De rijke man en de arme Lazerus

De rijke man en de arme Lazerus

Deze gelijkenis staat in Lukas 16.

De rijke man is een beeld van: De leiders van Israël. De arme Lazarus is een beeld van de heidenvolken.

 

16:19a  Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen. Een rijke man, dat zijn de joden. Zij hadden het evangelie en Jezus in hun midden. De rijke man ging gekleed in purper en fijn linnen.  Fijn linnen werd alleen gedragen door de priesters. Leviticus 14:4 Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband om wikkelen. Dit is heilige kleding 

 

Purper was kleding voor koningen. Esther 8:15 Mordechai ging bij de koning weg in een blauwpurperen en wit koninklijk gewaad, met een grote gouden kroon en een mantel van fijn linnen en roodpurper. Deze man ging dus gekleed in purper en fijn linnen. Dat betekent dat de man een koning en priester was.

 

De man is een beeld van de leiders van Israël, het woord Jood is afgeleid van Juda. Juda had ook vijf broers, net zoals de rijke man in de gelijkenis. Genesis 35:23 Zonen van Lea: Jakobs oudste zoon Ruben, en verder Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon. Levi is de middelste zoon. Het priesterschap was alleen voor de nakomelingen van Levi. Ook het boek Leviticus (Levi) is het middelste boek van de vijf boeken van Mozes in de Bijbel. Het is een beeld van onze bemiddelaar  Jezus. De koningen kwamen uit het geslacht van Juda, de broer na Levi. Dat is een beeld van een koninklijkpriesterschap.

 

Israël had de opdracht een koninklijk priesterschap te bekleden. 1 Petrus 2:9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,

           

Lukas 16:19b…en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. Het feest van de man is het feest van dagelijkse vergeving door God. Hij had het evangelie en kon dit dagelijks tot zich nemen. Zelfs Jezus was in hun midden. 16:20a En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was,…. De bedelaar lag in zijn poort. In die tijd waren er geen ziekenhuizen en werden de armen onder aandacht van de rijken gebracht. De arme Lazarus lag in de poort van de rijke man. De rijke man loopt elke dag de poort in en uit en ziet de arme Lazarus. Hij stuurt hem niet weg, maar helpt hem ook niet. Lazarus komt van het Hebreeuwse 'Eleazer' en betekent: God is mijn helper.

 

Lukas 16:20b … en die onder de zweren zat.  Zweren staan voor zonde in de Bijbel. Jesaja 1:5 Waarom wilt u nog meer geslagen worden? U gaat gewoon door met uw afvalligheid. Heel het hoofd is ziek, en heel het hart is afgemat. 6 Vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan: wonden en striemen en gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden, en niet met olie verzacht

 

Lukas 16:21a En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen;…

De heidenen wilden ook van het evangelie horen. Lukas 16:21b…maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren.

De honden zijn het beeld van de priesters van de heidenen. Zij probeerden het leed van het volk te verzachten. De Joden zagen de heidenen als onrein. Mattheus 7:6a Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen…

 

De joden gingen er vanuit dat ze behouden waren omdat ze het letterlijke zaad van Abraham waren. Mattheus 3:9 en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.

 

Lukas 16:22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. Nu wordt de arme Lazarus, in de schoot van Abraham gedragen, dicht bij het zaad van Abraham. Lazarus is het beeld van dat wij allen tot het zaad van Abraham gerekend worden. Hij was één met het geloof. Handelingen 3:25 U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Galaten 3:9 Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.

 

Lukas 16:23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot.

 

Nu komt er een ommekeer in het verhaal.

 

Lukas 16: 24  En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.

De rijke man roept niet tot God, hij roept tot Abraham. Hij beroept zich erop het letterlijke zaad van Abraham te zijn en daardoor behouden te zijn. Hij wil zijn vinger in het water dopen om zijn tong te verkoelen.

Het water staat voor de HG en de tong voor het evangelie.

Johannes 7:38  Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Het gaat er nu om dat het jodendom zijn taak heeft laten vallen om het evangelie te verkondigen.

 

Lukas 16:25 Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. 26 En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. De kloof staat als symbool voor de dood. Er is na de dood geen vergeving, ommekeer meer mogelijk.

 

Lukas 16:27 En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. 29 Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. 30 Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. 31 Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan. Het moge duidelijk zijn dat het niet zo helpen als iemand uit de doden zou opstaan. 

Een andere Lazarus is opgewekt door Jezus en wat staat er in de Bijbel geschreven? Johannes 12:10 En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden, 

 

Greetje Jansen