Openbaring H14

Openbaring H14

Lees Openbaring 14.

 

Het Lam, of de 144000?

Het getal 144000 en waar het voor staat heeft in de loop van de tijd voor veel verwarring gezorgd. Wij willen meestal weten op wie dit getal van toepassing is, zodat wij ons leven zo in kunnen delen dat wij ook een kans maken om er bij te horen. De enige manier dat wij dit getal letterlijk kunnen verstaan is als wij geloven in een willekeur van God die de mensen uitkiest om welke reden dan ook. De beste manier om dit te begrijpen is om naar de eerste zin van dit visioen te kijken, daar staat dat Johannes het Lam zag staan op de berg Sion, en met hem de 144000. Niet de 144000 staan centraal, maar het Lam, de enige reden dat deze groep op deze plaats kan staan is doordat het Lam dat heeft mogelijk gemaakt. Als wij naar de voorhoofden van de mensen in deze groep kijken dan zien wij daar de naam van Jezus en van de Vader staan. Weet u nog uit het vorige hoofdstuk dat zij die behouden werden een zegel kregen aan hun hand en voorhoofd? Het getal kan op de volgende manier worden verstaan, 12 x12 x1000= 144000, de 12 Stammen van Israël, de 12 apostelen en de duizenden die daar uit zijn voortgekomen, hiermee zijn zij een beeld voor iedereen die behouden wordt door wat God (de Vader) in Jezus (de Zoon) voor ons (de gemeente) gedaan heeft, doet, en nog zal doen.

Deze groep staat niet zomaar ergens, zij staan op de berg Sion, dit is de berg waar de tempel op lag. Wij zien deze groep dan ook vóór de troon van God. Die troon (de ark van het verbond) stond in het heilige der heiligen in de tempel, alleen is dit de tempel die in de hemel is. Er staat dat zij los gekocht zijn van deze aarde, maar is dat niet waar voor iedereen die behouden wordt? Verder wordt de groep gekarakteriseerd als dat zij zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk (vers vier). Worden er dan alleen monniken en nonnen behouden? In de profetie staat een vrouw altijd voor een kerk, dit zijn de gelovigen uit alle eeuwen die zich bij de reine vrouw (kerk) hebben gevoegd, zij hebben de zuiveren leer van de bijbel gevolgd, zij hebben de leugen van de waarheid kunnen onderscheiden. En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk (vers vijf). Zijn dit zondeloze mensen, hebben zij nooit in hun leven gelogen, zijn zij behouden door hun reine leven, hadden zij het offer van Jezus niet nodig? Nee! Dit zijn mensen zoals u en ik, zondaars, maar het zijn zondaars die overtuigd zijn dat geen van hun eigen daden goed genoeg zijn, zij vertrouwen volledig op het offer van Christus. Hun reinheid bestaat uit het feit dat zij al hun zonden en onreinheid hebben gelegd op het Lam, waardoor de Vader hen als volkomen rein voor zich kan stellen. Dit is het eeuwig evangelie waar het in de volgende verzen over gaat.

 

Een eeuwig evangelie.

De verzen zes tot dertien laten drie engelen zien, die een wereldwijde boodschap verkondigen. Dit is weer een nieuw visioen, hij ziet een engel vliegen hoog aan de hemel, die engel verkondigt met een zeer luide stem het eeuwig evangelie. Dit evangelie is niet bestemd voor een bepaalde groep of kerk, dit is voor alle taal en volk en natie, de hele wereld moet dit horen, dit is de laatste maal dat de boodschap van Gods genade zal worden verkondigd. Zijn boodschap is de God te aanbidden die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dit is een directe verwijzing naar het vierde van de tien geboden. Die tien geboden en dan met name het vierde gebod zal in de tijd vlak voor de wederkomst centraal komen te staan. Deze engel verkondigt dat God de schepper van hemel en aarde is, en dat wij Hem als zodanig moeten aanbidden, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. Wij moeten nu kiezen want er komt geen tweede kans, zoals sommige mensen geloven!

De tweede engel lijkt een heel andere boodschap te hebben, hij verkondigt dat Babel, die grote wereldwijde stad van zonde en verwarring (alle kerken die het ware evangelie niet verkondigen) gevallen is, haar leer heeft alle volken in verwarring gebracht (dronken gemaakt). Zij kunnen waarheid en leugen niet meer van elkaar onderscheiden.

