Advent is dromen dat Jezus zal komen (1)

Advent is dromen dat Jezus zal komen (1)

ADVENT IS DROMEN DAT JEZUS ZAL KOMEN...

 

In de adventtijd  vertellen we  verhalen

over de herders en sterren, een stal en een kind.

Omdat het kerstfeest weer begint.

Advent is de periode die vooraf gaat aan kerst. Een tijd van verwachting; van voorbereiding op de komst van Jezus.

Afgelopen weekend is in veel kerken de eerste adventskaars  aangestoken.

Het licht van de kaars staat symbool voor Jezus Christus: het Licht van de wereld.

We zijn geneigd om alleen maar terug te kijken in de Adventtijd: wat gebeurde er ruim 2000 jaar geleden in en rond Bethlehem? Laten we dat vooral niet vergeten!

Maar durven we ook vooruit te kijken?

 

Advent is dromen dat Jezus zal komen...

 

Kerstfeest wordt ook wel het feest van de hoop genoemd. Het is het feest van de gekomen Verlosser: Jezus Christus. Zijn eerste komst heeft vrede met God gebracht voor ieder mens die Hem aanvaardt als de Verlosser van zonden.

 

Vlak voor zijn dood en opstanding beloofde Jezus Christus dat Hij terug zou keren (Johannes 14:3). Direct na zijn hemelvaart ( Handelingen 1:1-11) werden de apostelen opgeschrikt door de verschijning van twee goddelijke boodschappers die hen verzekerden dat “deze Jezus, die van jullie is opgenomen naar de hemel, op dezelfde wijze zal terugkomen!”(vers 11) 

Zij bevestigden Jezus’ belofte dat Hij terug zou komen en beschreven hier de wijze waarop zijn terugkeer zou geschieden.  Zij gebruiken het woord “erchomai” als zij over die wederkomst spreken. Erchomai betekent: van een plaats naar een andere komen; in het openbaar verschijnen; zich tonen. De wederkomst van Christus zal dus een zichtbare wederkomst op aarde zijn.

 

De wereld van nu vindt het idee van de wederkomst van Christus nog steeds bespottelijk. Niettemin vormt deze boodschap de kern van het Evangelie van het Koninkrijk van God!

 

Al 6000 jaar lang heeft God de eigenwijze, opstandige en misleide mensen iedere kans gegeven om zich tot Zijn levenswijze van vrede en geluk te keren. In plaats daarvan hebben de mensen hun Schepper de rug toegedraaid – zij hebben geweigerd de levenswijze te volgen die de vervulling van hun wensen gebracht zou hebben. De mensen gaan door met middelen uit te denken die nu alle leven dreigen weg te vagen!

 

De meeste mensen hebben weinig of niets over de “dag des Heren” gehoord. Toch wordt deze dag beschreven in meer dan 30 verschillende profetieën in zowel het Oude als in het Nieuwe Testament (Bijv. Joël 2:31, 1 Thess. 5:2,3)

 “Het is een dag van dikke duisternis, donkerheid en zwarte wolken” (Joël 2:2; Zefanja 1:15) en komt als een dief in de nacht (1 Thess. 5:2).

 

 

De “dag des Heren” heeft twee kanten:

- voor de goddelozen een dag van toorn. De volkeren zullen geoordeeld worden.

- voor de gelovigen een dag van verlossing. Een geweldige dag voor degenen die in Hem geloven!

Het Licht zal over de schepping komen. Dit is Jezus Christus die de Grote Strijd voor ons heeft gewonnen door te sterven voor onze zonden aan het kruis en de dood heeft overwonnen.     Hij zal voor eeuwig onze Koning zijn!

We mogen hoopvol uitzien naar die dag, mits je kiest voor Jezus Christus als je Verlosser en Zaligmaker!

 

Jullie moeten net zo zijn als Ik, de Mensenzoon, want Ik ben niet gekomen om Mij te laten dienen. Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor vele mensen (Matteüs 20:28).

 

ADVENT IS DROMEN DAT JEZUS ZAL KOMEN...

 

Gerda Huizinga