Openbaring H12

Openbaring H12

Lees Openbaring 12

 

De vrouw

Het hoofdstuk begint met een teken dat aan de hemel gezien wordt, en het is een bijzonder visioen dat Johannes nu ziet. Het gaat over een vrouw die met de zon bekleed is, de maan is onder haar voeten en er is een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Daar de vrouw in de profetie altijd op een kerk of een religieuze macht slaat moet dat hier ook zo zijn. Het gaat hier niet om Maria de moeder van Jezus, zoals sommigen geloven, het gaat hier om de kerk van God door alle eeuwen heen. De kerk heeft vanaf Adam altijd uitgekeken naar de komst van de beloofde Messias, zij was als het ware zwanger van Hem die komen zou. De zon waarmee zij bekleed is wijst op Christus, Hij is het Licht der wereld, de zon van onze gerechtigheid. De maan waarop de vrouw staat is de Bijbel, het woord van God. Zolang zij hierop staat is zij door de draak (satan) niet te overwinnen. De sterren op haar hoofd zijn volgens Openbaring 1:20 de engelen van de gemeente. Het getal twaalf (sterren) wijst naar het feit dat het iedereen in de gemeente aangaat (twaalf stammen, twaalf apostelen).

 

De draak

 

Hoewel de Almachtige God met de geboorte van de Messias een nieuw hoofdstuk begint in de heilsgeschiedenis van deze wereld, zit de draak niet stil. Hier wordt hij beschreven als rossig (eigenlijk vuurrood), hij heeft zeven koppen. Hij, satan, heeft net als God zeven tijdperken hier op aarde, iedere keer als God Zijn gemeente hier op aarde nieuw leven inblaast (de zeven gemeenten) hervat ook satan zijn pogingen om deze vrouw (gemeente) te verleiden tot zonde. De draak heeft tien horens, het getal tien staat in de Bijbel vaak voor het geheel, of allemaal. Een hoorn wijst altijd naar een koning of een politieke macht, alle heersers vallen onder satans macht. Het vreemde is dat er maar zeven kronen zijn, de kronen staan dan ook op de koppen van de draak, en niet op de horens, het gaat net als met de gemeenten van hoofdstukken twee en drie om zeven tijdperken, waarin satan misbruik maakt van de machthebbers van deze aarde om Gods kinderen te vernietigen. Er staat dat zijn staart een derde van de sterren meesleepte en op de aarde wierp. Wij weten inmiddels dat sterren in de profetie staan voor engelen, als satan de hemelse gewesten verlaat weet hij een derde van de engelen te overtuigen om God te verlaten en hem te volgen naar deze aarde.

 

De grote strijd

Er staat dat de draak vóór de vrouw stond om haar Kind (Christus) dat zij baren zou te verslinden. Dat was niet alleen toen Jezus geboren werd en Herodes alle kinderen in Bethlehem liet doden. Vanaf de verleiding van Eva heeft satan altijd geprobeerd het heilsplan van God te blokkeren. De Zoon die geboren werd zou over de hele wereld heersen, maar voor die heerschappij moeten wij wachten tot de wederkomst. Nu is Hij bij de Vader en buiten het bereik van satan. De vrouw (de gemeente van Jezus) daarentegen zou 1260 jaar lang door satan en zijn aanhangers worden vervolgd. Maar God had hun een plaats bereid in de woestijn, waar zij zouden kunnen overleven, zij het in moeilijke tijden.

 

Strijd in de hemel

En er kwam oorlog in de hemel: Michael en Zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Hier hebben wij te maken met een zeer bijzonder oorlog, maar wie zijn de tegenstanders? De oorlog is in de hemel, er zijn twee legers, de één wordt geleid door Michael, Zijn naam betekent Hij is die God is. Hier hebben wij te maken met de eeuwige God die voor Zijn engelen kinderen verschijnt als engel. Hij is de leider van de hemelse legermachten. De duivel of satan, de oude slang, de tegenstander van God begint een opstand in de hemel, hij wil de plaats van God innemen voor zichzelf. Dit is niet een oorlog met bommen en granaten, er vallen geen doden of gewonden, dit is een oorlog met argumenten. De argumenten die de duivel aanvoert overtuigen een derde van alle engelen om hun leider te volgen. Maar waarheen?

