Er zal een rijsje voortkomen

Er zal een rijsje voortkomen

Jesaja elf is een profetie over de komende Mesias, en het vrederijk dat Hij zou stichten. De tweede helft van het hoofdstuk lijkt een letterlijke vervulling te beloven van een groot rijk van de nakomelingen van Jacob, de man waarna zij allemaal genoemd zijn, Israël.

Wie of wat is dat rijsje?

Als je de eerste tien verzen van hoofdstuk elf leest, dan zie je dat het nooit kan gaan over een aards heerser. Hij zou de aarde slaan met de roede van Zijn mond, en met de adem van Zijn lippen zou Hij de goddelozen doden. Nee! dit is geen mens in de gewone zin van het woord. Hij zou wel het uiterlijk van een gewoon mens hebben, wanneer Hij hier op aarde zou optreden, maar Hij zou de door God gezonden Messias zijn, waar de mensheid al vierduizend jaar op had gewacht.

Rijsje?

Een rijsje, is een twijg, of spruit, zoals hij in andere vertalingen wordt genoemd. Hij zou komen uit de stronk van een omgehouwen boom. Je zou verwachten dat er zou staan uit een zaad, b.v. uit het zaad van Isaï, of Jacob, of Abraham. De belofte aan Abraham was toch dat in zijn zaad alle volken gezegend zouden worden? Volgens deze profetie in Jesaja echter, zou hij niet uit het zaad ontspringen, maar uit de wortel. Als wij de bloedlijn van Abraham volgen, of die van Jacob of David, komen wij uiteindelijk uit bij Jozef en Maria. Nu is de bijbel heel duidelijk dat Jezus niet verwekt is door Jozef, hoewel hij wel als aardse vader voor Jezus heeft gefunctioneerd. Als hij niet uit mensenzaad kwam, maar uit een wortel, wie of wat is die wortel dan?

De wortel

De Isaï die hier genoemd wordt, is de vader van koning David. Zou hij de wortel kunnen zijn waarnaar hier verwezen wordt? Ik denk van niet! Deze Isaï wordt hier de afgehouwen tronk ofwel boomstronk genoemd, deze rust zelf op de wortels en is daaruit ontsproten. Wij zullen verder terug moeten, willen wij die wortel leren kennen. Nee, het is ook niet één van de aardsvaders Jacob, Isaak of Abraham, zelfs niet Noach of Adam. De uiteindelijke wortel waar wij allemaal ons leven aan te danken hebben, is Hij, die zowel de Wortel als de Twijg is. Hij is immers de Schepper God, uit Hem zijn alle mensen voortgekomen, maar Hijzelf is door de Vader en de Geest gegenereerd, in Zijn aardse vorm. Jesaja heeft met overleg gekozen voor de wortel in plaats van zaad. Hij die zelf de Schepper van het al is, kon nooit uit mensenzaad ontspruiten!

Daniël vier.

In het vierde hoofdstuk van Daniël, kunnen wij een bief lezen, geschreven door koning Nebukadnezar. Deze brief is gericht aan alle volken onder de hemel. Deze brief vertelt over de zeven jaar van zijn waanzin. God zond hem een profetische droom, om hem te waarschuwen. Als hij zich niet zou bekeren van zijn hoogmoed, zou God zijn koningschap zeven jaar wegnemen. Het beeld wat God gebruikte in deze droom is een boom die omgehakt zou worden. De wortelstomp zou blijven staan omsloten door een band van ijzer en koper. Wij kunnen uit deze door God gegeven profetie niet alleen een waarschuwing aan Nebukadnezar zien, maar ook een verwijzing naar Adam. Ook hij werd geschapen als koning over deze hele wereld, ook hij werd hoogmoedig luisterde naar de boze en verliest zijn macht.

Als wij deze twee profetieën naast elkaar leggen zien wij dat God hetzelfde beeld (de boomstronk) gebruikt, om zowel naar de komende Messias te verwijzen, als naar de mens die niet naar God wil luisteren.

Eerste of tweede komst?

Hoewel we in de profetie van Jesaja elf duidelijk de eerste komst van Jezus naar deze aarde herkennen, moeten wij misschien met gebruik van Daniël vier, vooruit kijken naar Zijn tweede komst. Uiteindelijk zal dat rijsje uitgroeien tot een volwassen Boom, onder wiens takken alle mensen een schuilplaats zullen vinden. De profetie van dat Twijgje is in Jezus in vervulling gegaan. Wij wachten nu op het moment dat hij zal komen in al Zijn heerlijkheid. Wij zullen dan onder Zijn takken een schuilplaats vinden, en ons voeden met het fruit dat aan Zijn takken groeit, zodat ook wij op kunnen groeien als bomen, die zullen staan aan de rivier van het water des levens.

Onze wortels zullen dan Zijn wortels zijn, wij zullen dan drinken van dat water des levens, dat stroomt uit de tempel van God. Jesaja beschrijft zowel de eerste als de tweede komst van Jezus. De eerste is geweest, en wij als gelovigen zien uit naar de tweede komst, als alle messiaanse profetieën in vervulling gaan.

                                                 Piet Westein.