Inleiding - Beyond Belief - Bijna niet te geloven

Inleiding - Beyond Belief - Bijna niet te geloven

 

Beyond Belief 
door EH 'Jack' Sequeira

Inleiding

Dit boek geeft volgens mij de essentiële leer van de Schrift over het evangelie weer. Zevendedags Adventisten hebben de drie engelenboodschap benadrukt, waarvan het centrale thema “het eeuwig evangelie” is, dat verkondigd moet worden “aan alle volk en stam en taal en natie” (Openbaring 14:6). Maar voordat we dit evangelie kunnen verkondigen, moeten we duidelijk begrijpen wat het inhoudt - haar belofte en haar kracht. De gevolgen van dit evangelie zijn bijna niet te geloven, zowel in de mate van Gods liefde als in Zijn vermogen om ons te veranderen. En toch moet het een levende werkelijkheid in ons leven worden.

Jezus zei: “En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis (een demonstratie) voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.” Matteüs 24:14

Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht. 1 Kor 4 : 20

Toch moeten we na bijna 2000 jaar toegeven dat het volk van God jammerlijk  heeft gefaald om het evangelie uit te dragen - deze geweldige kracht die in  Christus is geopenbaard en die ons volledig kan bevrijden van de tirannie van zonde en zelfzucht. We leven in “zware tijden”, zoals Paulus voor de laatste dagen voorspelde. Mannen en vrouwen zullen “zelfzuchtig zijn, ... een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht daarvan verloochend hebben” (2 Timoteüs 3:2,5). De kerk van vandaag heeft heel hard een opleving nodig (een hernieuwde waardering van de waarheid) en een reformatie (een verandering van gedrag). Het uitgangspunt moet een duidelijk begrip over Jezus en Zijn evangelie zijn. Dit alleen  zal een oprechte bekering teweeg brengen en op zijn beurt de weg openen voor de uitstorting van de Heilige Geest als op de Pinksterdag.

Dit boek laat het verlossingsplan in een nieuw licht zien en zal daarom van de lezer verlangen om alle vooringenomen ideeën opzij te zetten om deze boodschap te waarderen. Zoals Jezus aan de discipelen van Johannes de Doper verklaarde, “nieuwe wijn kan niet in oude zakken worden gedaan” (Matteüs 9:17).

Al vierhonderd jaar is de protestantse christenheid in twee kampen verdeeld wat de verlossing betreft. De eerste groep, het Calvinisme, belijdt dat Christus aan het kruis de mensen werkelijk heeft gered, maar dat deze verlossing alleen bestemd is voor de uitverkorenen - degenen die God heeft uitverkoren om gered te worden. De tweede groep, de volgelingen van Arminius, geloven, dat Christus aan het kruis  voor de hele mensheid verlossing verkreeg, maar dat deze verlossing slechts een voorziening is, de mens moet geloven en zich bekeren om deze voorziening een realiteit te laten worden. Deze beide zienswijzen zijn slechts voorwaardelijk goed nieuws. Ik denk dat geen van beide kampen de volledige waarheid over de verlossing brengt. Ik geloof dat de Bijbel leert dat God aan het kruis de hele mensheid daadwerkelijk en onvoorwaardelijk gered heeft, zodat wij door deze daad gerechtvaardigd en verzoend zijn met God.

Want als wij toen wij, vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Romeinen 5:10,18

En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.    2Korintiërs 5:18,19                               

Ik geloof dat de enige reden dat iemand verloren gaat is, omdat hij of zij met opzet en hardnekkig Gods aanbod van verlossing in Christus verwerpt.

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Johannes 3:18,36

Hierop is de drieengelenboodschap van Openbaring 14 gebaseerd, het eeuwig evangelie dat gepredikt moet worden aan alle natie, geslacht, taal en volk vóór het einde komt.

Dat is het doel van dit boek.

Dit boek is niet voor de oppervlakkige lezer. Het is niet zozeer gemaakt om gelezen, maar om bestudeerd te worden. De volle waarde ervan zal duidelijk worden als u het naast de Bijbel bestudeert. Als u ieder hoofdstuk leest, zoek dan  de genoemde teksten op; en lees ze dan voor uzelf, als het mogelijk is in meer dan één vertaling. Dan zal de waarheid zoals hij in Jezus is, direct van Gods Woord tot u komen.

Als wij de waarheid van het evangelie bestuderen, zult u veel dingen ontdekken die tegen het menselijk denken ingaan. Dat komt omdat het woord van God geen filosofie is, maar een goddelijke openbaring. Rede is belangrijk, maar we moeten de rede nooit op de plaats van de openbaring zetten. Kijk naar de volgende teksten:

Jesaja 55:8-9. Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen.

1 Korintiërs 1:17-18. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Want het woord des kruizes is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods.

Johannes 16:12-13. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet verdragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

Ook spreekt het evangelie ons menselijk verstand tegen, omdat we allemaal zondaars zijn en altijd tekort schieten in heiligheid in Gods ogen.

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Romeinen 3:23  

Door de val van Adam is de hele mensheid in slavernij aan de zonde en hopeloos verloren behalve door de verlossende liefde van Jezus Christus. Daarom kan de menselijke geest nooit de goddelijke waarheid ontvangen zonder de overtuigende werking van de Heilige Geest.

Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 1 Korintiërs 2:14

Ik zeg niet dat de ideeën in dit boek origineel van mij zijn. Ik heb geprobeerd neer te schrijven dat wat God mij geopenbaard heeft door mijn eigen studie van het Woord en door de publicaties van door de Geest geleide personen uit verleden en heden. Alle waarheid komt van God, en Hij openbaart het op verschillende     manieren aan verschillende personen ten goede van de gehele kerk van Christus. Aan iedereen die werkelijk van God houdt, stuur ik dit boek met het ernstige gebed dat “gij de waarheid zult verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” Johannes 8:32.


Inhoud

 

Opmerking: Deze web-versie van "Beyond Belief" verschilt van het gedrukte boek gepubliceerd in 1993 die niet meer in druk. Enkele kleine grammaticale veranderingen zijn aangebracht en Schrift teksten aangehaald zijn veranderd om de New International Version van de Bijbel.

 


 

https://www.google.com/images/icons/product/translate-32.png

Oorspronkelijke tekst

Jesus said, “And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come” [Matthew 24:14].