Ga uit Babylon mijn volk

Ga uit Babylon mijn volk

Beste Lezer

 

Misschien heeft u het wel eens meegemaakt, u bent ergens weggegaan omdat u zich er niet (meer) thuis voelde of er waren andere omstandigheden die maakten dat u ging.

 

Abraham ging ook, omdat hij een oproep kreeg van God. In Genesis 12:1 staat: De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis uws vaders, naar het land dat Ik u wijzen zal. Abram werd geroepen om uit te gaan, uit Babylon, Ur lag in Babylon. Er was daar veel afgoderij. Abram werd geroepen en er staat in vers vier: “Toen ging Abram op weg” Abram ging, zonder te vragen.

 

Ook wij worden geroepen, om uit te gaan uit het Babylon, natuurlijk niet uit het letterlijke Babylon. Wij worden geroepen om het geestelijk Babylon uit te gaan. In Openbaring 18:4 staat: 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen:  Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

 

Hoe kunnen wij dat Babylon dan uit gaan zult u misschien denken. In Openbaring 14:7 staat: En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Laten we deze God aanbidden, laten we biddend Zijn Woord onderzoeken. 2 Korinthe 4:6 Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.

 

En natuurlijk bestaat er veel verwarring zijn er veel dwalingen, wat moet je nu geloven?  Ik las in een zeer recent artikel dat je met de Bijbel alle kanten op kon. Als voorbeeld stond erbij; dat het niet duidelijk was of de kinderdoop door besprenkeling of voor volwassenen de doop door onderdompeling bijbels was. Volgens mij is er geen diepgaande bijbelstudie nodig om er achter te komen dat de kinderbesprenkeling of kinderdoop totaal niet in de Bijbel voorkomt. Hier heb ik al eerder over geschreven in de nieuwsbrief dopen en overdopen.

 

God roept ons ook, studeer en lees de Bijbel, bid om (meer) licht van de Heilige Geest. Wij hebben het Woord en hoeven niet te dwalen.

Johannes 16:13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid,  zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid,  want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

 

Greetje Jansen