De derde engel lijkt helemaal geen evangelische boodschap te verkondigen, wij horen hier weer over dat beest van hoofdstuk dertien en dat merkteken dat hij de mensen opdringt. Als de mensen dat teken van deze satanische macht accepteren dan wordt er uit een ander vaatje getapt, dan drinkt men niet van de wijn van Babel, maar van de wijn van Gods gramschap die ongemengd met Gods liefde gegeven wordt in de beker van Zijn toorn. En het evangelie dan? Dat evangelie zit juist in die beker van Gods toorn. Die beker van Gods toorn wordt alleen aangeboden aan hen die het verlossingsplan blijvend afwijzen. De gelovigen hebben van de toorn van God niets te duchten. Waarom niet? Toen Jezus in de hof van Gethsémane die beker van Gods toorn aangeboden kreeg door de Vader, was daarin het hele oordeel gemengd met alle zonden en haar straf. Toen Jezus hem leegdronk deed Hij dat voor ieder mens die ooit geleefd heeft, u heeft geen reden om niet behouden te worden, alleen zij die hun hele leven het aanbod van Gods liefde afwijzen tot de dood toe, plaatsen zichzelf buiten dat evangelie en zullen in het oordeel die beker zelf moeten drinken.

Wij de gelovigen van alle tijden worden opgeroepen om te volharden in het geloof, doen wij dat, dan wordt er een zalig over ons uitgesproken, en voor ons is dan de eeuwige rust weggelegd, niet de rust van het graf, maar de rust van de sabbat die eeuwig zal duren. Een eeuwig rusten in het volbrachte werk van de Messias van God. Waarom begint u er nu al niet met dat rusten in Hem?

 

De oogst.

De engelen zijn nog niet klaar in dit hoofdstuk, wij krijgen nu te maken met een engel, de vierde, die op een wolk zit. Dit is wel een heel bijzondere engel, Hij heeft een kroon op Zijn hoofd, en een sikkel in Zijn hand, Hij ziet er uit als de Zoon des mensen. Dit is Jezus zelf, Hij is gekomen voor de tarwe oogst, dat is een beeld van de wederkomst, wij zijn het graan wat Hij in Zijn schuren bijeen zal brengen. Zoals Jezus opgevaren is op een wolk, zo zal Hij ook wederkomen, om ons thuis te halen.

De vijfde engel in deze cyclus komt uit de tempel die in de hemel is, zijn boodschap is niet gericht zo lijkt het op de aardbewoners, maar op de Man op de wolk. De oproep aan Hem is om de sikkel uit te zenden omdat de oogst rijp is. Als de graanoogst staat voor de gelovigen die behouden worden, wat is die sikkel dan? Dat het geen gewoon stuk oogstgereedschap is blijkt wel uit het feit dat deze sikkel zelf het werk doet. Als hij uitgezonden wordt maait hij. Het gaat hier om de gelovigen van de eindtijd over u en mij. Wij zijn deze sikkel in de hand van God. Wij zijn degenen die worden uitgezonden om de oogst voor te bereiden.

De zesde engel komt uit de tempel die in de hemel is, ook hij heeft een scherpe sikkel, maar hij is niet alleen, er komt een zevende engel uit het altaar. Deze engel heeft de macht over het vuur staat er. Welk altaar komt hij uit, is dat het altaar op de voorhof het grote brandoffer altaar, of is dit het reukoffer altaar in het Heilige? Uit hoofdstuk elf weten wij dat de voorhof niet meer mee geteld moest worden, het Offerlam is al geslacht. Dan blijft alleen het reukofferaltaar over, dat klopt ook wel want de engel  komt uit het heiligdom. Nu dat vuur nog, wat betekent dat hier? Tot nog toe wees het vuur op of de uitstorting van de geest van God, of het was de uitstorting van vals vuur, een vuur dat staat  voor een valse leer en leugenachtige tekenen en wonderen. Als het vuur uit het heiligdom komt en door God via een engel is gezonden, dan moet dat haast wel slaan op de laatste uitstorting van Gods Geest, zodat de mensheid nog eenmaal kan kiezen, vóór of tegen het evangelie.

De sikkel van de zesde engel wordt op de aarde geworpen en deze oogst zijn de druiven die getreden worden buiten de stad, (het nieuwe Jeruzalem). Wat er uit de persbak komt is niet wijn, dat een beeld is van het bloed van Christus, maar bloed, zij hebben het offer van Christus niet aangenomen, en nu in het oordeel vloeit hun eigen bloed. De druivenoogst is hier een beeld van het oordeel over de goddelozen. Wat moeten wij met dat getal 1600 in vers 20? Het getal vier is het getal van deze aarde, bijv. de vier hoeken der aarde. De maten van Israël werden in het joodse denken verondersteld vierhonderd bij vierhonderd te zijn. Het getal 400 is ook de getalswaarde van de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Van dit getal kunnen wij dan zeggen dat het 4x4x100=1600 is. God is klaar met deze aarde, het laatste woord van God is gesproken, het oordeel over de rechtvaardigen en de goddelozen is geweest.

Er is weer een cyclus van zeven geweest, zeven door God gezonden engelen hebben ons verteld wat er in deze laatste dagen gaat gebeuren, laten wij er voor zorgen dat wij bij de graanoogst zijn, zodat wij God voor eeuwig de eer zullen geven die Hem toekomt.

 

Piet Westein