Ik ben (bijna) perfect

Ik ben (bijna) perfect

Wij christenen zitten allemaal met hetzelfde probleem. Wij zijn zondaars, en dat terwijl de bijbel zegt dat geen zondaar behouden kan worden. Hoe kunnen wij dat probleem oplossen? Is het door vaak te vasten, veel te bidden, ons geld te geven aan de kerk en de armen of door de mensen die tegen ons zondigen te vergeven? Al deze dingen hebben één ding gemeen, het zijn dingen die wij zelf doen moeten. Ik ken mensen die al deze dingen en meer doen, maar als je aan deze mensen vraagt ben je nu zondeloos, dan is het antwoord altijd nog niet helemaal, maar ik ben er bijna.

 

Bijna?

Als wij realistisch naar onszelf kijken en dan de wet van God bestuderen, dan zien wij dat wij van onszelf niet perfect zondeloos zijn, en met al ons pogen dat ook nooit zullen worden. De eis van de wet van God is totale zondeloze perfectie, in ons handelen en in ons denken. Niet alleen vlak voordat wij sterven of kort voor de wederkomst, maar van de dag af dat wij geboren worden. Aangezien wij geboren worden uit zondaars, zijn wij van nature zondaars, en zondigen wij omdat wij zondaar zijn. Wij worden geen zondaar omdat wij zondigen, wij zijn het van nature. Onze eerste vader Adam was perfect zondeloos en kwam voort uit een zondeloze God. Door de tegenstander van God te geloven is onze natuur veranderd en kunnen wij niets doen om daar verandering in aan te brengen.

 

Hopeloos?

Nee! Wij zijn niet hopeloos. Wij kunnen er zelfs zeker van zijn dat wij als wij aan het eind van de wereldtijd voor Gods rechtertroon verschijnen, rechtvaardig verklaard zullen worden. Op grond waarvan dan, de wet eist toch zondeloze perfectie vanaf onze geboorte? Hoe kunnen wij rechtvaardig verklaard worden als wij het niet zijn? Wij moeten terug gaan naar de schepping van de mens Adam. Toen God hem uit de aarde nam en hem formeerde, was hij noch heilig, noch onheilig. Er lag op de aarde slechts de vorm van de mens, hij wist zelfs nog niet dat hij geformeerd was. Het is pas als God in hem komt wonen door Zijn Geest, dat Adam een levend en perfect zondeloos mens wordt met zelfbewustzijn en keuzevrijheid. Hij is in meer dan één opzicht een zoon van God, hij is zondeloos met de potentie om eeuwig als zondeloos wezen voor God en de engelen te leven en hem te dienen, vervuld met de Geest van God die hem zou leiden in alle waarheid.

Het was echter een eeuwig zondeloos leven met voorwaarden, hij moest zijn keuzevrijheid gebruiken om voor zijn Schepper te kiezen. Die keuze was, God geloven en Hem voor eeuwig dienen, of luisteren naar de tegenstander, je van de wet van God niets aantrekken, en sterven. Die vrijheid had God de mens gegeven, Hij had ook de consequenties duidelijk gemaakt, de (eeuwige) dood als je naar satan luistert. En de mens luisterde niet naar de waarschuwing van de Schepper.

 

En nu?

Wij die geboren zijn uit een zondig echtpaar, Adam en Eva, kunnen niet anders dan zelf ook zondaar zijn, en ook zondaars verwekken. De enige mogelijkheid om deze cyclus te doorbreken is opnieuw beginnen, wedergeboorte. Reparatie van de oude zondige mens werkt niet, God is ook niet in de reparatie business, Hij is een schepper God. Wij moeten hoe onmogelijk dat ook schijnt, opnieuw geboren worden, maar dan wel uit zondeloze ouders. Waar wij allemaal uit de eerste Adam voortkwamen en zondig zijn, daar moet er een tweede Adam komen die zondeloos is en blijft, daaruit moet dan een zondeloos mensenras geboren worden.

Hoe werkt dat dan in de praktijk, wat moet de zondaar zelf doen?

 

Hoe moet ik sterven?

Zelfmoord is hier niet de oplossing. Wij zijn uit God voortgekomen, en wij moeten weer in Hem ingaan. Er wordt vaak gezegd dat wij met Jezus moeten sterven, ikzelf denk dat in Hem sterven een betere uitdrukking is. Als wij uit Hem zijn voortgekomen dan moeten wij noodzakelijkerwijs ook weer in Hem ingaan. Als wij onze totaal hopeloze toestand erkennen en verlossing zoeken, dan moeten wij als oude mensheid in Hem sterven aan dat kruis, in Hem opgewekt worden en in Hem ten hemel opgenomen worden. Dan is de oude zondige mens de eeuwige dood gestorven, dan is de straf op de zonde (de eeuwige dood) betaald, en zijn wij een nieuwe schepping in en door Christus. Slechts dan zullen ook wij op Zijn troon kunnen zitten en de gevallen engelen oordelen. Dan zullen wij weer perfect zijn zoals wij waren voor de zondeval.

 

De nieuwe mens.

Hoe moeten wij ons die nieuwe mens(heid) voorstellen? Kunnen wij opnieuw zondigen, krijgen wij opnieuw een test? Nee! De test hebben wij nu en hier al meegemaakt, en wij hebben in Hem overwonnen, in Hem zijn wij meer dan overwinnaars gebleken. Nooit zal de zonde zijn lelijke kop meer opsteken. Satan en zijn gevallen engelen zullen vernietigd zijn, niemand zal ons tot zonde verleiden. Wij zullen vrijwillig en van harte de wet van God die dan in ons hart zal zijn, houden, geen wanklank zal in het universum gehoord worden.

Het probleem wat ons rest is dat wij nu nog aan deze kant van de eeuwigheid leven in dit aardse lichaam. Wij mogen dan geloven dat wij in Gods ogen Zijn zondeloze kinderen zijn, Zijn wet en ons geweten (de Heilige Geest) klagen ons dagelijks aan dat wij nog tekort schieten. De strijd voor perfectie in dit lichaam gaat door tot de wederkomst, satan zal ons blijven aanklagen voor God als zondaars. Wij moeten ons niet laten ontmoedigen, in Christus zijn wij al overwinnaars. De tijd die wij hier nog doorbrengen vormen wij een karakter dat wij mee mogen nemen in de eeuwigheid, een karakter dat de zonde haat en de zondeloze Schepper liefheeft.

Wij die in de allerlaatste eindtijd leven zullen deze dingen zien gebeuren. De volmaaktheid die wij nu in het geloof in Jezus  bezitten zal dan een zichtbare werkelijkheid worden, Hij is er bijna wij zijn bijna perfect.

 

Piet Westein