De vrouw in de bijbel, Ruth (1)

De vrouw in de bijbel, Ruth (1)

Twee Bijbel boeken dragen de naam van een vrouw, het boek Esther en het boek Ruth. Hierin zien we de hand van God, die ook vrouwen gebruikt voor het evangelie. Esther een jodin en Ruth een vrouw Moabitische vrouw, voor de joden was zij een heiden. Haar naam komt ook voor in het geslachtsregister van Jezus

 

Mattheus 1:5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï;

Zij werd de overgrootmoeder van David en is een van de vrouwen in de rij waaruit uiteindelijk Jezus uit geboren werd. Zij is een beeld van de bruid van Christus, de gemeente die uiteindelijk uit de heidenen zal voortkomen.

 

Johannes 1:11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.

God heeft altijd mensen geroepen uit de ongelovigen. De Moabieten waren de nakomelingen van Lot. Hun land, met als hoofdstad Ar, lag ten oosten van de Jordaan en had veel vlak land. Zij kwam dus voort uit de zonde van de dochters van Lot. Uit één van hen werd Moab geboren. In Moab woonden destijds veel Israëliëten, haar naam is waarschijnlijk niet Moabitisch maar Hebreeuws en betekent dan "kameraad" of "vriend".

 

1 In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land.  Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven,  hij, zijn vrouw en zijn twee zonen.

Er was honger in Bethlehem (broodhuis). God had hun zijn zegen gegeven indien ze hem gehoorzaamden.  Deut. 11:13-15. Als ze dat niet deden zou het oordeel treffen. Deut. 11:16,17 God had het volk een plaats gegeven in het land Kanaän. Elimelek vlucht het land uit, op zoek naar een beter leven. Hij brengt zijn gezin in groot gevaar. Hij beleed niet de zonden van zichzelf en zijn volk, nee hij vlucht voor God.  Profetisch neemt hij het gezin mee uit het broodhuis naar het land van de heidenen.  Verlaat de wereld ook niet God, trekt zij ons ook niet uit het broodhuis?

 

2 De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi  en de namen van zijn twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakten van Moab en bleven daar.

Elimelek gaat weg uit Bethlehem. Zijn naam betekent: Mijn God is koning en Naomi betekent bekoorlijk, lief, bevallig. De namen van de zonen Machlon (ziek, zwak) en Kiljon (smachtend, wegkwijnend). In die tijd kreeg een kind een naam wat van toepassing was op het gezin.

 

3 Elimelech, de man van Naomi, stierf, en zij bleef achter met haar twee zonen. 4 Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Ruth. En zij bleven daar ongeveer tien jaar.

Orpa betekent weerbarstig, Ruth vriendschap. Tien is het getal van de volheid en voltooiing, de tijd was vol om weer terug te trekken naar het land dat God aan Israël gegeven heeft. Profetisch gezien konden Elimelek en zijn gezin het geestelijk brood niet meer vinden in Bethlehem. Ze gingen op zoek en komen geestelijk helemaal alleen te staan. Ze kwamen in het land van Moab. Moab (van zijn vader). De oudste dochter van Lot noemde haar zoon, die verwekt was door haar vader, Moab (Gen 19:37). De Moabieten waren een goddeloos volk. Hun god was de god Kemos. Uiteindelijk sterft Elimelek en later zijn twee zonen. De zegen van God ruste niet meer op hen, ze sterven midden in de overvloed.

 

5 En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man.

In die tijd konden vrouwen niets erven, ze konden alleen de bezittingen van hun overleden man of een ander gestorven familielid beheren voor hun zoons of voor een tweede echtgenoot. Vrouwen konden ook niet zelf hun brood verdienen. Als ze geen man en geen familie hadden, waren ze aan de liefdadigheid overgeleverd.

 

6 Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakten van Moab, want zij had in het land Moab gehoord dat de HEERE naar Zijn volk omgezien had door hun brood te geven.

Naomi heeft gehoord dat God het volk gezegend heeft en er is geen hongersnood meer. Ze besluit terug te gaan.  Zij is een beeld van het volk van God dat kiest uit de wereld te gaan, terug naar het geestelijke broodhuis. Orpa en Ruth, beiden belijden zij God te willen dienen. Daar hebben ze alles voor over, ze verlaten hun huis, hun familie, hun afgoden. 

 

7 Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was, en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda. 8 zei Naomi tegen haar twee schoondochters: Ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Moge de HEERE jullie goedertierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn, en aan mij.

Naomi stuurt haar schoondochters terug naar hun eigen moeder en goden. Naomi bedankt haar schoondochters voor de liefde die ze hebben gegeven aan haar man, zonen en haarzelf.

 

9 Moge de HEERE jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man.  Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen.  1:9 begonnen zij luid te huilen - Letterlijk: verhieven zij hun stem en huilden; zie ook vers 14. 10 En zij zeiden tegen haar: Voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. 11 Maar Naomi zei: Keer terug, mijn dochters! Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, die jullie tot mannen zouden kunnen worden? 12 Keer terug, mijn dochters! Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen: Ik heb hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren, 13 zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren?  Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie: de hand van de HEERE is tegen mij uitgestrekt. 14 Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast

Naomi weet dat het een moeilijke tijd wordt in Bethlehem. In die tijd was het gewoon om met elkaar mee te lopen, afscheid nam je niet in huis. Orpa is een beeld van de Christenen in de eindtijd.  Ze lopen mee, maar zodra ze de grens bereiken dat het moeilijk wordt, willen ze niet meer.

 

2 Timotheüs 3:1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.

God wil dat we ons helemaal aan hem overgeven.

 

15 Daarom zei zij: Zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden.

Keer ook terug, je schoonzuster achterna. 16 Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. 17 Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEERE mag zó en nog veel erger doen: voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u.

Ruth is een beeld van de ware gelovigen, zij klampen zich vast aan God. Veel mensen denken dat de geboden en de beloften van God alleen voor Israël en de joden zijn. Dat zij zich er niet aan hoeven te houden. In de geschiedenis van Ruth zien we dat deze geboden en beloften voor iedereen zijn. Wij mogen allemaal aanspraak maken op de beloften van God en wij allen moeten ons houden aan zijn geboden.

 

18 Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. 19 Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde, toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte, en de vrouwen zeiden: Is dit Naomi? Ze heeft geleden in tien jaar, 20 Maar zij zei tegen hen: Noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. 21 Ík ging vol weg, maar de HEERE heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de HEERE tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft?

Naomi, geeft God de schuld van wat haar overkomen is. Is het niet dat het een gevolg van de zonde is. Ze ging mee weg uit Bethlehem en als gevolg daarvan werd ze niet meer gezegend.

 

22 Zo keerde Naomi terug, en met haar Ruth, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakten van Moab terug. En zij kwamen in Bethlehem, aan het begin van de gersteoogst

Gerst is een beeld van de eerste mensen die geestelijk rijpen om vruchten voort te brengen voor het koninkrijk van God. Gerst overleeft ook droogte, hitte en kou veel beter dan tarwe. Gerst is ook een beeld van Jezus, hij was de eersteling. Voordat de gerst geoogst werd, moest de priester een eersteling opdragen in de tempel. Het beweegoffer, het symboliseerde een wijding een belofte. De gerstoogst is ten tijde van het paasfeest.

 

Greetje Jansen