1. De doden zijn dood

1. De doden zijn dood

Genesis 3

19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.

 

Genesis 4

10 En Hij zei: Wat hebt u gedaan! Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept.

                      

God kwam van de Hemel om Kain te vragen wat er gebeurd was. Natuurlijk wist God wat er gebeurd was maar hij komt zelf bij de mensen om te vragen. In deze tekst is het duidelijk dat Abel niet in de Hemel is, God hoort de stem/roep van het bloed van Abel van de aardbodem

 

Prediker 9

5 Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten.

6 Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Zij hebben geen deel meer, voor eeuwig, aan alles wat er onder de zon plaatsvindt.

10 Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat.

 

Psalm 115

17 De doden zullen de HEERE niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn.

 

Psalmen 146

4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

 

Handelingen 2

29 Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is.

34 David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand.

 

 

De levensgeest wordt door God gegeven en genomen

 

Genesis 2

7 toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.

 

Prediker 3

19 Want wat de mensenkinderen overkomt, overkomt ook de dieren. Hun overkomt een en hetzelfde. Zoals de een sterft, zo sterft de ander, en zij hebben alle een en dezelfde adem. De mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig.

20 Zij gaan allen naar één plaats: zij zijn allen uit het stof en zij keren allen terug tot het stof. Wie merkt op  de adem van de mensenkinderen naar boven stijgt en de adem van de dieren naar beneden daalt naar de aarde?

 

 

Prediker 12

5 b– de mens gaat immers naar zijn eeuwig huis: rouwklagers doen de ronde in de straat – 6 voordat het zilveren koord verwijderd wordt en de gouden oliehouder verbrijzeld, de kruik bij de bron stukgebroken wordt en het rad bij de waterput verbrijzeld, 7 stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft.

 

Jacobus 2

26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.

 

Let op de adem, levensgeest keert terug naar God. Het lichaam zonder geest is dood. God geeft de levensgeest aan de mensen. En God neemt de levensgeest weer terug, in bewaring tot op de dag van de opstanding. Er wordt hierover in de Bijbel geen onderscheid gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen.

 

 

De moordenaar aan het kruis

 

Lukas 23

42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.

 

Let op: de moordenaar wist dat Jezus niet gelijk naar de Hemel ging, hij vroeg duidelijk, denk aan mij als U in de Hemel bent. Jezus ging ook nog niet naar de Hemel. Zie de tekst hieronder.

 

Johannes 20

17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’

 

Lukas 23

43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

 

Hier lijkt het of Jezus zegt dat de moordenaar meteen met hem in de Hemel zal zijn. De Bijbel is geschreven in het Hebreews. Er werden geen leestekens gebruikt. Die zijn pas later er ingezet. Daarbij is de komma voor heden gezet, ipv na heden.

Jezus zei: “Voorwaar, heden  zeg ik u (ik zeg u nu, ik zeg u op dit moment), u zult met Mij in het paradijs zijn.”

Tevens zou het niet eens kunnen. Jezus stierf op vrijdag ten tijde van het avond offer. Let op, het offer was niet meer nodig, Jezus was het offer, de offers in de tempel waren een beeld van het grote offer Jezus.

Hij ruste op de sabbat in het graf en op zondagmorgen stond hij weer op uit het graf. Daarna bleef hij nog een tijdje op aarde, zie Johannes 20:17. Dus hij kon niet eens met de moordenaar in de Hemel zijn.

 

Filippenzen 1

21 Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.

22 Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk;https://www.biblija.net/images/opomba.gif en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.

23 Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaanhttps://www.biblija.net/images/opomba.gif en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste,

24 maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u.

https://www.biblija.net/images/opomba.gif 1:22 vruchtbaar werk - Letterlijk: vrucht van werk.

https://www.biblija.net/images/opomba.gif 1:23 heen te gaan - Letterlijk: losgemaakt te worden

 

Deze tekst heb ik nog toegevoegd. Hier lijkt het of Paulus als hij sterft, meteen naar Jezus zal gaan. In feite is het ook zo. Omdat de dood een onbewuste toestand is,  zal hij niet merken dat hij dood is. Dus hij sterft en daarna is meteen de opstanding. Waar in we roepen:

 

1 Korinthe 15

55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

 

Greetje Jansen