Gemeente van Christus

Gemeente van Christus

Wat of wie is de gemeente van Christus? Is de gemeente ontstaan in het nieuwe testament of is die er al vanaf de schepping.

 

Als wij bij de schepping beginnen, dan zien wij direct bij de formatie van Adam dat God met zijn Geest in hem neerdaalt. God blaast zijn levensadem in de mens, en zo wordt de mens een levende ziel. God, wonend door Zijn Geest in de mens is de ware gemeente van God of van Christus. Hij heeft gemeenschap met de mens door zijn Geest.

 

Als wij naar de formatie van Eva kijken dan wordt het nog duidelijker. God doet Adam op een vrijdagmiddag in een diepe slaap vallen, dan opent Hij zijn zij en uit die zijde komt zijn bruid. Adam roept dan, dit is nu been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Zij is van hem want zij is uit hem genomen.

 

De vrouw is in de profetie een beeld van een religieuze macht. Bij de schepping is er slechts één vrouw dat is Eva, zij is in de eerste profetie automatisch een beeld van de bruid van Christus of de gemeente.

 

Er zijn duidelijke parallellen tussen de bruid van de eerste Adam en de tweede, Christus. Bij de eerste Adam wordt de zij geopend en daaruit komt zijn bruid, dat gebeurt op een vrijdagmiddag. Zo ook bij de tweede Adam, ook Hij valt in een diepe slaap (sterft) ook hier op een vrijdagmiddag. Zijn zij wordt geopend en daaruit komt zijn bruidsgemeente, geboren uit water en bloed.

 

De eerste bruidsgemeente, Eva, stelt haar man teleur door naar een ander (satan) te luisteren, Zo ook met de gemeente van Christus. Ook zij dwaalt af, en verloochent haar Man, ook haar strijd is met de draak dat is de oude slang. De eerste Adam volgt zijn bruid in de zonde om haar niet te verliezen, de tweede Adam neemt de zonde van zijn bruid op zich en sterft voor haar zodat zij kan leven.

 

Buiten deze twee parallellen kunnen wij ook b.v. nog naar het verhaal van Noach kijken, die in opdracht van God de ark bouwt. De ark wordt in drie lagen gebouwd, die kunnen wij zien als de drie-eenheid, één God drie openbaringsvormen, Vader, Zoon en Geest, één ark, drie verdiepingen. In de zijkant van de ark is een opening gemaakt waaruit na de zondvloed de nieuwe gemeente komt. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zijn hier symbolisch vertegenwoordigd in de ark. De drie-eenheid draagt de gelovigen over de golven die deze aarde reinigen van de zonden die er op rusten. De gemeente (Noach en zijn gezin) moeten de aarde vullen met wezens die God dienen.

 

Waar Adam en Noach de opdracht kregen om de aarde te vullen met mensen, daar krijgt de gemeente van Jezus Christus de opdracht om uit te gaan in de al bewoonde wereld om het woord van God te verkondigen aan alle bewoners van de aarde. Zij moeten het evangelie verkondigen en de mensen winnen voor een nieuwe wereld waar gerechtigheid woont.

 

Dit is de opdracht van iedereen die lid is van de gemeente van Christus, daarom ook de opdracht van u en van mij.

Gemeente van Christus zijn in een wereld waar satan de baas speelt, hoe doe je dat? Toen Jezus zijn discipelen uitzond met de boodschap van het nieuwe koninkrijk, zei Hij: Zie Ik zend u als schapen onder de wolven. Het is dus kennelijk een gevaarlijke zaak om als gemeente van God te functioneren in het koninkrijk van de tegenstander. Vervolging en dood zijn het risico geweest vanaf het moment dat Abel zijn leven gaf voor zijn geloof, tot de huidige dag. 

