Het Loofhuttenfeest

Het Loofhuttenfeest

De Bijbel kent een aantal jaarlijkse feesten. Deze jaarlijkse feesten zijn een beeld van Gods grote verlossingsplan in de tijd. Een van deze feesten is Loofhuttenfeest.

Op de 15e dag van de zevende maand. Dit is vijf dagen na de Grote Verzoendag.

Dit feest wordt beschreven in het boek Leviticus H 23:33/44

 

Datums Loofhuttenfeest

  • 2016 (5777): 16-23 oktober

  • 2017 (5778): 4-11 oktober

  • 2018 (5779): 23-30 september

  • 2019 (5780): 13-20 oktober

 

Het Paasfeest was het feest van de uittocht, zo is Loofhuttenfeest het feest van de intocht.

 

Wat is het Loofhuttenfeest

Het Loofhuttenfeest werd gevierd na de inzameling van de oogst. Op de Grote Verzoendag zijn de zonden van het volk zijn denkbeeldig uitgewist (zie studie De Grote Verzoendag). Dus het volk Israël is denkbeeldig zondeloos. Dan na vijf dagen is het Loofhuttenfeest. Het was om te gedenken dat ze na de uittocht uit Egypte 40 jaar in de woestijn gewoond hadden in tenten. Ze dankten God voor de oogst die was binnengehaald, een dank feest.

 

Het feest is ook een beeld wat komen gaat. Het voorziet op de tijd dat het verloste geestelijk Israël zal wonen op de nieuwe aarde. Na de Grote Verzoendag, de wederkomst van Jezus waarin Hij Zijn oogst van gelovigen van de aarde heeft gehaald Dan zijn de zonden van Zijn bruidsgemeente uitgewist.

 

Het was vijf (vijf is het getal van genade) dagen, korte tijd na Grote Verzoendag loofhuttenfeest. Zo zal na een korte periode, 1000 jaar is kort in de eeuwigheid, de verlosten straks voor eeuwig op de nieuwe aarde wonen.

Dan zullen zij gedenken dat Jezus Zijn bruidsgemeente uit deze wereld geleid heeft. En zullen ze danken dat Hij Zijn oogst heeft binnengehaald en met Hem feestvieren.

 

In de vijf dagen na Grote Verzoendag had het volk tijd om hutten te bouwen. Hutten van takken en bladeren, die versierd werden met groente en vruchten. Deze maakten ze op de daken van hun huizen of in de tuinen. De hutten moesten aan de bovenkant dicht zijn maar ook wel zo open dat ze de hemel konden zien. Op de nieuwe aarde zullen de gelovigen straks ook hutten/huizen bouwen, zoals in de hof van Eden.

 

Jesaja 65:21 Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. 22 In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen.

 

Het was een feest van blijdschap, het volk ging zeven (getal van volmaaktheid) dagen lang feestvieren. Zeven dagen lang ging het volk wonen in zelfgebouwde hutten. Ook werden de tienden van de oogst (o.a. gerst, tarwe en druiven) naar de tempel gebracht. Dit was voor de Levieten en de armen.

 

De tempel werd tijdens het Loofhuttenfeest ingewijd.

1 Koningen 8 1 Toen riep Salomo de oudsten van Israël bijeen en alle hoofden van de stammen, de leiders van de families onder de Israëlieten, bij koning Salomo in Jeruzalem, om de ark van het verbond van de HEERE over te brengen uit de stad van David, dat is Sion. 2 Alle mannen van Israël kwamen bij koning Salomo bijeen voor het feest in de maand Ethanim, dat is de zevende maand. God zelf woonde eerst in een “hut” de tabernakel.

 

Loofhuttenfeest start met een sabbat en eindigt met sabbat. De eerste sabbat (één getal van eenheid) en de achtste sabbat (acht getal van een nieuw begin) zijn jaarlijkse sabbatten, niet te verwarren met de wekelijkse sabbat.

Adam en Eva werden geschapen en gingen meteen in de sabbatsrust in de hof van Eden. Zo begint ook loofhuttenfeest met de rust van de sabbat van God. Het feest eindigde ook met sabbatsrust, zo zal de bruid van Christus ook ingaan in de rust aan het einde van de de tijd,op deze aarde,

 

Zesduizend jaar (zes het getal van de mens, zes dagen om te werken) mensen op aarde. Dan komt de 7de dag, de 1000 (eenheid) jaar in de hemel.

2 Petrus 3:8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

 

De achtste dag

Het feest op de achtste dag is het feest van een nieuw begin. Het feest van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan komt Jezus met Zijn bruid naar de aarde voor het laatste oordeel over de ongelovigen. Daarna zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gemaakt worden en God zelf zal bij de mensen wonen.

 

Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

 

Greetje Jansen