1844 de ram en de bok

1844 de ram en de bok

In Daniel 8:14 staat dat na 2300 avonden en morgens het heiligdom in rechte staat hersteld zou worden, andere vertalingen zeggen gereinigd of gerechtvaardigd. Welk heiligdom gaat het hier over? Het is moeilijk te geloven dat het gaat om de tempel die in Jeruzalem was, want die is vernietigd voordat de profetische tijd die hier genoemd wordt afgelopen was.

 

Als de dagen (2300) die hier genoemd worden inderdaad staan voor 2300 jaar, en die tijdsprofetie eindigt in 1844, dan moet die tempel die gereinigd moest worden ergens anders gevonden worden. Maar waar? Hier op aarde is geen gebouw dat er voor in aanmerking komt, er is geen gebouw waarvan gezegd kan worden dat het door God of door een mens gereinigd is of moest worden tijdens of na 1844.

 

Als het niet hier op aarde te vinden is, is hij dan misschien in de hemel? In Exodus 25:8-9 staat “en zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel, en het model van zijn gerei. Mozes was door God de berg opgeroepen, en daar kreeg hij een beeld te zien van een gebouw, in dit geval een tent, waar God zich kon openbaren als een reddende God. In het gebouw en zijn dienst zou het volk van Israël, en iedereen die zich bij het verbondsvolk wilde aansluiten, de Verlosser van de wereld kunnen leren kennen.

 

Deze tent was dus gemaakt naar iets dat al bestond in de hemel. Is er iets in de tabernakeldienst wat wijst op die reiniging van 1844? Ja dat is er zeker! Het hele jaar door werden er offers gebracht voor de zonden van het volk in het algemeen, en voor de individuele zonden als dat nodig was in het bijzonder. Maar eenmaal per jaar was er een bijzondere dienst, dan werd het heiligdom gereinigd van al die zonden die er op rusten.

 

Hoe gebeurde dat?  Er werden twee geitenbokjes genomen en er werd een lot geworpen, één van de bokjes was een zondoffer voor de Heer, en één was voor Azazel, hij was een beeld van de tegenstander, satan. Wij hebben gezien dat het morgen en avondoffer de zonden van het volk op het heiligdom overbracht, het werd dus verontreinigd. Op grote verzoendag eenmaal per jaar had God geboden dat al die zonden weggedaan zouden worden. Zij moesten weggewassen worden door het bloed van de bok die bestemd was voor de Heer. Wat was nu het verschil tussen het dagelijks offer van een ram lam en het jaarlijks offer van de geitenbok?

 

Wij weten dat het lam zag op Jezus de Zoon van God, maar de bok was óók een beeld van de Messias. Waar ligt nu het verschil? Iedere morgen en avond als het lam geslacht werd, nam de priester een lam en legde zijn handen op de kop en beleed de zonden van het volk van Israël, het lam werd daardoor de zondendrager (hij was zonde geworden) van het volk, een deel van het bloed werd genomen en in het heilige gebracht, dat bloed was een beeld van de zonden van het volk, het was dus onrein bloed. Hoe zit dat dan met de bok voor de Heer, die stierf toch ook voor de zonden van het volk?  Ja en nee! De ram en de bok wijzen op de twee naturen van Jezus, hij was volledig mens en ook volledig God. Het lam is een beeld van Jezus die zonde werd voor ons. Hij nam die zonden als het ware mee naar de hemel (Hij is het hemels heiligdom), het bloed van het Lam van God droeg zo onze zonden naar het hemels heiligdom, waar het lag tot de tijd die God bepaald had, en de antitypische grote verzoendag zou aanbreken dat het bloed van de bok voor de Heer die zonden zou wegwassen. Op de kop van die bok werd geen hand gelegd en er werd geen zonde over beleden, zijn bloed was rein bloed, waarmee het heiligdom gereinigd kon worden. Hij was een beeld van de Goddelijke natuur van Jezus, zondeloos rein.

