Advent is dromen dat Jezus zal komen (5)

Advent is dromen dat Jezus zal komen (5)

DE WEDERKOMST VAN JEZUS, IS DE HOOP UIT ALLE EEUWEN.

 

DE PROFETIEËN GAAN IN VERVULLING.

Door de hele Bijbel heen zien we verwijzingen naar de komst van de Messias. Er is hoop en verlangen naar zijn komst. Over deze komende Messias zijn veel profetieën gedaan in het Oude Testament, hij zou een sleutelrol gaan vervullen in de geschiedenis van de mens. Jezus vervulde meer dan honderd van deze profetieën tijdens zijn leven, dood en opstanding.

 

 De meeste profetieën zijn honderden jaren voor die tijd opgeschreven. De nauwkeurigheid is op zijn zachtst gezegd, opvallend!   Hier volgen de profetieën die het duidelijkst  zijn over de geboorte van Jezus:

Jesasja 7:14 “Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind Immanuël noemen (dit betekent: God is met ons)”.

Jesaja 9:5 “Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst.”

Micha 5:1 “Bethlehem in Efrata, u bent één van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze Koning van wie de oorsprong in lang vervlogen tijden ligt.”

Hieronder staan nog meer profetieën die door Jezus komst in onze wereld zijn vervuld. Hierdoor staat vast dat Jezus de Messias is. De profetieën vertellen ons ook meer over de identiteit van Jezus en de reden van zijn komst naar de wereld.

 Onderwerp

Profetie

Vervulling van de profetie

1. Zaad van de vrouw

Genesis 3:15

Galaten 4:4

2. Afstammeling van Abraham

Genesis 12:3

Matteüs 1:1

3. Afstammeling van Isaak

Genesis 17:19

Lucas 3:34

4. Afstammeling van Jacob

Numeri 24:17

Matteüs 1:2

5. Afstammeling van Juda

Genesis 49:10

Lucas 3:33

6. Afstammeling van Isaï

Genesis 11:10

Romeinen 15:12

7. Afstammeling van David

Jeremia 23:5-6

Matteüs 1:1

8. Gezalfd en eeuwig

Psalm 45:6-7; Psalm 102:25-27

Hebreeën 1:8-12

9. Geboren in Bethlehem

Micha 5:1

Lucas 2:4-5, 7

10. Tijd van zijn geboorte

Daniël 9:24-27

Lucas 2:1-2

11. Geboren uit een maagd

Jesaja 7:14

Lucas 1:26-27, 30-31

12. Aanbeden door herders

Psalm 72:9

Lucas 2:8-15

13. Uitroeiing van kinderen

Jeremia 31:15

Matteüs 2:16-18

14. Vlucht naar Egypte

Hosea 11:1

Matteüs 2:14-15

15. De weg bereid

Jesaja 40:3-5

Lucas 3:3-6

16. Voorafgegaan door een voorbode

Maleachi 3:1

Lucas 7:24, 27

17. Voorafgegaan door Elia

Maleachi 4:5-6

Matteüs 11:13

18. Bekend gemaakt als Zoon van God

Psalm 2:7

Lucas 1:32; Matteüs 3:17

19. Bediening in Galilea

Jesaja 9:1-2

Matteüs 4:13-16

20. De tempel wordt een rovershol in plaats van een bedehuis

Jesaja 56:7; Jeremia 7:11

Matteüs 21:13

21. Een profeet (als Mozes)

Deuteronomium 18:15

Handelingen 3:20, 22

22. Blinden, doven en lammen worden genezen

Jesaja 29:18; Jesaja 35:5-6

Lucas 7:22; Matteüs 11:3-5

23. De Messias is zachtmoedig en zachtaardig

Jesaja 42:2-3; Jesaja 53:7

Matteüs 12:18-20; Matteüs 11:29

 

 

Laten we meer tijd besteden aan het bestuderen van de Bijbel, zodat wij het Woord van God beter gaan begrijpen. De Bijbel draait om de wederkomst van Christus, waardoor aan het grote werk van de verlossing een einde komt. Dan zal de strijd tussen goed en kwaad, tussen Christus en Satan voorgoed geëindigd zijn. De gelovigen van alle eeuwen hebben dan ook naar dat ogenblik uitgezien. Vanaf het ogenblik  dat het eerste mensenpaar in zonde viel, tot in onze tijd, zagen mensen over de hele aarde reikhalzend uit naar de dag waarop God een einde maken zal met deze gevallen wereld. Dan, en niet eerder, zullen de gelovigen het Koninkrijk van God binnengaan. Dan worden de kronen van het leven uitgedeeld aan de gelovigen uit alle tijden.

 

Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig” (Openbaring 19:1,2)

Al was Hij 1000 keer in Bethlehem geboren,

maar niet in je hart,

dan ben je toch nog verloren.

 

HIJ KOMT…… WEER !!!

 

Gerda Huizinga