De vrouw in de Bijbel, Esther (1)

De vrouw in de Bijbel, Esther (1)

In Daniel wordt door God aan de koning doorgegeven dat er vijf opeen volgende rijken zullen zijn. Dit is het tweede grote rijk, het rijk van de Meden en Perzen.

Koning Ahosveros of Xeres, noemt zich koning der koningen. Wie is de Koning der Koningen, Jezus.

Wasthi (of Vasthi), de letter W is het zesde cijfer in het Hebreeuwse alfabet. Zes is het cijfer van een mens.

Over het grote Perzische rijk wordt in de Bijbel over vier koningen gesproken:

Koning Cyrus (Kores) was de Perzische koning die Babylon veroverde en de joodse ballingen terug liet gaan naar Israël.(530 -486 v.Chr.) Zijn graf is in Persepolis.

Koning Darius is zijn kleinzoon over wie we lezen in Daniël 6. De leeuwenkuil waarin Daniél werd gesmeten, stond in zijn paleispark.

Koning Xerxes was zijn zoon. In de bijbel is hij bekend onder de naam van Ahasveros, die zijn vrouw Wasti verstootte en Esther huwde.

Koning Arthaxerxes was zijn zoon en hij was de Perzische koning  die er  voor zorgde dat de tempel in Jeruzalem herbouwd werd (bijna een eeuw na het einde van de ballingschap !)

 

Het verhaal van Esther speelde tussen 500 en 450 voor Chr. In die tijd leefden ook Daniel, Ezra en Nehemia  

 

Koningin Vasthi door Ahasveros verstoten

 

1 Het gebeurde in de dagen van Ahasveros – hij is de Ahasveros die regeerde van India af tot Cusjit toe over honderdzevenentwintig gewesten.

In onze tijd zouden we zeggen van India tot Griekenland.

Jesaja13:19 Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. 20 Niemand zal er verblijven, nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen. Geen Arabier zal daar zijn tent opzetten, en geen herder zal daar neerstrijken. Een beeld van God die ooit eens de wereld “Babylon” zal verwoesten.

 

2 In die dagen, toen koning Ahasveros op zijn koninklijke troon zat die in de burcht Susan was, 3 in het derde jaar van zijn regering, richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren. De legerbevelhebbers van Perzië en Medië, de edelen en de vorsten van de gewesten waren bij hem,

4 terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van zijn koninkrijk liet zien, en de glansrijke luister van zijn grootheid, honderdtachtig dagen.

Drie jaar regeren +180 dagen (half jaar) totaal 3,5 jaar. Jezus was 3,5 jaar bezig met het evangelie verspreiden. 3,5 jaar is 1260 dagen is 42 maanden. Deze tijden zullen we vaker in de Bijbel tegenkomen.

 

Deze koning wilde alle bestuurders van zijn land overhalen om te strijden tegen Griekenland.

Daniel 11:2 Nu zal ik u dan de waarheid bekendmaken. Zie, er zullen nog drie koningen in Perzië aan de macht komen, en de vierde zal grotere rijkdom verwerven dan alle anderen. Als hij sterk geworden is door zijn rijkdom, zal hij allen opzetten tegen het koninkrijk Griekenland.

 

5 Toen die dagen voorbij waren, richtte de koning een maaltijd aan voor heel het volk dat zich in de burcht Susan bevond, van de hoogste tot de laagste, zeven dagen lang in de voorhof van de tuin van het koninklijk paleis.

De voorhof van de tempel was voor iedereen. Daar mochten alle mensen komen, zowel de joden als de heidenen.

 

6 Wit linnen en blauw purperen kleden waren met koorden van fijn linnen en rood purperen stof bevestigd aan zilveren ringen en marmeren pilaren. Rustbedden van goud en zilver stonden op een mozaïekvloer van porfiersteen, marmer, parelmoer en kostbaar gesteente.

Deze kleuren werden ook gebruikt in de tempel.

Exodus 26:1 De tabernakel moet u vervolgens maken van tien tentkleden, van dubbeldraads fijn linnen en blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol. U moet ze maken met cherubs erop, werk van een kunstenaar.

Exodus 26:31 U moet ook een voorhangsel maken, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen; men moet het maken met cherubs erop, werk van een kunstenaar.

De rustbedden geven aan dat er ook gerust kan worden. Straks in de hemel zullen we rust hebben.

 

7 Men gaf te drinken uit gouden bekers, en alle bekers verschilden van elkaar. Er was veel koninklijke wijn, naar het vermogen van de koning.

Alle bekers verschilden van elkaar, beeld van ons mensen. De wijn is het bloed van Jezus, door zijn bloed hebben wij vergeving van zonden.  

 

8 Het drinken nu gebeurde volgens de regel dat er geen dwang mocht zijn, want dit had de koning bevolen aan alle opperdienaren in zijn huis, dat zij moesten handelen naar de wens van iedereen.