 

Dat mag ons niet beletten om door te gaan met de verkondiging van het evangelie aan alle stam en taal en natie. De Heilige Geest die Adam en de eerste gemeente zo overduidelijk kregen, moeten wij die niet ook eerst krijgen voor wij ons gemeente van Christus mogen noemen? Het antwoord is niet simpel ja of nee. Die Geest van God werd aan Adam gegeven in al Zijn volheid, 

 

Hij bedekte hem als een kleed. Ook op de pinksterdag waren daar de uiterlijke tekenen van die Geest, vuur en wind. Die tekenen zijn slechts korte tijd zichtbaar geweest, terwijl die Geest toch altijd door de gelovigen is blijven werken, en de gemeente altijd heeft geleid in haar pogen dat koninkrijk van God hier op aarde gestalte te geven. Wij kunnen dus niet zeggen dat als de uiterlijke tekenen van de Geest afwezig zijn dat wij die Geest niet hebben! 

 

De Geest werkt altijd aan iedereen, anders zou niemand zich ooit kunnen bekeren. Het is door het werk van de Geest in de zondaar dat die mens de aandrang voelt tot bekering. De Geest is gegeven om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is aan de Geest zelf om de uiterlijke tekenen te gebruiken, als dat op dat moment de meest geschikte manier is om het koninkrijk te verbreiden. Kunnen wij dan niets doen om die Geest in groter kracht door ons te laten werken? Zeker wel als wij ons openstellen voor zijn werking, en willen leven naar Gods wetten, instellingen en verordeningen, dan zal er voor Hem meer ruimte zijn om zich in ons leven te manifesteren. De Geest gebruikt het Woord, maar dan moeten wij dat woord wel kennen en er naar leven.

 

Maar het moet duidelijk zijn dat wij niet worden behouden door het werk van de Geest in ons, maar door het werk dat God vóór ons gedaan heeft door zijn Zoon aan het kruis. Wij kunnen en mogen elkaar dus niet oordelen door uiterlijkheden als tongentaal of het genezen van zieken, hoewel zij tekenen van de Geest kunnen zijn. Wat wel van ons gevraagd wordt, is het onderscheiden van geesten, en die kunnen wij onderscheiden door ze te toetsen aan de bijbel.

 

Het werk van de Geest is dus niet beperkt tot een kerk, maar is altijd wereldwijd. Wat die Geest wél doet is dat Hij ons zal leiden in alle waarheid. Als wij allemaal luisteren naar dezelfde Geest zal Hij ons dus wel naar hetzelfde punt voeren, waardoor wij elkaar zullen herkennen als broeders en zusters in Christus. Wij zullen hetzelfde geloven, en hetzelfde nastreven, en uiteindelijk zitten aan de voeten van dezelfde Heer.

 

 

P.S.

Eerste gemeente is de bruid van Adam, zij wordt uit hem genomen en is van hem. De opdracht die God hen geeft is bevolk deze wereld en onderhoud hem. Tweede gemeente Noach en zijn gezin. Komen uit de (zijde van de) ark. Zij krijgen dezelfde opdracht als Adam en Eva, bevolk deze wereld. Derde gemeente, de nakomelingen van Abraham. Ook hier gaat het om nakomelingen, maar hier zegt God “Ik zal uw nakomelingen maken als de sterren des hemels en het zand der zee.” De vierde gemeente is de kerk die door Jezus geroepen wordt om uit te gaan in de hele wereld en alle volken tot Zijn discipelen maken. 

 

Hier ontmoeten de typen van de eerste en de tweede gemeente hun antitype. Ook de zij van Jezus wordt op een vrijdagmiddag geopend en daar komt Zijn bruid uit, geboren uit water en bloed. Zij moeten hen leren alles wat Jezus hen heeft geboden. Dat is de hele Godsopenbaring vanaf het begin van de schepping.

 

Geen van de geroepen gemeenten voldoet volledig aan de oproep van God. In de openbaring van Johannes zien wij dat God zeven maal opnieuw moet beginnen, en ook de laatste gemeente is niet vlekkeloos rein. Zij is net als Adam en Noach naakt en moet door God bekleed worden. De uiteindelijke belofte is wel dat er tenslotte een schare zal zijn die niemand tellen kan, er is ruimte genoeg voor ons allemaal.

 

Piet Westein