 

In de hemel konden zij niet blijven, God wees hen een plaats aan op een planeet die nog woest en leeg was, daar mochten zij verblijven. Tot de dood van Christus had satan nog toestemming om van tijd tot tijd in de hemel te verschijnen (zie Job 1: 6 en 7). Met het offer van Jezus is er een einde gekomen aan de heerschappij van satan, de toegang tot de hemel is hem ontzegd, het oordeel over hem is vast besloten. De uitvoering van dat vonnis laat nog op zich wachten tot Jezus komt. Tot die tijd zal satan rond gaan als een brullende leeuw, hij probeert iedereen mee te slepen in zijn ondergang.

 

Strijd op aarde

De strijd van de draak tegen Christus krijgt nu zijn vervolg hier op aarde. De Messias kan hij niet meer raken die is in de hemel, maar Zijn bruid, de kerk, is hier op de aarde en wordt door de duivel vervolgd.

 

Er staat dat de vrouw twee vleugels krijgt als van een arend. Nu weten wij dat het geen echte vrouw is en ook geen echte vleugels. Laten wij zien wat er met het volk van Israël gebeurt als zij in de woestijn zijn, veertig jaar lang. Hier zegt God tegen het volk dat hij hen op adelaars vleugelen gedragen heeft in de woestijn. (Exodus 19 : 4). Dit is een beeld van een waakzaam God die over Zijn kinderen waakt en hen beschermt, satan kan al zijn listen aanwenden, maar de kerk van Christus vernietigen kan hij niet. De tijd van deze verschrikkelijke strijd wordt hier ook weer omschreven met een tijd, tijden en een halve tijd (een tijd is een jaar, tijden twee jaar, een halve tijd een half jaar, bij elkaar drie-en-een-half jaar, of 1260 dagen. Dat is profetisch 1260 jaar, dit is de lange tijd van de middeleeuwen wanneer de satan zijn doel lijkt te hebben bereikt, en de kerk op sterven na dood is. 

 

De waterstroom

Terwijl de ware kerk van Christus ondergronds is gegaan, (in de woestijn) werpt de draak een stroom van water uit zijn bek achter haar aan. Water staat in de profetie voor massa’s mensen, dat zij uit zijn bek komen wil zeggen dat het mensen zijn die de leer van satan verkondigen, deze mensen proberen de kerk met hun leer te infiltreren. Hoe lost God dit probleem op? De tekst zegt dat de aarde de vrouw te hulp komt, hij opent zijn mond en verzwelgt de stroom. Wat de wateren zijn weten wij inmiddels, (mensenmassa’s) maar waar is de aarde een beeld van? De oude wereld (Europa) was vol met volken die vrijwel allemaal luisterden naar een afgodische leer. Amerika daarentegen was nog een grotendeels onontgonnen gebied en niet onder de knoet van een macht die kerk en staat beheerste. De kerk kon zich voor een tijd min of meer veilig wanen.

 

De eindstrijd

De draak kent echter geen rust als het er op aankomt om de kerk van Christus te bestrijden. Vers achttien zegt dat de draak (satan) heengaat om de overigen van haar nageslacht te bestrijden. Deze groep wordt omschreven als, zij die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Er moet hier op aarde in deze eindtijd een kerk zijn die de nadruk legt op het houden van al Gods geboden, en die Jezus als het middelpunt van hun getuigenis hebben. Ik zou zeggen als u die kerk kent sluit u er dan bij aan nu wij de tijd nog hebben, maar weet wel dat u dan de satan als woedende tegenstander krijgt. Wat hij precies gaat doen zien wij in hoofdstuk dertien.

 

Piet Westein