De Geest van God

De Geest van God

De plaats van Gods Geest in de Bijbel wordt meteen duidelijk wanneer we kijken naar het eerste en het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Genesis 1:2….’Gods Geest zweefde over het water’. Openbaringen 22:17:‘De Geest en de bruid (Jezus) zeggen: “Kom!” ‘ 

 

Behalve over de Vader en over Jezus, staat er ook veel informatie over de Geest van God in de Bijbel. De Geest van God is ook van groot belang. Het is zelfs zo dat het christenleven alleen mogelijk is dankzij de Geest, onze goddelijke Helper. Hoe meer ruimte we geven aan Hem om ons te leiden en te vervullen, hoe groter ons zicht op Jezus Christus wordt en hoe dichter we bij de hemelse Vader komen.

 

De Vader is de ongeziene, alomtegenwoordige Bron van alles, geopenbaard in en door de Zoon, te ervaren in en door de Heilige Geest. De Zoon gaat uit van de Vader en de Geest gaat uit van de Zoon. 

 

De Heilige Geest is Gods Kracht in actie! Mensen kunnen de Geest van God niet zien, die net als de wind onzichtbaar, onstoffelijk en krachtig is. Maar de Geest van God heeft wel een zichtbaar effect. Micha 3:8 “ Ik (Micha) ben vervuld van kracht, ik heb de Geest van de Heer”.

 

 Lucas 1:35 waarin de engel tegen Maria zegt:”De Heilige Geest zal over je komen en de Kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het Kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God”.  

 

Matteüs 3:16,17 ‘Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem:”Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde!” 

 

Handelingen 2:2-4 ‘Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze (de discipelen) zich bevonden, geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven.’

 

De Geest van God bevestigt in ons hart dat God onze hemelse Vader is. Galaten 4:6…God heeft ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die Abba, ‘Vader’ roept.

 

De Heilige Geest is God Zelf die tastbaar in en bij je is, voor altijd. Hij helpt je om God te ervaren als een realiteit, en Hij moedigt je aan om te leven zoals God het wil: in liefde, waarheid, vrede en vreugde. De Heilige Geest is je Helper, je Gids, je Vriend en je Bron van liefde en kracht.  Het leven als christen is slechts mogelijk door de werking van de Heilige Geest. Hij bewerkt een verandering in ons karakter met als gevolg dat liefde, vreugde en vrede in ons leven zichtbaar worden. Hij wil ons leven leiden.

De Heilige Geest is een geschenk aan alle mensen die geloven dat onze redding in Jezus Christus is. Op het moment waarop een mens tot geloof komt, neemt de Geest van God inwoning in ons. Er worden verder geen voorwaarden gesteld aan dit geschenk (Johannes 7:37-39). 

 

In Matteüs 28:19 zegt Jezus tegen de discipelen: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”.

 

Mijn wens voor u Dat de genade van de Here Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest met u zullen zijn.’ (2 Korintiërs 13: 13/14) 

 

Gerda Huizinga