te zetten in getalswaarde, maar zowel in het Hebreeuws als in het Latijn was dit gangbaar. Na het begin van de reformatie heeft men het getal van de titel van de paus berekend, vicarius filii dei, als wij de getalswaarde er achter zetten kunnen wij zien of het klopt.

VICarIVs - fILII DeI = (5+1+100+1+5) + (1+50+1+1) + (500+1) = 666

Dit getal komen wij slechts eenmaal eerder tegen in de bijbel in 1Koningen 10:14 daar gaat het over Salomo die het volk zware belastingen oplegt, 666 talenten goud. In het oude Babel was 666 voor de priesters van de afgoden een heilig getal, misschien is het zo dat dat oude en het nieuwe Babel in onze tijd type en anti typen zijn van elkaar. Ik denk dat wij met name deze hoofdstukken van het boek de Openbaring vaak moeten bestuderen om de waarschuwingen aan ons goed te laten doordringen.

 

Piet Westein