Jezus, de alomtegenwoordige afwezige

Jezus, de alomtegenwoordige afwezige

Jezus, de alomtegenwoordige afwezige

Als wij aan Jezus denken, dan is dat meestal als de lang
verwachtte Messias. Dat Hij ook de Schepper God is, zoals Hij in het evangelie
van Johannes omschreven wordt, staan wij niet altijd bij stil. Alles in het Universum
is door Hem geschapen, alle levende wezens hebben hun leven aan Hem te danken.
Hij is de Koning der koningen en de Heer der heren. Hij is een God die zich
niet verbergt. Alle ongevallen engelen hebben toegang tot zijn troon. Adam en
Eva konden dagelijks met hem overleggen, zij werden door Hem onderwezen. Na de
zondeval van de mens veranderde dat snel, maar het was vooral de mens die zich
verborg voor de God die hem liefhad en hem zou redden.

De zoekende God.

Als Zijn grootste en meest intelligente engel (Lucifer)
tegen Hem in opstand komt, staat God hem toe  met alle gevallen engelen, op een nog
ongeordende planeet (deze aarde) te gaan wonen. In Genesis één staat dat de
Geest van God over deze aarde zweefde. God probeerde Lucifer en de engelen terug
te winnen. Dan wordt de mens geschapen, doch ook hij valt voor de verleidingen
van de boze. Ook hier zien wij weer God die zich tot de zondaar wendt, hem
opzoekt en hem een weg wijst tot verlossing. Door de hele bijbel heen zien wij
dezelfde God, Hij is begaan met zijn schepselen, Hij doet er alles aan om de
relatie te herstellen.

De menswording.

Na vier duizend jaar te hebben gewacht, openbaart God zich
in menselijke vorm en wordt Hij geboren net als wij. Hoe de conceptie verloopt
is voor ons een raadsel, de bijbel zegt: De Heilige Geest zal u overschaduwen.
Legde God de gehele vrucht in Maria, of gebruikte God een cel van haar en
bevruchtte die? Het is niet belangrijk om die vragen te beantwoorden. Wij weten
dat God in de vorm van een mens tussen ons kwam wonen. Waar Hij mens werd, gaf
Hij ons de mogelijkheid om kinderen van God te worden.

De draak stond klaar.

Openbaring twaalf vertelt ons dat de draak (satan) klaar
stond om dat kind te verslinden direct na Zijn geboorte. Wij weten uit de
schrift dat voordat Jezus twee jaar oud was koning Herodes soldaten naar
Bethlehem stuurt om alle kinderen onder de twee jaar te doden. Het is slechts
door een goddelijk ingrijpen die een engel stuurt, om Jozef te waarschuwen, dat
zij op tijd kunnen vluchten naar Egypte. Een kind van twee jaar heeft juist
enig zelfbewustzijn. Jezus kan deze vlucht net bewust hebben meegemaakt, in
ieder geval de jaren die hij in Egypte door heeft gebracht. Wij weten niet hoe
oud Hij was toen Zijn ouders Hem weer meenamen naar Israël. Wij weten wel dat
het voor zijn twaalfde jaar moet zijn geweest, want op zijn twaalfde jaar zien
wij Hem met zijn vader en moeder in de tempel op het paasfeest.

In Zijn tempel.

Als Jezus twaalf jaar oud is en een Bar-Mitsva (Zoon van de
wet) geworden is, gaat Hij zoals ieder jaar op het Paasfeest met zijn ouders
naar Jerusalem. Nu Hij zoon van de wet is, mag Hij net als alle kinderen van
zijn leeftijd, vragen stellen in de openbare debatten. Het is daarom dat wij
Hem kunnen zien discuteren met de leraren van de wet in de tempel van Zijn
Vader. Waar haalde Jezus de kennis vandaan om met zulke zeer geleerde mannen de
bijbel te bestuderen?