Beeld van God, hij dwingt ons ook niet wij hebben een vrije keuze of we verlost willen worden door het bloed van Jezus.

 

9 Ook koningin Vasthi richtte een maaltijd aan, voor de vrouwen in het koninklijk huis dat van koning Ahasveros was.

Vasti vrouw beeld van een religie. We weten dat een vrouw in de Bijbel het symbool is van een religie. Vasthi richt een feestmaal voor zichzelf en de vrouwen (moederkerk en haar dochters) aan, zonder de koning. Deze vrouw/kerk gaat verder zonder God.

Openbaring 17:5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

 

10 Op de zevende dag, toen het hart van de koning vrolijk was door de wijn, zei hij tegen Mehuman, Biztha, Charbona, Bigtha en Abagtha, Zethar en Charchas, de zeven hovelingen die dienden in de tegenwoordigheid van koning Ahasveros, 11 dat zij koningin Vasthi bij de koning moesten brengen, met de koninklijke diadeem getooid, om aan de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen. Zij was namelijk knap om te zien.

De koning laat koningin Vasthi door zeven hovelingen ophalen. Zeven staat voor het getal van de volheid. De tijd is vol, Jezus komt om zijn bruid/gemeente te halen. Ze zou moeten komen met een koninklijke kroon.

Openbaring 2:10b Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

De kinderen van God zullen straks in de hemel bekroond worden.

 

12 Maar koningin Vasthi weigerde te komen op het woord van de koning, dat was overgebracht door middel van de hovelingen. Toen werd de koning verschrikkelijk kwaad en hij ontstak in woede. 13 Toen zei de koning tegen de wijzen, die de tijden kenden (zo immers was de handelwijze van de koning tegenover allen die de wet en het recht kenden,

De gemeente die de bruid van Christus zou moeten zijn, is het niet. Ze heeft Jezus al verworpen als haar verlosser. De kenners van de tijden zijn de profeten, de kenners van die de wet en het recht kennen dat zijn wij. Wij kennen de wet van God, we hebben Zijn woord.

 

14 met name zij die het dichtst bij hem stonden: Carsena, Sethar, Admatha, Tarsis, Meres, Marsena en Memuchan, de zeven vorsten van Perzië en Medië, die het aangezicht van de koning mochten zien en een vooraanstaande positie innamen in het koninkrijk). De koning zei: 15 Wat moet men volgens de wet met koningin Vasthi doen, omdat zij het bevel van koning Ahasveros niet heeft gehoorzaamd, dat was overgebracht door de dienst van de hovelingen?

De koning overlegt met zijn dienaren wat er moet gebeuren met koningin Vasthi volgens de wet. Let op, veel uitleggers zeggen dat de koning dronken is, als dat zo zou zijn zou hij niet in staat zijn om te overleggen met zijn dienaren.

De gelovigen zullen met Jezus het oordeel vellen over hen die niet voor God gekozen hebben.

1 Korinthe 6:2 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

Openbaring 20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang

 

16 Toen zei Memuchan ten overstaan van de koning en de vorsten: Niet alleen tegen de koning heeft koningin Vasthi zich misdragen, maar ook tegen alle vorsten en tegen alle volken in alle gewesten van koning Ahasveros. 17 Het antwoord van de koningin zal namelijk alle vrouwen bereiken, zodat ze minachtend zullen neerkijken op hun man en zeggen: Koning Ahasveros zei dat men koningin Vasthi bij hem moest brengen, maar ze kwam niet. 18 Op deze dag zullen de vrouwen van de vorsten van Perzië en Medië die het antwoord van de koningin hebben gehoord, ook zo spreken tegen alle oversten van de koning, en er zal genoeg reden tot verachting en ergernis zijn. 19 Als het de koning goeddunkt, laat er dan een koninklijk besluit van hem uitgaan dat schriftelijk wordt vastgelegd in de wetten van Perzië en Medië, zodat het niet herroepbaar is, dat Vasthi niet meer bij koning Ahasveros mag komen. En laat de koning haar koninklijke waardigheid geven aan een andere vrouw, die beter is dan zij.

De wet van Meden en Perzen onveranderlijk. Gods wet is onveranderlijk, Zijn wet (denk aan de tien geboden) kunnen wij niet veranderen.

 

20 Wanneer dit bevel van de koning gehoord zal worden, dat hij uitvaardigt in heel zijn koninkrijk – want het is groot – dan zullen alle vrouwen eerbied hebben voor hun man, van de hoogste tot de laagste. 21 Dit voorstel nu was goed in de ogen van de koning en de vorsten, en de koning handelde naar het woord van Memuchan. 22 En hij zond brieven aan alle gewesten van de koning, aan elk gewest in zijn eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal, dat elke man heer en meester moest zijn in zijn huis en overeenkomstig de taal van zijn volk moest spreken.

De koning, God, laat Zijn woord, het evangelie, de hele wereld rondgaan.

Openbaring 14:6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

 

Greetje Jansen