De verloren penning

De verloren penning

Jezus sprak hier, in Lukas 15 drie gelijkenissen. In de eerste gelijkenis vinden wij de Zoon die een verloren schaap zoekt. In de tweede gelijkenis vinden wij de vrouw, de kerk, en zien we het werk van de Heilige Geest. In de derde gelijkenis is de Vader, die zijn verloren zoon vergeeft en weer aanneemt.

 

Al  de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen.

2 En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen.

 

Of welke vrouw, die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt?

9 En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had.

10 Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.

 

Of welke vrouw,…

De vrouw in de Bijbel is een beeld van een religieuze macht. In deze gelijkenis is de vrouw een beeld van de kerk, van de Bruid van Christus, de Gemeente.

 

…die tien penningen heeft en één penning verliest,…

Ze heeft tien penningen. Het is haar bruidsschat, het is voor haar van grote waarde. Tien is het getal van volmaaktheid en volheid. Waarschijnlijk was de penning een munt van vier gram zilver. De waarde van een dagloon van een man.

Ze droeg de munten dan ook om het hoofd, het was een bruidstooi. Het hoofd, bij je hersens, daar denk je mee. Ze heeft, de kerk, dus iets verloren waaraan ze moet denken.

 

…steekt niet een lamp…

Ze had licht nodig, dus het is donker in het huis.

Psalm 18:29

Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.

De lamp staat voor Jezus en de olie in de lamp is een beeld van de Heilige Geest, Jezus is het licht wat we nodig hebben.

Johannes 8:12

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Johannes 12:46

Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.

We hebben licht nodig. Hoe kunnen we dat licht ontvangen? Door Zijn Woord, de Bijbel te bestuderen zullen wij gevuld worden met de Heilige Geest

Psalm 119:105

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad

 

…en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt?

Deze vrouw, deze kerk, gaat het huis vegen. Blijkbaar is het vies, stoffig en vervuild. Het huis moet geschoond worden, ze gaat op zoek naar de verloren penning. Er staat, ze zoekt zorgvuldig, dat betekent dat ze nauwkeurig de Bijbel bestudeerd.

 

9 En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen…

Na lang en zorgvuldig zoeken heeft ze de penning terug. Ze houdt het niet voor zichzelf, ze wil dit delen.

Ze roept, ze is blij en gelukkig, wat verloren was is weer gevonden. Haar vriendinnen en buurvrouwen, dit is een beeld van andere kerken en/of religies.

 

…en zegt: Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had.

Ze vraagt hun blij te zijn, blijkbaar zijn ze niet of geheel niet enthousiast.

Wat denkt u, waar hebben we er tien van in de Bijbel en missen we er één. Eén waaraan we moeten denken.

 

Exodus 20

8   Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.

9   Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,

10 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.

11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die

 

Dit is een gehoorzaamheidsgebod. Zoals Adam en Eva een gebod kregen om niet van de boom van kennis van goed en kwaad te eten, is ook dit gebod voor ons om te gehoorzamen. Dit gebod is al ingesteld in de hof van Eden. Dus het is niet “alleen voor de Joden”. De sabbat is voor alle mensen. Dit is ook het enige gebod wat ook verwijst naar God als de Schepper van hemel en aarde.

 

Greetje Jansen