Jezus is God

Jezus is God

 

Wanneer Jezus gedoopt wordt, klinkt er een stem uit de hemel die zegt: "Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde" (Mattheüs 3:17). De stem van een liefdevolle Vader. 

 

Deel 2: God de Zoon

De leer dat Jezus Gods Zoon is, is moeilijk te begrijpen, maar wordt toch duidelijk door het Woord van God onderwezen. Wie zijn wij om God te beperken tot wat wij kunnen begrijpen?

De hemelse afkomst van Jezus wordt onder woorden gebracht door de engel Gabriël die het volgende tegen Maria zegt: ”De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste (God de Vader) zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het Kind dat geboren wordt, heilig genoemd worden en Zoon van God.” (Luc. 1:35)

 

Één van de namen van Jezus is Immanuel. Dit betekent: God met ons. (Mattheüs 1-23)

Geen mens heeft God ooit gezien. Maar Zijn enige Zoon, Jezus Christus, Die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is”. (Johannes 1:18)

 

Jezus zegt in Johannes 10:30: “de Vader en Ik zijn één”. Johannes 6:38: “Ik ben… uit de hemel neergedaald”. Johannes 8:58: “Waarachtig Ik verzeker u, van voordat Abraham er was, ben ik er”. Openbaring 22:13: “Ik ben de alpha en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde”. Dat is dezelfde als God de Vader in Openbaring 1:8: “Ik ben de alfa en de omega´, zegt God, de Heer, “Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige”. Jezus sprak voortdurend over zichzelf als één in wezen en aard met God. Hij durfde te beweren: “Als u Mij kende, zou u ook mijn Vader kennen”. (Johannes 8:19) “En wie Mij ziet, ziet God, die Mij gestuurd heeft”. (Johannes 12:45) “Wie Mij haat, haat ook mijn Vader”. (Johannes 15:23)

 

Romeinen 9:5: “Uit de aartsvaders komt Christus lijfelijk voort, Hij die God is”.

Filippenzen 2:6-7: “Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens”.

In Hebreeën 1:8 staat dat God zijn Zoon met God aanspreekt.

 

Was Jezus een leugenaar? Of deze man was en is de Zoon van God, of anders is Hij een krankzinnige.

Het is een bekend psychologisch verschijnsel dat we alleen dat horen wat we graag willen horen. Alleen de opstanding op de derde dag na zijn kruisiging en het contact met Jezus daarna, heeft zijn volgelingen ervan overtuigd dat Hij de Messias was. Er bestaan zo ongelooflijk veel bewijzen, zowel harde feiten als aanwijzingen, dat geen weldenkende jury ter wereld tot een andere uitspraak zou kunnen komen dan dat het verhaal van de opstanding waar is.

Hoe zou een bedrieger het zuiverste en edelste karakter dat in de wereld bekend is, hebben kunnen verzinnen en van begin tot eind consequent kunnen volhouden; een karakter dat zo volmaakt waar en echt leek? Zijn evenwicht en kalmte zouden zeker verbazingwekkend zijn als Hij geestesziek was. Afweging van alle feiten leidt tot de conclusie dat Jezus de Zoon van God is.

De reactie van Thomas op de opgestane Jezus nadat hij Jezus had aangeraakt: “Mijn Heer, mijn God!” Jezus zei tegen hem: “Omdat je Mij gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven”. (Johannes 20:28,29)

 

In het Oude Testament staan meer dan 300 profetieën die betrekking hebben op de beloofde Messias. Hun vervulling vond plaats in één persoon, Jezus Christus. Door deze profetieën was o.a. de plaats voorspeld, de tijd en de wijze waarop Hij geboren zou worden. Ook de reactie van de mensen, het verraad en de wijze waarop Hij zou sterven. De kans dat al deze profetieën in één persoon vervuld zouden kunnen worden, is zo onwaarschijnlijk, maar ze zijn allemaal in vervulling gegaan in Jezus Christus!!!

 

Jezus vertelde niet alleen over God, Hij toonde ons wie God is. Hij is God zelf, God met ons. God heeft zich het duidelijkst geopenbaard in zijn Zoon, Jezus Christus.

 

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. (Johannes 3:16)

 

Gerda Huizinga