Openbaring H16

Openbaring H16

Lees Openbaring 16

 

Hoofdstuk zestien is een vervolg op het vijftiende, het vertelt ons van de gevolgen als wij én als kerk én als individu het evangelie blijvend afwijzen.

Waar wij de geredden in hoofdstuk vijftien zien staan aan de glazen zee, wat een beeld is van hun karakter, daar zien wij de engelen met schalen gevuld met de plagen over de aarde gaan, het oordeel begint altijd bij het huis van God, (Zijn kerk). Veel van de plagen die hier beschreven worden, tonen een sterke gelijkenis met de plagen die op de Egyptenaren werden uitgestort in het oude testament.

 

De eerste engel

De eerste engel giet zijn schaal uit op de aarde, en er kwamen gezwellen aan iedereen die het merkteken van het beest (de afgodische kerk) had, en die zijn beeld aanbaden. Zijn dit kanker gezwellen zoals deze tekst vaak wordt uitgelegd, of builenpest? Is het een zichtbaar iets, of is het net zo onzichtbaar als het teken wat de volgelingen van het beest hebben? Ik wil er nogmaals op wijzen dat de dingen in het oude testament letterlijk waren, en dat zij in het nieuwe testament en met name in de Openbaring een geestelijke vervulling kennen. Als dit een letterlijke vervulling zou hebben, dan zou het voor de gelovigen makkelijk zijn om te herkennen wie een afvallige was en wie een waar kind van God is. Het zal veel meer zo zijn dat het een geestelijk invulling had en hebben zal, iedereen die satan kiest boven God is dodelijk ziek, vol met gezwellen, hij kan alleen genezen worden door het bloed van het Lam.

 

De tweede engel

Nadat de aarde (de kerk) hun plaag hebben gehad, is het de beurt aan de zee, (de volken). De tweede engel giet zijn schaal uit en de zee wordt bloed als van een dode, en alle levende wezens die in de zee waren stierven. Als de zee hier ook staat voor volken dan zal er een tijd zijn (of geweest zijn) dat de mensen die nog geloof hadden (in de zee waren) óf zich bekeerden, en zich aansloten bij de kerk van Christus óf geestelijk stierven. Waar het bloed van het Lam de kracht heeft geestelijk dode mensen tot leven te wekken, daar zien wij dat dit bloed als van een dode is, dat de dood brengt aan levenden.

 

De derde engel

De derde engel doet ongeveer hetzelfde als  de tweede, hij giet zijn schaal uit op het water, maar ditmaal niet op de zoute zee, maar op de rivieren en de bronnen, het is water dat leven brengt, zoet water. En dit water wat leven zou hebben moeten brengen, wordt ook bloed. Hier gaat het over de kerken en haar leiders die levend water moesten brengen, zij brengen de dood. In vers zes wordt de reden voor deze plaag gegeven, zij hebben het bloed van de heiligen vergoten vandaar dat hun bloed te drinken gegeven wordt. Ik denk niet dat het toevallig is dat juist onder de derde gemeente, de donkere middeleeuwen de grote vervolging van Christenen door de afvallige kerk zijn hoogtepunt bereikt.

 

De vierde engel

De vierde engel giet zijn schaal uit over de zon, en de mensen worden verzengd met vuur, maar de bekering van de mensen vindt niet plaats. Wat of wie is de zon hier? Dat het hier niet om de letterlijke zon gaat is wel duidelijk, heeft het soms te maken met de opwarming van de aarde, waar men zich tegenwoordig zo druk om maakt? Als wij aannemen dat deze engel zijn werk doet tijdens de reformatie van de zestiende en zeventiende eeuw, dan zou die zon moeten staan voor Christus de Zon van onze gerechtigheid. Als het evangelie met Jezus als centraal punt wordt verkondigd, zowel binnen als buiten de kerk, dan zal dat voor ongelovigen en rand Christenen ervaren worden als een vuurgloed waarvoor zij zich willen verbergen. In plaats van zich te bekeren, staat er dat zij God lasteren.

 

De vijfde engel

De vijfde engel giet zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tongen van pijn, en zij lasteren God omdat zij zoveel pijn hadden door de gezwellen, maar bekeren deden ze zich niet van hun werken. De vraag die ons onmiddellijk in het oog springt is waar en wat is de troon van het beest? Wij weten uit de voorgaande hoofdstukken dat de troon van God in de hemel is, en wel in het hemels heiligdom. Wij weten ook dat satan en het beest dat hij hier gecreëerd heeft op de aarde macht uitoefenen. Als wij dat allemaal op een rij zetten, en wij zien dat er maar één religieuze macht op deze aarde is waarvan het hoofd op een troon zit, dan ontkomen wij er haast niet aan dan te verwijzen naar de paus van Rome. Hoe is het dat zijn rijk verduisterd wordt, valt alle elektriciteit uit?

 

U ziet dat als wij dit letterlijk uitleggen wij tot vreemde conclusies kunnen komen, de geestelijke uitleg zal meer licht geven op deze vraag. Er is geen groter duisternis dan wanneer wij het licht van Gods woord afwijzen. Het licht wat tijdens de reformatie aan de hele Christelijke wereld aangeboden is, is door een groot deel van de kerk afgewezen, het is pas als wij het licht van het evangelie aannemen en er naar willen leven dat er licht op ons pad zal zijn, zo is het ook met deze macht, de duisternis waarin men leeft is een duisternis die men zelf gekozen heeft.

 

De zesde engel.