 

Onze volgende vraag die wij moeten oplossen is, is er een werkelijke gebouw in de hemel, en is dat een tempel waar Jezus als hogepriester voor ons in werkt? Als Jezus hier op aarde is dan zegt hij in Johannes 2:19 breek deze tempel af en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. Jezus zegt dit in antwoord op de vraag naar een teken. Dat het hier niet gaat om de tempel in Jeruzalem, maar om Zijn lichaam wordt duidelijk uit de context. Volgens Paulus is ook ons lichaam een tempel. In 1 Cor. 6:19 zegt hij: of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die u van God hebt ontvangen, en dat gij niet van uzelf bent? De bijbel noemt hier het lichaam van Christus en ons lichaam een tempel waar God in woont, dat strookt ook met wat de openbaring van God aan Johannes te zeggen heeft in hoofdstuk 21:22. Daar gaat het over het nieuwe Jeruzalem: En een tempel zag ik in haar niet, want God zelf is haar tempel, en het Lam.

 

Wat moet er dan in de hemel gereinigd worden als er geen werkelijke tempel is? Uit openbaring 21 blijkt dat God in Jezus zal wonen als in een tempel, Hij heeft dat al sinds de schepping van de eerste mens gedaan. Als Adam zijn ogen opslaat nadat God Zijn Geest in hem heeft geblazen dan ziet hij God die een menselijke vorm heeft aangenomen, zodat Hij op voet van gelijkheid met Adam zou kunnen spreken. Ook als Hij zich later aan o.a. Abraham openbaart doet Hij dat in een menselijke vorm. Is het nu zo dat die menselijke vorm (God die in Jezus de zonde voor ons droeg) van zonde moet worden gereinigd? Ik denk van wel. God heeft zich in Christus garant gesteld, en de zonden, zij het tijdelijk op zich genomen. Hij heeft de verantwoording als Schepper op Zich genomen van de val van Zijn schepsel, de mens. Hij moet de aanklacht van de duivel weerleggen, dat Hij de veroorzaker is van de zonde.

 

Zoals de wanden van het heilige der heiligen bedekt waren met engelen die neerkeken op het werk dat gebeurde in die plaats, zo zijn in de hemel de ogen van al de hemelingen gericht op God die de zonden van Zijn schepselen draagt, en ze aan het eind van de tijd op de veroorzaker van de zonde zal leggen. Dan zal het heiligdom (God in Jezus) van onze zonden die Hij voor ons heeft gedragen worden gereinigd.

 

Is dat gebeurd in 1844? Ik denk dat het proces in werking is gesteld. Sinds 1844 wordt de aanklacht van satan tegen God en de mensen onderzocht. Ook de mens is een tempel van de Heilige Geest die in ons woont, ook die tempel moet gereinigd worden. Er vindt nu een onderzoekend oordeel plaats over alle mensen die ooit geleefd hebben. Hoe dat onderzoek verloopt weten wij niet precies, dat er een onderzoek is weten we wel. Ook in een aardse rechtszitting wordt er eerst onderzocht of iemand schuldig is of niet, dan pas is de uitspraak, schuldig of onschuldig. 

Maar hoe zit dat met onze aanwezigheid in dat gericht? Worden wij bij verstek veroordeeld?  De normale gang van zaken is toch dat de aangeklaagde aanwezig is in de rechtszaal. Onze rechter is God, Hij onderzoekt of wij recht hebben op het eeuwige leven. Dat wij, die voor het gerecht gedaagd worden, zondig zijn is wel duidelijk, zelfs voor ons. Wie van ons worden dan behouden en waarom? Als onze naam genoemd wordt in het gericht, dan stapt Jezus naar voren, en beantwoordt de beschuldigingen van de aanklager. Hij draagt onze zonden, en moet de aanklacht weerleggen. Wij worden voor de rechtbank in de hemel onschuldig bevonden, wij zijn noch de veroorzakers van de zonde noch de dragers daarvan. Onze tempel, dat is ons lichaam is gereinigd van alle zonden doordat Jezus die op zich heeft genomen. Daar Jezus de drager van alle zonden is en satan de verwekker daarvan, moet er recht worden gesproken tussen de Schepper en Zijn gevallen engel. Terwijl het hele universum toekijkt ontvouwt sinds 1844 deze rechtszaak zich. Als onze naam opgeroepen wordt en wij blijken ons heil te verwachten van wat God in Jezus voor ons heeft gedaan, dan worden wij vrijgesproken van alle schuld en is het heiligdom (ons lichaam) gereinigd. 