Zowel zijn moeder als ook zijn aardse vader hadden contact
gehad met engelen, en hadden de profetieën gehoord die over hem waren uitgesproken.
Het is logisch te veronderstellen dat zijn ouders Hem al deze dingen hebben
verteld. Zij zullen hem hebben opgevoed naar de hoge roeping die Hij zou
vervullen. Hij heeft, gezeten op zijn moeders schoot, de profetieën geleerd die
in het oude testament op Hem van toepassing waren. Hij heeft gehoord wat de
engelen over Hem tegen zijn ouders hebben gezegd, en met Zijn twaalfde jaar was
Hij klaar om Zijn aardse vader te verruilen voor Zijn hemelse Vader. De
realisatie dat Hij zelf de beloofde Messias was is langzaam duidelijk geworden,
hoewel Hij honderd procent God was, heeft hij toch als mens alle menselijke
stadia doorgemaakt. Hij heeft net als Zijn tijdgenoten moeten leren lezen en
schrijven, Hij functioneerde binnen Zijn familie als een (normaal) kind. Hij
werd wel volmaakt maar niet volleerd geboren. Alles wat Hij als mens wist heeft
Hij moeten leren.

Hij groeide op.

Het enige dat wij van Hem weten uit de bijbel over de tijd
tussen Zijn twaalfde en dertigste jaar is dat Hij opgroeide en Zijn ouders
onderdanig was. Hij nam toe in grootte in wijsheid en genade bij God en de
mensen. (Lucas 2:52).

Het is onmogelijk dat de omgeving en Zijn stadsgenoten niet
gezien hebben dat Hij een bijzonder mens was, en toch heeft God besloten om
daar geen woord over bekend te maken. Hij kwam als de beloofde Messias,
daarover spreken de evangelisten, en niet over Zijn aardse bestaan vóór Zijn
Messiasschap. Hij heeft al die jaren aan de zij van zijn vader Jozef en zijn
broers als timmerman gewerkt. Zou het niet geweldig zijn als wij een boek
hadden dat zijn leven in die tijd beschreef? Hoe heeft Hij aan Zijn ouders uit
kunnen leggen waarom Hij niet trouwde en een gezin stichtte. Wat waren Zijn
gesprekken als Hij op sabbat in  de
synagoge discussieerde? De hele gemeenschap moet toch gezegend zijn door Zijn
diepe inzichten in het verlossingsplan. En toch geen woord over Zijn
intermenselijke relatie met Zijn tijdgenoten. Hij wist wie Hij was en waarvoor
Hij gekomen was, maar toch verliet Hij Zijn huis en begon Hij als rondtrekkende
Rabbi, een van de vele.

Messias.

Zelfs de drie en een half jaar dat Hij door Israël trekt met
Zijn leerlingen (de discipelen) doet Hij dat niet als de Messias, op dat moment
is Hij de leraar der gerechtigheid. In die tijd roept Hij het volk op tot
bekering en verkondigt Hij het evangelie. Hij maakt in die tijd duidelijk dat
in Hem alle messiaanse profetieën vervuld moeten worden. Hij gaat rond
goeddoende, Hij die door Zijn kracht de aarde en alles wat erop is geschapen
heeft, gaat nu rond om Zijn schepselen te herstellen en te genezen. Er waren
hele dorpen waar geen zieke meer was en geen rouwklacht meer gehoord werd nadat
Hij er doorgetrokken was. Al onze bekommernissen heeft Hij op Zich genomen en
al onze ziekten heeft Hij gedragen maar dat alles was niet genoeg. Hij kwam als
het Lam dat de zonden van de wereld wegneemt.

Voor mij.

Het is meer dan een theoretisch weten dat nodig is om een
relatie op te bouwen met Jezus, wij moeten Hem leren kennen als onze
persoonlijke Verlosser. Wij moeten Hem leren kennen door Zijn wetten
inzettingen en voorschriften, zodat als Hij weerkomt op de wolken wij geen
vreemde ontmoeten maar een vriend. Dat geldt voor mij en voor U.

Piet Westein