De barmhartige Samaritaan

De barmhartige Samaritaan

Wie komen er in de gelijkenis voor en zijn het beeld van?

Rovers: satan en zijn volgelingen. Gewonde man: slachtoffer van satan en zijn volgelingen.

Samaritaan: Jezus. Priester: dominee, voorganger, kerkleider. Leviet, ouderling, diaken e.d. Herber: kerk.

 

De man die aan Jezus vraagt, wie is mijn naaste, is een wetgeleerde. Hij kende de wet. Hij wist het gebod van God. Lukas 10:25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 26 En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar? 27 Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 28 Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. 29 Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste?

 

Jeruzalem en Jericho

Lukas 10:30 Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Een man ging van Jeruzalem naar Jericho. Hij ging van God af. Jeruzalem is de stad van God, daar staat de tempel. Jericho staat voor de stad van de zonde.In Het Hebreeuws heet de stad Jeroesjalajiem, wat betekent: ‘Stad van de Vrede’.In het Arabisch heet het al-Koedesj Sjarief, wat betekent: ‘Het Ware Heiligdom’. Het kan ook staan voor ‘yeru’ wat betekent vestigen of opzien, en ‘shalem’ wat de naam van een god of priesterkoning betekent.

 

Jericho mocht niet herbouwd worden na de vernietiging, lees:  6:26 Jozua liet het volk de volgende eed zweren: ‘Wij vervloeken ten overstaan van de HEER iedere man die het waagt deze stad, Jericho, weer op te bouwen. Hij zal de fundamenten leggen ten koste van zijn oudste zoon en de poortdeuren bevestigen ten koste van zijn jongste zoon. 1 koningen 16:34 In zijn dagen bouwde Hiël uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan, en op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poorten ervan op, overeenkomstig het woord van de HEERE, dat Hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun.

 

De man (wij) daalde (dalen) letterlijk en figuurlijk van God af. Letterlijk: Jeruzalem ligt op een berg, de weg naar Jericho is een dalende weg van ongeveer 27 km door een woest, bergachtig gebied. Het rijk van satan. Als men naar de feesten in Jeruzalem reist via het Overjordaanse en Jericho, je  bijna duizend meter moet klimmen. Het is dus een moeilijke weg van Jericho naar Jeruzalem. Figuurlijk: Hij ging van Jeruzalem naar Jericho. Dus van de stad van vrede naar de stad van de zonde. De man wordt overvallen door rovers, satan en zijn volgelingen. De man wordt mishandeld en halfdood achtergelaten. Hij is gewond, geestelijk gewond door de wereld waarin hij leeft. 1 Petrus 5:8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

 

Ook Jezus werd geslagen Markus 15:15b 15 b en hij leverde Jezus, nadat hij Hem gegeseld had, over om gekruisigd te worden Mattheus 27:26b 26b …en hij leverde Jezus, nadat hij Hem gegeseld had, over om gekruisigd te worden. Ook zijn kleren worden afgenomen, hij wordt naakt achtergelaten. Naakt is een beeld van zonde in de Bijbel. Adam en Eva zagen na het eten van de vrucht naakt waren. Genesis 3:7 Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Noach was dronken en lag naakt op zijn bed. Genesis 9:29 Hij dronk van de wijn en werd dronken; en hij ontkleedde zich midden in zijn tent.Jezus hing ook naakt aan het kruis, hij droeg onze zonde Lukas 23:34b 34b En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.

 

Lukas 10:31 Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. 32 Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. De taak van de priester was naast het dienstdoen in de tempel, ook onderricht geven aan de mensen en te helpen. Ook de leviet moest, de medemensen helpen.

 

Lukas 10:33 Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. De Samaritaan is een beeld van Jezus. Hij gaat ons niet voorbij, hij bad zelfs voor zijn moordenaars. Lukas 23:34  En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot. Jezus stierf voor ons allemaal. Hij maakt geen verschil tussen Jood of Griek, iedereen is gelijk

 

De Samaritanen zijn vijanden van de Joden, zo ook de wereld van Jezus. Johannes 4:9 De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem:  Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? (Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.) De wereld ziet Jezus als een vijand. Johannes 7:7  De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn.

 

Olie en wijn Lukas 10:34  En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. Hij (Jezus) verzorgde de man (ons) en goot olie en wijn op zijn wonden. De olie staat voor de Heilige Geest. Jesaja 61;1a  De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft. Hebreeën 1:9 U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. De wijn staat voor het bloed van Jezus, daardoor worden wij gereinigd. 1 Johannes 1:7b en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Psalm 104:15 Wijn, die het hart van de sterveling verblijdt, olie, die zijn gezicht doet glanzen, en brood, dat het hart van de sterveling versterkt. De man, Jezus draagt ons, wij hoeven het niet zelf te doen. Jezus brengt ons naar de herberg en verzorgt ons. Hij brengt ons in de kerk, bij Zijn woord. God laat ons niet los. Tenzij we niets meer met God te maken willen hebben.

 

Wij kunnen ook die Samaritaan zijn. Mattheus 25-35:39 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. 36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

 

De twee penningen en de beloning. Lukas 10:35 En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. De twee penningen staan voor de 2000 jaar van de tijd dat Jezus op aarde was tot de tijd van zijn wederkomst. Jezus heeft aan ons de opdracht gegeven om uit te gaan, de wereld in om het evangelie te verkondigen. Bij zijn wederkomst zal hij ons een eeuwig leven geven, zullen wij naast hem staan. Dat zal onze beloning zijn.

 

Je naaste. Lukas 10:36 Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? 37 En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo.

 

Deze boodschap is ook voor ons.

 

Greetje Jansen