 

Maar hoe zal dat gaan met Jezus die nu zonde is geworden voor ons? Als het oordeel over alle gelovigen, doden en levenden voltrokken is, blijven Jezus en satan en zijn gevallen engelen over. Ook zij moeten geoordeeld worden. Hoe zal dat gaan en wanneer zal dat zijn? Als alle doden en nog levende mensen voor het hemels gerecht zijn geweest, dan is er geen reden meer om de huidige wereld te laten voortbestaan. Op dat moment zal Jezus Zijn priesterkleed afleggen en Zijn koningsmantel aandoen, dan komt Hij als koning. Hij zal dan komen om diegenen met zich mee te nemen die vrijgesproken zijn van alle zonden. Dan breekt er een tijd aan dat het oordeel verder gaat. Het oordeel zal dan gaan over al die mensen die Jezus niet hebben aangenomen als verlosser. Dat oordeel zal mede door ons die verlost zijn worden gevoerd. In 1 Cor. 6:2 en 3 staat: Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtsspraak? Weet gij niet dat wij over engelen oordelen zullen?

 

Zoals er voor ons die behouden worden een onderzoekend oordeel is, zo zal er voor degenen die Jezus afwijzen ook een onderzoekend oordeel zijn. Als Jezus komt op de wolken om Zijn kinderen thuis te halen dan zijn zij al geoordeeld. Anders zouden zij niet in een punt van de tijd veranderd kunnen worden. Maar dit geldt ook voor degenen die niet behouden worden, hun rechtspraak is in de duizend jaar dat wij in de hemel zijn, en inzage krijgen in het oordeel. Wij zullen weten waarom de mensen verloren gaan. Daar zal in de eeuwigheid geen vraag meer over oprijzen.

 

Zoals bij de eerste wederkomst het direct duidelijk is wie behouden zijn, zo zal het na de 1000 jaar direct duidelijk zijn wie de kant van de tegenstander gekozen hebben. Het laatste oordeel zal gaan over God, en hier zullen alle spelers van het grote drama aanwezig zijn. Aan de ene kant Jezus, de ongevallen engelen en degenen die door Jezus zijn behouden. Aan de andere kant Satan met zijn gevallen engelen en de mensen die naar hem hebben willen luisteren.

 

Jezus en de zijnen vormen het Nieuw Jeruzalem, Satan en zijn aanhangers zullen nog eenmaal pogen hun gelijk te bewijzen voor het hele universum, zij zijn het Babylon, (de stad van de verwarring). God wordt door satan de gevallen engelen en de mensen die verloren gaan beschuldigd van machtsmisbruik, en zij zullen terwijl het hele universum toekijkt hun argumenten naar voren brengen. God zal in Jezus alle argumenten ontzenuwen, en laten zien dat Hij rechtvaardig is, en dat er geen reden is voor zonde of opstand tegen Zijn heerschappij. 

 

Als dit onderzoekend oordeel naar het karakter van God geëindigd is en Hij van alle blaam gezuiverd is, dan zullen de zonden die hij voor ons heeft gedragen, worden genomen en op de verwekker van alle kwaad gelegd.Iedereen zal belijden dat God en Zijn oordeel rechtvaardig is, alle opstandelingen tegen God zullen ophouden te bestaan, het kwaad zal voor eeuwig uit het universum worden uitgebannen.

 

Piet Westein