Waar  de derde engel zijn schaal uitstort op alle rivieren en bronnen, daar doet deze vijfde engel dat op een specifieke rivier. Deze rivier wordt hier de Eufraat genoemd. De Eufraat is de rivier waar de grote stad Babel aan lag, Babel kon als stad alleen maar bestaan door het water van deze rivier, de stad ligt in een dorre  woestijn. Ligt de vervulling hiervan in het feit dat Sadam Hoessein een deel van de rivier een andere loop heeft gegeven om de moerassen droog te leggen ten zuiden van deze plaats? Of zou het zo zijn dat die stad Babel het huidige Babylon is, die grote wereldwijde stad van de afvallige kerk, en dat dan die rivier de Eufraat de mensenmassa’s zijn die haar verlaten en haar niet meer willen dienen?

Het opdrogen van deze rivier gaat gepaard met het voorbereiden van de komst van de koningen van de opgang der zon, nee dit zijn niet de chinezen en de japanners, maar dit is Christus die komt met Zijn heilige tienduizenden engelen, dit is de wederkomst.  De reactie van de draak, het beest en de valse profeet is dat zij een leer (de kikkers komen uit hun mond, waarmee zij spreken) gaan verkondigen die alle mensen onder één noemer gaan brengen. Satan verzamelt net als God zijn volgelingen voor de laatste grote slag in dit conflict dat hier omschreven wordt als (H) Armageddon. Dus toch nog een grote oorlog, in en om Israël met eindeloos veel soldaten en bommen en granaten?

 

Armageddon

Wat is dat Armageddon toch, er staat heel weinig over in de bijbel, en de vuistregel is, des te minder er over wordt geschreven des te meer wij mensen er over fantaseren. Over dit onderwerp is veel geschreven er zijn zelfs films over gemaakt, het wordt altijd in verband gebracht met het einde van de wereld, is dat terecht?

 

Laten wij eerst maar zien wat die naam betekend, dat is vaak verhelderend. De naam bestaat uit twee delen, de eerste is Har, dat betekent in het Hebreeuws berg, Mageddon komt van het woord Meggido. Dit is een laagvlakte in het noorden van Israël. In de tijd van de Koningen van Israël was dit een plek waar al de grote oorlogen tussen de koningen van het noorden (Babel) en de koningen van het zuiden (Egypte) werden uitgevochten. Ten noorden van deze vlakte ligt een hoge berg (Har) dat is de berg Karmel. De naam is Har-Meggido of de berg van Meggido. Op deze berg is door de profeet Elia een geestelijke en letterlijke strijd gestreden tegen de priesters van Baal en Astarte aan de ene kant en de aanbidders van de God van Israël aan de andere (Zie 1Koningen 18:20-46). Dus ja het gaat om het einde der wereld, en ja het zal de grootste strijd zijn die ooit gestreden is. Maar nee het is geen letterlijke oorlog, het is net als toen een strijd over wie wij zullen dienen, de Schepper God, of de vernietiger god (satan), en de god die met vuur zal antwoorden die is de ware god. Als dat vuur de zonden wegbrandt uit de mens dan is dat het vuur van God (de uitstorting van Zijn Geest), doodt het de mensen dan is dat het vuur van de tegenstander. Wij moeten nu echt kiezen wie wij dienen zullen, God of satan.

 

De zevende engel

De zevende engel giet zijn schaal uit in de lucht. Wij hebben het land gehad, de zee, en nu de lucht. De reactie hierop komt van de troon in de hemel, waar wij een stem horen. Die stem zegt woorden die Hij al eerder heeft gesproken, twee duizend jaar geleden aan een kruis, men hoort de stem roepen “het is geschied”. De tijd is verstreken, de laatste engel is geweest de wereld stort ineen, er is bliksem, donder, stemmen en een grote aardbeving, allemaal dingen die wij ook bij het geven van de wet op de Sinaï zagen, ook nu gebeurt het als God Zich openbaart bij Zijn wederkomst. De grote stad van satan, Babylon valt uiteen in zijn drie componenten. Het is tijd voor Babylon om de beker van de toorn van God, die Jezus voor alle mensen heeft willen drinken, zelf gaat drinken. Er gebeurt nog een bijna onbegrijpelijk ding, er vallen hagelstenen van een talent zwaar, wat moeten wij daarvan denken?

 

Het kunnen welhaast geen letterlijke stenen zijn, zij zouden tussen de dertig en de veertig kilo moeten wegen, en hoewel voor God niets onmogelijk is, mogen wij ons afvragen, wat is de zin?  Toen Jezus op aarde was en hij Zijn gelijkenissen over de wederkomst vertelde was er ook één bij over de talenten. In deze gelijkenis zijn drie mensen die talenten toevertrouwd worden, een talent aan geld. Zilver of goud, was vijftien jaarlonen van een arbeider waard. Als Jezus weerkeert op de wolken, en Hij vraagt verantwoording van de talenten die wij van hem gekregen hebben, dan zullen die talenten verpletterend zwaar zijn voor hen die daar geen verantwoording voor af kunnen leggen. Maar ook in die tijd zien wij dat de mensen God blijven lasteren, zelfs als zij oog in oog staan met hun Schepper blijven zij God vervloeken.

 

Het is misschien goed om onze positie te bepalen voordat het zover is, zodat wij onze God in vrede kunnen ontmoeten.

 

De volgende drie hoofdstukken gaan over het oordeel van Babel en iedereen die daarin heeft willen wonen.

 

Piet Westein